Akademická encyklopedie českých dějin. Díl VIII (M: maďarská emigrace – mzdová soustava)

Autor: Jaroslav Pánek et al.
Rok vydání: 2022
Nakladatel: Historický ústav
ISBN: 978-80-7286-420-1

Osmý svazek encyklopedického díla, které vzniká péčí Historického ústavu AV ČR a prací jeho badatelů v součinnosti s předními odborníky z jiných akademických a univerzitních institucí, obsahuje zhruba 330 hesel, zčásti velmi rozsáhlých. Je sice polytematický, ale značná část hesel velkého a středního rozsahu se týká dějin Moravy v teritoriálních, národnostních, kulturních, sociálních a institucionálních souvislostech. Přiměřená pozornost je věnována rovněž maďarské menšině v Československu a v České republice, maďarským organizacím a politickým stranám, maďarské a také makedonské politické emigraci v českých zemích. Další tematické okruhy tvoří dějiny měst a městských institucí, státní správy (ministerstva v rozpětí od 19. století do současnosti) a zapojení Československa a České republiky do mezinárodních organizací a mírových smluv. Řada hesel pojednává o ekonomických teoriích (merkantilismus, monetarismus aj.), politických a politicko-filosofických pojmech (monarchismus, monarchomachismus, multikulturalismus) či ideologiích (marxismus, marxismus-leninismus). Další hesla osvětlují množství pojmů spjatých s politickými, hospodářskými, válečnými a diplomatickými, kulturními a církevními dějinami středověku, raného novověku i 19., 20. a počátku 21. století.