Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D.

vědecký pracovník Oddělení dějin raného novověku

České Budějovice
+420 601 386 093

Odborné zaměření

české dějiny 16. a 17. století se zaměřením na dějiny měst a šlechty, hospodářské a sociální dějiny, vojenské dějiny, ediční zpřístupňování pramenů a pomocné vědy historické

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1991–1998: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie – německý jazyk a literatura – pomocné vědy historické – latinský jazyk a literatura, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, diplomová práce – obor Historie: Moravské berní evidenční pomůcky ze sklonku doby předbělohorské jako produkty krajských berních úřadů a jako historické prameny / Record-Keeping Aids in the Moravian Provincial Tax System from the End of the Period Preceding the Battle of White Mountain as Historical Sources

1998–2003: doktorské studium (Ph.D.), obor: Historie – české dějiny, Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, disertační práce: Město, válka a daně. Brno v moravském berním systému za dlouhé války s Vysokou Portou (1593–1606) / The city, the war and taxation. Brno in the Moravian fiscal system during the Long War with Ottoman Porte (1593–1606)

Zahraniční stáže a stipendia

1–7/2002: Institut für Europäische Geschichte Mainz, studijní pobyt

Tuzemské granty a významné projekty

2015–2017: Dítě ve středověku a raném novověku v českých zemích / Child in the Middle Ages and Early Modern Age in the Czech lands, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 15-02196S, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2016–2018: Zrození úředníka. Moc, kultura a identita novodobého úředníka v 18. století / The Birth of Bureaucrat. The Power, Culture and Identity of a Modern Bureaucrat of 18th Century, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní granty, reg. č. 16-12844S, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2018–2020: „Komunikace rebelie“. České stavovské povstání a jeho následky v politice městských rad v zemích Koruny české (1617–1623) / „Communication of the Rebellion“. The Bohemian Revolt and its Impact on Town Council Politics in the Bohemian Crown Lands (1617–1623), poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 18-01320S, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2010–dosud: Historica Třeboň 1526–1547. Listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie / Historica Třeboň 1526–1547. Correspondence, Deeds and other Documents of Political History from the Birth of the Habsburg Monarchy, ediční projekt s monografickými výstupy

Výuka

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (2000–2003)
Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (2005–2010)
Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (od 2007)

Členství v redakčních radách

člen redakční rady časopisu Folia Historica Bohemica (od 2006)
člen redakční rady časopisu Documenta Pragensia (od 2008)

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu archivnictví na Ústavu pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (od 2019)

Významná ocenění

2006: Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky, významné ocenění Akademie věd České republiky