Mgr. Marie Buňatová, Dr. phil.

vědecká pracovnice Oddělení dějin raného novověku

Praha
+420 225 443 244

Odborné zaměření

dějiny Židů v českých zemích a střední Evropě (hospodářské, sociální a kulturní dějiny); soužití Židů a křesťanů; hospodářské dějiny; obchod českých zemí v raném novověku, zejména zahraniční obchod a finančnictví v předbělohorském období

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1989–1997: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Hospodářský vývoj na premonstrátském klášterním panství Želiv v 1. polovině 17. století

2003–2009: doktorské studium (Dr. phil.), Universität Wien, Institut für Geschichte, disertační práce: Die Prager Juden in der Zeit vor der Schlacht am Weiβen Berg. Handel und Wirtschaftsgebaren der Prager Juden im Spiegel des Liber albus Judeorum 1577–1601 / Pražští Židé v předbělohorské době. Obchod a podnikání pražských Židů v zrcadle Knihy židovské bílé 1577–1601

Zahraniční stáže a stipendia

2003–2009: Universität Wien, Institut für Geschichte (doktorské studium)

Mezinárodní granty a projekty

1999–2003: Projekt Bohemia, Moravia et Silesia Judaica, Institut für jüdische Geschichte Österreichs in St. Pölten, koordinátorka projektu a spoluřešitelka

2004–2005: Projekt Geschäftsleben und Frauenrechte. Die wirtschaftliche, rechtliche und sozio-religiöse Lage jüdischer und christlicher Frauen in Österreich, Kroatien und der Tschechischen Republik (13. bis 16. Jh.), Institut für jüdische Geschichte Österreichs in St. Pölten, spoluřešitelka

Tuzemské granty a významné projekty

2010–2013: Přeshraniční obchodní kontakty a mobilita pražských křesťanských a židovských obchodníků v předbělohorském období (1575–1618) / Cross border contacts and mobility of Prague´s Jewish and Christian merchants in Pre-White Mountain Period (1575–1618), poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. P405/10/2415, hlavní řešitelka, příjemce: Marie Buňatová

2016–2018: Zahraniční obchod mezi Prahou a Itálií v předbělohorské době / Foreign trade between Prague and Italy in the pre-White Mountain period, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 16-09489S, hlavní řešitelka, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

2019–2024: Migrace a mobilita v pražské židovské obci na přechodu od středověku k ranému novověku / Migration and mobility in Prague’s Jewish community at the transition of the Middle Ages to the Early Modern Period, poskytovatel: AV ČR, Prémie Lumina quaeruntur – LQ300151901, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR v. v. i.

Členství v redakčních radách

členka redakčního kruhu Českého časopisu historického

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

členka Sdružení historiků ČR (od 2014)

Významná ocenění

2019: Prémie Lumina quaeruntur udělená Akademií věd České republiky