doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc.

vedoucí vědecký pracovník Oddělení dějin 20. století

Brno
+420 532 290 509

Odborné zaměření

dějiny Polska, česko/československo-polských vztahů a polské menšiny na Těšínsku ve 20. století, dějiny střední a východní Evropy ve 20. století

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1996–2001: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie s rozšířenou výukou jazyků, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, diplomová práce: Generálmajor in memoriam Karel Lukas (1897–1949) / Major General in Memoriam Karel Lukas (1897–1949)

2001–2004: doktorské studium (Ph.D.), obor: České a československé dějiny, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, disertační práce: Vztahy mezi československou a polskou armádou (Polskie Siły Zbrojne) v letech 1939–1945 / Relations Between Czechoslovak and Polish Army (Polskie Siły Zbrojne) in the Years 1939–1945

2005: rigorózní řízení (PhDr.), Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, rigorózní práce: Příběh generála Lukase / General Lukas’s Story

2009: habilitační řízení (doc.), Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, habilitační práce: Vztahy mezi Československem a Polskem v letech 1945–1949 / Relations Between Czechoslovakia and Poland in the Years 1945–1949

2014: titul DSc., Akademie věd České republiky, disertační práce: Češi a Poláci na Těšínsku 1945–1949 / Czechs and Poles in the Teschen Region 1945–1949

Zahraniční stáže a stipendia

2/2003: stipendista nadace Fundusz Królowej Jadwigy, stáž na Jagellonské univerzitě v Krakově
10/2003: stipendista Akademické informační agentury MŠMT, stáž na Varšavské univerzitě
9/2015: stipendista Muzeum Historii Polski

Mezinárodní granty a projekty

2017–2019: Czech-Polish relations and historical consciousness in the 19th and 20th centuries / Česko-polské vtzahy a historické vědomí v 19. a 20. století, poskytovatel: AV ČR, bilaterální mobilitní projekt, reg. č. PAN-17-11, odpovědný řešitel, příjemci: Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

2020–2022: Czech-Polish relations and historical consciousness in the 19th and 20th centuries / Česko-polské vztahy a historické vědomí v 19. a 20. století, poskytovatel: AV ČR, bilaterální mobilitní projekt, reg. č. PAN-20-09, odpovědný řešitel, příjemci: Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Tuzemské granty a významné projekty

2002: Československo-polská vojenská spolupráce a vztahy v letech 1939–1943 / Czechoslovak-Polish Military Co-operation and Relations 1939–1943), projekt Fondu rozvoje vysokých škol č. 1533/2002G5, odpovědný řešitel, příjemce: Slezská univerzita v Opavě

2003: Badatelský pobyt v The Polish Institute and General Sikorski Museum / A Research Visit to the Polish Institute and General Sikorski Museum, projekt Fondu rozvoje vysokých škol č. 1997/2003G5, odpovědný řešitel, příjemce: Slezská univerzita

2004–2006: Formy a rozsah perzekuce Čechů, československých občanů a obyvatel českých zemí v Sovětském svazu (1918–1956) / Forms and Range of Persecutions of Czechs, Czechoslovak Citizens and Inhabitants of Czech Lands in the Soviet Union (1918–1956), poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 409/04/0779, člen týmu, příjemci: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; Slezské zemské muzeum v Opavě

2005–2007: Československo-polské vztahy v letech 1943–1949 / Czechoslovak-Polish Relations in the years 1943–1949, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 409/05/2762, hlavní řešitel, příjemci: Slezská univerzita v Opavě, Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2009–2011: Polská menšina na Těšínsku 1945–1949 – vědecká edice dokumentů / Polish Minority in Teschen Silesia 1945–1949 – Scientific Edition of Documents, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 409/09/0951, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2017–2019: Polští repatrianti a uprchlíci v poválečném Československu / Polish Repatriates and Refugees in Post-War Czechoslovakia, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 17-1233S, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Výuka

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (od 2010)

Členství v redakčních radách

člen redakční rady časopisu Slovanský přehled
člen redakční rady Slezského sborníku

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

alternující člen komise obhajoby disertací k získání titulu „doktor věd“ v oboru Obecné a české dějiny (od 2015)
člen oborové rady doktorského studia na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě (od 2015)

Významná ocenění

1999: Cena Edvarda Beneše II. stupně za ročníkovou práci Generálmajor in memoriam Karel Lukas – účastník druhého zahraničního odboje
2001: Cena ministra obrany I. stupně za magisterskou diplomovou práci Generálmajor in memoriam Karel Lukas
2003: Cena ministra školství za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny
2005: Cena Josefa Hlávky pro mladé pracovníky AV ČR
2005: Pamětní medaile Slezské univerzity v Opavě za vynikající vědeckou a odbornou prezentaci Slezské univerzity
2008: Wichterleho prémie pro mladé pracovníky AV ČR
2011: Bronzový Záslužný kříž Polské republiky za zásluhy v oblasti výzkumu a popularizace dějin česko-polských vztahů
2021: Nagroda Główna im. Wacława Felczka i Henryka Wereszyckiego