doc. PhDr. Tomáš Černušák, Ph.D.

vědecký pracovník Oddělení dějin raného novověku

Brno
+420 532 290 507

Odborné zaměření

papežská politika v českých zemích v raném novověku; nunciatura u císařského dvora v 16. a 17. století; příprava kritických edicí korespondence papežských nunciů u císařského dvora (1592–1628); komunikace v raném novověku; náboženství a církevní řády v raném novověku s orientací na oblast Moravy

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1990–1992, 1993–1996: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie – archivnictví, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, diplomová práce: Kartuziánský klášter v Dolanech. Centrum moderních myšlenkových proudů 14. století

1993–1998: magisterské studium (Mgr.), obor: Teologie, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

1996–2000: doktorské studium (Ph.D.), obor: České a československé dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, dizertační práce: Dominikánský řád v českých zemích v období do husitských válek

2010: rigorózní řízení (PhDr.), obor: Historické vědy, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, rigorózní práce: Proměny řeholního života na Moravě od pozdního středověku do doby moderní

2020: habilitační řízení (doc.), Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, habilitační práce: Papežská nunciatura u dvora císaře Rudolfa II. Diplomacie ve službě církvi v době protireformace / Papal Nunciature at the imperial court of Rudolf II. Diplomatic service for the Church in the time of Counter-Reformation

Mezinárodní granty a projekty

2021–2024: člen mezinárodního výzkumného týmu projektu Geopolityczna specyfika potrydenckich nuncjatur apostolskich (1562–1605) – studium prozopograficzno-porównawcze / The geopolitical character of the post-Tridentine apostolic nunciatures (1562–1605) – a prosopographical and comparative study, příjemce: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tuzemské granty a významné projekty

2011–2012: Edice korespondence papežského nuncia u císařského dvora v Praze Antonia Caetaniho (září 1608 – červen 1609) / Edition of the Correspondence of the Papal Nuncio at the Imperial Court in Prague Antonio Caetani (September 1608 – June 1609), poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. P405/11/0625, hlavní řešitel, příjemce: Tomáš Černušák

2013–2016: Edice korespondence papežského nuncia u císařského dvora v Praze Antonia Caetaniho – závěrečný svazek (červenec 1609 – leden 1611) / Edition of the Correspondence of the Papal Nuncio at the Imperial Court in Prague Antonio Caetani - the Final Volume (July 1609 – January 1611), poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 13-08362S, hlavní řešitel, příjemce: Tomáš Černušák

2017–2019: Vztahová síť papežských nunciů a španělských vyslanců v prostředí císařského dvora na přelomu 16. a 17. století / Relational networks of Apostolic nuncios and Spanish envoys in the milieu of the imperial court at the turn of the 16th and 17th century, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 17-06049S, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Výuka

Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity (od 2015)

Členství v redakčních radách

člen redakčního kruhu Archivního časopisu
člen redakční rady Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
člen redakční rady Studia historica Brunensia

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen výboru Muzejní a vlastivědné společnosti Brno (od 2002)
člen oborové komise doktorského studijního oboru Pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity (od 2014)
člen poradního sboru mezinárodní společnosti člen poradního sboru společnosti ICARuS4all – Förderverein Internationales Zentrum für Archivforschung se sídlem ve Vídni (od 2014)
člen Matice moravské (od 2015)
člen Komise Českého historického ústavu v Římě (od 2016)
člen Vědecké rady Moravského zemského archivu v Brně (od 2016)
člen Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků při Akademické radě AV ČR (od 2021)
člen Vědecké archivní rady (od 2023)