Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku

Aktivity centra

Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku se od 1. ledna 2013 zaměřuje na výzkum dvorské problematiky primárně ve středověké epoše. Sleduje zejména panovnické, šlechtické a církevní dvory. Vedle elementárních přístupů studia skladby a personálií zkoumá projevy každodennosti, rytířské kultury, dějin umění a literatury, včetně recepce těchto trendů v raném novověku. Výzkumné centrum navazuje na výsledky dvorského bádání, které bylo zahájeno v Historickém ústavu AV ČR již v roce 2005 (starší stránky www.dvory-a-rezidence.cz). Součástí DaR centra jsou domácí i zahraniční spolupracovníci z řad historiků, archivářů, archeologů, filologů, germanistů a bohemistů. Na interdisciplinární výzkum dohlíží vědecká komise sestávající z předních domácích i zahraničních badatelů. Činnost centra je prezentována formou vědeckých mezinárodních konferenci, přednášek a vědeckých publikací.

Vedoucí centra

doc. PhDr. Dana Dvořáčková (roz. Malá), Ph.D.  

Zástupce vedoucí

PhDr. Jan Zelenka, Ph.D. 

Tajemník

Mgr. František Záruba, Ph.D.

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
dvoryarezidence@hiu.cas.cz  

Spolupracovníci výzkumného centra

Dr. Éloïse Adde; Maison des Sciences Humaines, Université du Luxembourg
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.; Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
PhDr. Jaroslav Boubín, CSc.; Historický ústav AV ČR, detašované pracoviště České Budějovice
dr. hab. Bożena Czwojdrak; Instytut Historii, Uniwersytet Śląski Katowice
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.; Historický ústav AV ČR
PhDr. Daniela Dvořáková, Ph.D.; Historický ústav SAV
PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.; Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.; Historický ústav AV ČR
Mgr. Petr Kozák, Ph.D.; Zemský archiv v Opavě
PhDr. Karel Maráz, Ph.D.; Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Mgr. Martin Nodl, Ph.D.; Centrum medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy
Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D.; Katedra germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.; Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
dr. hab. Piotr Węcowski; Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

Vědecká komise

PhDr. Klára Benešovská, CSc.; Ústav dějin umění AV ČR
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.; Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
PhDr. Lenka Blechová, Ph.D.; Historický ústav AV ČR
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.; Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
PhDr. Milena Bravermanová; kurátorka Oddělení uměleckých sbírek, Správa Pražského hradu
PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.; Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.; Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.; Historický ústav AV ČR
prof. Michel Margue; Université du Luxembourg
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.; Archeologický ústav AV ČR a Centrum medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.; Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D.; Historický ústav AV ČR
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.; Centrum medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.; Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.; Historický ústav AV ČR

Úkolem Vědecké komise je podporovat vědeckou a odbornou spolupráci historiků, archivářů, archeologů, filologů, germanistů a bohemistů v rámci interdisciplinárního výzkumu k tématu dvorského bádání, jehož hlavními výstupy jsou mezioborová a mezinárodní kolokvia s následnými publikačními výstupy. Členové komise jsou badatelé z oborů historie, archeologie, historie umění, klasické filologie, germanistiky a bohemistiky. Jmenování se uskutečňuje se souhlasem ředitele Historického ústavu.

Zasedání spolupracovníků Výzkumného centra se konají zpravidla jednou za rok a jsou spojená, nebo programově předcházejí vědeckým kolokviím a diskusním setkáním.

Program výzkumu 2013–2020

1. Výzkum k tématu Dvory a rezidence ve středověku

Mezi klíčová, dosud neuceleně zpracovávaná a otevřená témata, kterými se Výzkumné centrum zabývá, patří, vedle sledování strukturálně personální podoby dvorského prostředí jednotlivých dvorů, nedílně problematika každodennosti a dějiny mentalit, kde se soustředí především na

  • problematiku žen a dětí ve dvorské společnosti
  • sledování životní úrovně ve spolupráci s archeologickými výzkumy
  • zkoumání sídelní klasifikace a prostorového uspořádání a hierarchie dvorské společnosti
  • význam a uplatnění církve a křesťanství
  • využití a zpřístupnění dvorské literatury v historickém i literárně-historickém kontextu.

Výzkum si na základě takového přístupu klade za cíl postihnout a zhodnotit dvorskou – rytířskou kulturu a jednotlivá dvorská centra jak v dobovém kontextu, tak i v celkovém významu civilizačního procesu společnosti.
V rámci mezinárodní spolupráce se účastní kolokvií i zahraniční badatelé, kteří rovněž přispívají k hlubšímu poznání a srovnání vývoje při studiu chování dvorské společnosti, panovníků, aristokracie a církve v evropském kontextu.

2. Interdisciplinární kolokvia s mezinárodní účastí

Ženy a děti ve dvorské společnosti – konání 20. 11. 2013
Životní úroveň dvorské společnosti a archeologické nálezy – 21. 1. 2015
Role církve ve světském prostředí středověkých dvorů - 24. – 25. 11. 2016
Dvorská literatura, její využití a zpřístupnění – 29. 1. 2019
Hierarchie dvorské společnosti a prostorové souvislosti sídelní problematiky – plánované konání 30. 9. 2020 přesunuto z důvodů epidemiologické situace na rok 2021 – 1. 10. 2021

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací