Mgr. Milan Sovilj, Ph.D.

vědecký pracovník Oddělení moderních transnacionálních a intelektuálních dějin

Praha
+420 225 443 323

Odborné zaměření

Československo-jugoslávské vztahy, dějiny Jugoslávie, mezinárodní vztahy států střední a jihovýchodní Evropy ve 20. století

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2000–2005: studium historie, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu / Filozofická fakulta Univerzity v Bělehradě (Srbsko)

2005–2008: magisterské studium (Mgr.), obor: Istorija – Istorija Jugoslavije / Historie – Dějiny Jugoslávie, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu / Filozofická fakulta Univerzity v Bělehradě, magisterská práce: Jugoslovensko-čehoslovačke kulturne veze i odnosi 1945–1950 / Jugoslávsko-československé kulturní styky a vztahy v letech 1945–1950 / Yugoslav-Czechoslovak Cultural Connections and Relations in 1945–1950

2009–2015: doktorské studium (Ph.D.), obor: Historie – obecné dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939–1941: od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie / Czechoslovak-Yugoslav Relations in 1939–1941: Since the Dissolution of Czechoslovakia until the Occupation of the Kingdom of Yugoslavia

Zahraniční stáže a stipendia

2–4/2011: Ústav politických vied SAV Bratislava 
4–8/2012: Freie Universität Berlin
10/2017: University of Glasgow, The National Archives Kew London 
3/2023: Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 

Mezinárodní granty a projekty

2008–2010: Srbi i Jugoslavija, država, društvo i politika / Srbové a Jugoslávie: stát, společnost a politika / Serbs and Yugoslavia: The state, society and politics, poskytovatel: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije / Ministerstvo vědy a technologického vývoje Srbska; příjemce: Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd / Ústav pro novějši dějiny Srbska, Bělehrad, člen týmu

2010: Češi a Slovinci v evropské transformaci 20. století / Czechs and Slovenes in the European Transformation of the 20th Century, poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, program „Kontakt“ v rámci Slovinsko-českého programu spolupráce ve vědě a technologii, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, člen týmu

Tuzemské granty a významné projekty

2011: Reflexe události v Protektorátu Čechy a Morava jugoslávským tiskem a politickou elitou v letech 1939–1941 / Reflections on events in the Protectorate of Bohemia and Moravia in the Yugoslav Press and by the Yugoslav political elite in 1939–1941, projektové účelové stipendium Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 2011; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, řešitel

2013: Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Profilace – asimilace – koexistence – integrace – reflexe (vývoj jazykových, konfesních, etnických a národních identit v areálu východní a jihovýchodní Evropy) / History in an interdisciplinary perspective, sub-program: Profiling – assimilation – coexistence – integration – reflection. Development of linguistic, confessional, ethnic and national identities in the area of Eastern and South-Eastern Europe), PRVOUK – Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P12; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, člen týmu

2013: „Z protektorátního pekla do svobodného světa“ – Cesty československé emigrace přes Balkán v letech 1939–1941: případ Jugoslávie / “From protectorate hell to a free world” – The roads of Czechoslovak emigration through the Balkans in 1939–1941: the case of Yugoslavia, Vnitřní granty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, VG 164; FF UK Praha, řešitel

2015–2016: Stalinský plán přetvoření přírody v Československu (1948–1964) / The Stalin Plan for the Transformation of Nature in Czechoslovakia (1948–1964), poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: GA15-04902S, příjemce: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., člen týmu

2016–2018: Vztahy československého a jugoslávského exilu ve Velké Británii v letech 1941–1945 a koncepce poválečné obnovy Československa a Jugoslávie / Relations between Czechoslovak and Yugoslav Exiles in Great Britain in 1941–1945 and their opinions on post-war development in Czechoslovakia and Yugoslavia, postdoktorský projekt AV ČR, registrační číslo: L300631651; příjemce: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., řešitel

2017–2019: Československo a Jugoslávie v 70. a 80. letech 20. století. Politická, sociální a kulturní interakce a vzájemná reflexe v období pozdního socialismu / Czechoslovakia and Yugoslavia in the 1970s and 80s. Political, Social and Cultural Interactions and Mutual Reflections in the Period of Late Socialism, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: GA17-26471S, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, člen týmu

2018–2021: Příslušníci německé branné moci v řadách čs. armády za druhé světové války jako příklad marginalizace v procesu tvorby historické paměti / Former German Soldiers in the Czechoslovak Army during World War II as an example of marginalization in the process of creating of historical memory, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: GA18-11418S, příjemce: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., člen týmu

2018–2019, 2020–2022: Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě / Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World – KREAS, poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, člen týmu

2021: Československá cesta do studené války a sovětského bloku / Czechoslovakia’s Road to the Cold War and the Soviet Bloc, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: GA 21-33535S, příjemce: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., člen týmu

Výuka

Historický ústav, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové (2018–2020)

Členství v redakčních radách

člen redakce časopisu Sineza / Synesis, Filozofická fakulta Univerzity Banja Luka, Bosna a Hercegovina (od 2021)
člen redakce časopisu Fontes – Izvori za hrvatsku povijest, Chorvatský státní archiv, Záhřeb, Chorvatsko (od 2023)

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia (od 2018)
člen Balkan History Association (od 2021)