prof. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.

vedoucí vědecký pracovník Oddělení moderních transnacionálních
a intelektuálních dějin

Brno
+420 532 290 503

Odborné zaměření

dějiny jihoslovanských a dalších balkánských národů, zejména v 19. a 20. století; historie česko-jihoslovanských vztahů; T. G. Masaryk a jižní Slované; národnostní problematika v oblasti střední a jihovýchodní Evropy; historiografie balkanistiky

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1977–1982: vysokoškolské studium (PhDr.), obor: Český jazyk ‒ historie, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita), diplomová práce: Vznik a vývoj hnutí nezúčastněných zemí

1983–1988: interní vědecká aspirantura (CSc. = Ph.D.), specializace na obecné dějiny střední a jihovýchodní Evropy, Československo-sovětský institut Československé akademie věd, disertační práce: Vztahy mezi českým a jihoslovanským sociálně demokratickým hnutím v Rakousku-Uhersku

2005: habilitace (doc.), obor: Obecné dějiny, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, habilitační práce: Bosna a Hercegovina v 19. a 20. století – politický a národnostní vývoj, problematika státnosti

2022: jmenovací řízení (prof.), obor: Historie – obecné dějiny, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Zahraniční stáže a stipendia

1993, 1996: měsíční studijní pobyty v Rakouském institutu pro východní a jihovýchodní Evropu ve Vídni (stipendium K. Jirečka)
2003: stáž na Filozofické fakultě Univerzity v Záhřebu
2006: stáž na Filozofická fakultě Univerzity v Sarajevu

Mezinárodní granty a projekty

2001–2003: Czechs and Slovenes: Comparative Studies of their Mutual Relations in Central European History, mezinárodní projekt MŠMT ČR a Slovinska, hlavní řešitel české části projektu

2004–2005: Czechs and Slovenes: Traditions and Opportunities of Cooperation among Small Nations within Multinational Communities, mezinárodní projekt MŠMT ČR a Slovinska, hlavní řešitel české části projektu

2007–2008: Czechs and Slovenes: A Shared Bond of Culture and Ideology, mezinárodní projekt MŠMT ČR a Slovinska, hlavní řešitel české části projektu

Tuzemské granty a významné projekty

1994–1996: GA ČR, Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie / Historical Circumstances of the Yugoslavia´s Breaking-Up, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 404/94/0884, člen řešitelského týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

1998–2000: GA AV ČR, Jihoslovanská národní hnutí do roku 1918. (Problém národní emancipace v mnohonárodním státě). / South Slavs National Movements to 1918: Problem of National Emancipation in Multinational State, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR, reg. č. A9015801, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2000‒2001: Vývoj Visegradské spolupráce, analýza vývoje, zachycení ohlasů, perspektiy dalšího vývoje / Development of Cooperation of Visegrad Group (V4): Analysis of Development, Receptions, Perspectives, poskytovatel: MZV ČR, program: RB, identifikační kód: RB15/26/00, člen týmu, příjemce: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 

2005–2006: České vlivy na kulturní a společenský rozvoj Bosny a Hercegoviny / Czech Influences on the Cultural and Social Development of Bosnia and Herzegovina, poskytovatel: MZV ČR, program: Moderní společnost – Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů, reg. č. 02/23/05, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2012–2014: T. G. Masaryk a Slované / T. G. Masaryk and Slavs, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. P410/12/1136, spoluřešitel, příjemce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., spolupříjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2017–2018: Střední Evropa a balkánští muslimové: vztahy a reprezentace / Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations, poskytovatel: AV ČR, programový rámec: Strategie AV21, program: Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací, spoluřešitel

2019: Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy / Czech Relations with the Nations and Countries of Southeastern Europe, poskytovatel: AV ČR, programový rámec: Strategie AV21, program: Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací, hlavní řešitel

Výuka

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (od 1994)

Členství v redakčních radách

člen redakční rady časopisu Slovanský přehled

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen výboru České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia (od 2018)
člen výboru Matice moravské (od 1996)
člen oborové rady Filozofické fakulty MU pro doktorandské studium programu Slavistika – areálová studia (od 2021)

Významná ocenění

2012: Uznání Velvyslanectví Republiky Slovinsko v Praze za podporu rozvoje česko-slovinských vztahů