Akademická encyklopedie českých dějin, sv. VII, K/2 – L

Autor: Jaroslav Pánek a kol.
Rok vydání: 2021
Nakladatel: Historický ústav
ISBN: 978-80-7286-392-1

Sedmým svazkem je naplněna první polovina celého encyklopedického díla, které vzniká péčí Historického ústavu AV ČR a prací jeho badatelů v součinnosti s předními odborníky z jiných akademických a univerzitních institucí. Svazek je polytematický, avšak v heslech velkého a středního rozsahu má několik výrazných dominant. Přispívá k vymezení historického prostoru z hlediska geografického a populačního pojetí (kosmografie, krajina, lid) a podrobně zpracovává některé regiony, bez nichž si nelze představit zejména starší minulost českého státu (Lucembursko a Lužice, ale také tamní slovanský národ – Lužičtí Srbové). Osvětluje klíčové pojmy středověku a raného novověku (mj. kolonizace, korunovace, královské město, kurfiřt, léno, lucemburská dynastie) i moderních dějin (mj. koncentrační tábory, Košický vládní program, Květnové povstání 1945, legionáři, letecká válka nad českými zeměmi, letectvo). Značná pozornost se soustřeďuje na období komunistické totality (kolektivizace zemědělství, komunismus, Komunistická strana Československa, komunistický režim atd.). Další hesla jsou věnována dějinám státu a práva, politickým proudům, diplomacii, národnostním menšinám, kulturní a církevní historii. Širší dosah mají rovněž hesla věnovaná pomocným a příbuzným disciplínám (kodikologie, komeniologie) a zvláště současné historiografii (kritický obrat, kulturní a sociální antropologie, kulturní obrat, lingvistický obrat).