doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.

vedoucí vědecký pracovník Oddělení moderních transnacionálních a intelektuálních dějin
vedoucí Výzkumného centra dějin a kultury východní Evropy  

Brno
+420 532 290 502

Odborné zaměření

dějiny střední a východní Evropy v 18. – 20. století, zejména dějiny ruského impéria, jeho nacionalismu a panslavismu; dějiny historické slavistiky a dějiny mezislovanských vztahů; dějiny vědeckých institucí

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1977–1981: vysokoškolské studium (PhDr.), obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita), diplomová práce: Historik Franz Mehring

1983–1986: interní vědecká aspirantura (CSc. = Ph.D.), obor: Historie – obecné dějiny, Československo-sovětský institut Československé akademie věd, disertační práce: Zájem ruské pozitivistické historiografie o sociálně ekonomické problémy ve srovnání s českou a polskou historiografií

2001: habilitační řízení (doc.), obor: Historie – obecné dějiny, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, habilitační práce: Ruský panslavismus – realita a fikce

Zahraniční stáže a stipendia

11–12/1990: Moskva: Institut slavjanovedenija i balkanistiki, Rossijskaja akademija nauk
11/1998: Mnichov, Collegium Carolinum
11–12/2000: Moskva, Institut slavjanovedenija i balkanistiki, Rossijskaja akademija nauk
6/2004: Vídeň, Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut
6/2006: Moskva, Institut slavjanovedenija i balkanistiky, Rossijskaja akademija nauk
9–10/2006: Vídeň, Österreichische Ost- und Südosteuropa Institut
5/2009: Bratislava, Historický ústav, Slovenská akadémia vied
11/2009: Moskva, Institut slavjanovedenija i balkanistiky, Rossijskaja akademija nauk
11/2013: Moskva Gosudarstvennyj gumanitarnyj univerzitet

Mezinárodní granty a projekty

1987–1990: Dějiny slavistiky, bibliografie světové slavistiky. Institut slavjanovedenija i balkanistiki, Rossijskaja akademija nauk v Moskvě, člen týmu

1991–1993: Dějiny česko-ruských vztahů v 19. století, Ústav dějin střední a východní Evropy Československé akademie věd a Institut slavjanovedenija i balkanistiki, Rossijskaja akademija nauk; člen týmu

2000–2005: Rusko a stredná Európa (Reflexie, vzťahy, politika), Grantová agentura Ministerstva školstva Slovenské republiky a Slovenské akadémie vied, člen týmu

2006–2010: Obraz Ruska v českých zemích a obraz českých zemí v Rusku, Historický ústav Akademie věd České republiky a Historický ústav, Rossijskaja akademija nauk v Moskvě; člen týmu

Tuzemské granty a významné projekty

1990–1993: Vznik a vývoj ruského impéria / Origin and development of Russian empire, poskytovatel: Grantová agentura ČSAV, hlavní řešitel, příjemce: Ústav dějin východní Evropy ČSAV 

1996–1998: Ruský panslavismus – realita či fikce / Russian Pan-slavism - Reality and Fiction, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR, reg. č. A9015601, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2001–2004: Slovanství v procesu formování novodobého českého národa. (České politické myšlení a praxe.) / Slavism in the process of forming the modern Czech nation. (Czech political thinking and practice.), poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR, reg. č. A8015103, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2016–2018: Rusko v kategoriích přítel vs. nepřítel: česká reflexe / Russia in friend vs. enemy: Czech reflection, poskytovatel: Grantová agentura Masarykovy univerzity, kód projektu: MUNI/M/0921/2015, spoluřešitel, příjemce: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Výuka

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (od 1991)
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (od 2001)

Členství v redakčních radách

člen redakční rady časopisu Slovanský přehled
člen redakční rady Časopisu Matice moravské
člen redakční rady časopisu Církevní dějiny. Osobnosti, události, struktury, mentality
člen redakční rady časopisu Slovanské štúdie
člen redakční rady časopisu Kultúrne dejiny

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

předseda České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s. (od 2017)
místopředseda Sdružení moravských pracovišť Akademie věd České republiky (od 2013)
vedoucí Výzkumného centra dějin východní Evropy Historického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. (od 2015)
místopředseda Národního komitétu slavistů (od 2013)
člen česko-ruské komise historiků a archivářů (od 2004)
člen Sdružení historiků – Historický klub (od 2001)
člen Matice moravské (od 1987)
člen slavistické společnosti Franka Wollmana (od 2012)
člen dozorčí komise Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (od 2018)
člen oborové rady doktorského studijního programu Historie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (od 2005)
člen oborové komise doktorského studijního programu Historie – české dějiny, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (od 2005)
člen oborové komise doktorského studijního programu Historie – obecné dějiny, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (od 2005)

Významná ocenění

2018: Čestná medaile Za zásluhy o Akademii věd České republiky