prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c.

ředitel Českého historického ústavu v Římě  
vedoucí vědecký pracovník Oddělení dějin raného novověku

Praha
+420 225 443 318

Odborné zaměření

dějiny raného novověku se zaměřením na stavovskou společnost, politické systémy, úlohu aristokracie, mezinárodní kulturní vztahy; dějiny historiografie se zvláštním důrazem na historii českých výzkumů v Itálii a Vatikánu v 19. – 21. století

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1965–1970: vysokoškolské studium (= magisterské), obor: Archivnictví – historie – slavistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Pojetí českých dějin ve středověkých polských kronikách a análech

1971: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

1976–1980: interní vědecká aspirantura (CSc. = Ph.D.), Ústav československých a světových dějin Československé akademie věd (nyní Historický ústav Akademie věd České republiky), disertační práce: Stavovská opozice v Čechách a na Moravě v letech 1547–1577

1991: titul DrSc., Historický ústav Akademie věd České republiky, disertační práce: Poslední Rožmberkové – velmoži české renesance 

1992: habilitační řízení (doc.), obor: České dějiny raného novověku, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; habilitační práce: Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551–1552

1996: jmenovací řízení (prof.), obor: České a slovenské dějiny, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

2001: doktorát honoris causa (dr.h.c.), Uniwerytet Opolski, Polsko
 
2010: doktorát honoris causa (dr.h.c.), Univerzita Pardubice

Zahraniční stáže a stipendia

1989: hostující profesor na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau 
1994: studijní pobyty na Centre national de la recherche scientifique, Paříž, Francie
1994: Geisteswissenschaftliches Zentrum Ostmitteleuropa Berlin
Od 2009 každoroční studijní pobyty v Českém historickém ústavu v Římě

Výuka

1990–2013: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
1995–2000: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
2000–2010: Fakulta filozofická Univerzity Pardubice
1989: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau

Členství v redakčních radách

vedoucí redaktor ediční řady Opera Instituti Historici Pragae (1990–2005)
vedoucí redaktor redakční rady časopisu Historica. Historical Sciences in the Czech Republic (1994–2005)
vedoucí redaktor Českého časopisu historického
vedoucí redaktor časopisu Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma
vedoucí redaktor ediční řady Biblioteca dell’Istituto Storico Ceco di Roma
vedoucí redaktor ediční řady Acta Romana Bohemica
člen redakční rady časopisu Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
člen redakční rady časopisu Folia Historica Bohemica
člen redakční rady časopisu Historia scholastica
člen redakční rady časopisu Pražský sborník historický
člen redakční rady časopisu Sborník archivních prací
člen redakční rady časopisu Sborník vlastivědných prací z Podblanicka
člen redakční rady časopisu Studia Comeniana et historica
člen redakční rady časopisu Středočeský sborník historický
člen redakční rady časopisu Zpravodaj Historického klubu
člen vědecké rady časopisu Slovanský přehled
člen redakční rady časopisu Central Europe (Londýn)
člen redakční rady časopisu Comenius. Journal of Euro-American Civilization (New York)
člen redakční rady časopisu Historia Slavorum Occidentis (Toruň)
člen redakční rady časopisu Historický časopis (Bratislava)
člen redakční rady časopisu Nowa Polityka Wschodnia (Toruň)
člen redakční rady časopisu Österreichische Osthefte (Vídeň)
člen redakční rady časopisu Przegląd Zachodni (Poznaň)
člen redakční rady časopisu Scholars of Early Modern Studies (USA, národní editor za Českou republiku 1989–2000)

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

předseda Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) (1996–2002)
předseda Českého národního komitétu historiků (2002–2010)
místopředseda Akademie věd České republiky (2005–2012)
prorektor Univerzity Karlovy pro zahraniční styky (1997-2000)
člen Učené společnosti České republiky (od 2009), v letech 2014–2018 předseda IV. sekce věd humanitních a sociálních
člen Vědecké archivní rady (1990–1993)
člen Ediční rady Státního ústředního archivu (nyní Národního archivu) (od 1992)
člen Vědecké rady Akademie věd České republiky (2002–2005)
člen Vědecké rady Univerzity Karlovy (1997–2000)
člen Vědecké rady Jihočeské univerzity (1995–1998)
člen Vědecké rady Univerzity Pardubice (od 2007)
člen Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě (2006–2015)
člen Collegia Carolina v Mnichově (od 1998)
člen učené společnosti Comenius Academic Club v New Yorku (od 2012)
čestný zahraniční člen: Polskie Towarszytwo Historyczne ve Varšavě (od 2012)
čestný zahraniční člen: Towarzystwo Naukowe Warszawskie (od 2014)

Významná ocenění

1998: Jubilejní medaile Univerzity Karlovy
1999: Zlatá medaile Univerzity Karlovy
2003: Medaile Tadeusze Manteuffla (Instytut Historii PAN, Warszawa)
2009: Medaile J. A. Komenského
2009: Pamětní medaile Josefa Hlávky
2009: Medaile Přemysla Pittra
2010: Medaile Univerzity Pardubice 
2010: Zlatá medaile Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
2010: Medaile Zdeňka V. Tobolky
2014: Medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách
2017: čestná medaile Akademie věd České republiky „De scientia et humanitate optime meritis“