doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.

vedoucí vědecký pracovník Oddělení dějin 19. století

Brno
+420 532 290 503

Odborné zaměření

dějiny jihoslovanských a dalších balkánských národů, zejména v 19. a 20. století; historie česko-jihoslovanských vztahů; T. G. Masaryk a jižní Slované; národnostní problematika v oblasti střední a jihovýchodní Evropy; historiografie balkanistiky

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1977–1982: vysokoškolské studium (PhDr.), obor: Český jazyk ‒ historie, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita), diplomová práce: Vznik a vývoj hnutí nezúčastněných zemí

1983–1988: interní vědecká aspirantura (CSc. = Ph.D.), specializace na obecné dějiny střední a jihovýchodní Evropy, Československo-sovětský institut Československé akademie věd, disertační práce: Vztahy mezi českým a jihoslovanským sociálně demokratickým hnutím v Rakousku-Uhersku

2005: habilitace (doc.), obor: Obecné dějiny, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, habilitační práce: Bosna a Hercegovina v 19. a 20. století – politický a národnostní vývoj, problematika státnosti

Zahraniční stáže a stipendia

1993, 1996: měsíční studijní pobyty v Rakouském institutu pro východní a jihovýchodní Evropu ve Vídni (stipendium K. Jirečka)
2003: stáž na Filozofické fakultě Univerzity v Záhřebu
2006: stáž na Filozofická fakultě Univerzity v Sarajevu

Mezinárodní granty a projekty

2001–2003: Czechs and Slovenes: Comparative Studies of their Mutual Relations in Central European History, mezinárodní projekt MŠMT ČR a Slovinska, hlavní řešitel české části projektu

2004–2005: Czechs and Slovenes: Traditions and Opportunities of Cooperation among Small Nations within Multinational Communities, mezinárodní projekt MŠMT ČR a Slovinska, hlavní řešitel české části projektu

2007–2008: Czechs and Slovenes: A Shared Bond of Culture and Ideology, mezinárodní projekt MŠMT ČR a Slovinska, hlavní řešitel české části projektu

Tuzemské granty a významné projekty

1994–1996: GA ČR, Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie / Historical Circumstances of the Yugoslavia´s Breaking-Up, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 404/94/0884, člen řešitelského týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

1998–2000: GA AV ČR, Jihoslovanská národní hnutí do roku 1918. (Problém národní emancipace v mnohonárodním státě). / South Slavs National Movements to 1918: Problem of National Emancipation in Multinational State, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR, reg. č. A9015801, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2000‒2001: Vývoj Visegradské spolupráce, analýza vývoje, zachycení ohlasů, perspektiy dalšího vývoje / Development of Cooperation of Visegrad Group (V4): Analysis of Development, Receptions, Perspectives, poskytovatel: MZV ČR, program: RB, identifikační kód: RB15/26/00, člen týmu, příjemce: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 

2005–2006: České vlivy na kulturní a společenský rozvoj Bosny a Hercegoviny / Czech Influences on the Cultural and Social Development of Bosnia and Herzegovina, poskytovatel: MZV ČR, program: Moderní společnost – Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů, reg. č. 02/23/05, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2012–2014: T. G. Masaryk a Slované / T. G. Masaryk and Slavs, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. P410/12/1136, spoluřešitel, příjemce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., spolupříjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2017–2018: Střední Evropa a balkánští muslimové: vztahy a reprezentace / Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations, poskytovatel: AV ČR, programový rámec: Strategie AV21, program: Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací, spoluřešitel

2019: Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy / Czech Relations with the Nations and Countries of Southeastern Europe, poskytovatel: AV ČR, programový rámec: Strategie AV21, program: Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací, hlavní řešitel

Výuka

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (od 1994)
Filozofická fakulta Univerzity Pardubice (od 2008)

Členství v redakčních radách

vedoucí redaktor časopisu Slovanský přehled
člen redakční rady časopisu Slovanský jih

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen výboru České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia (od 2018)
člen výboru Matice moravské (od 1996)
člen Sdružení historiků České republiky (od 2001)
člen atestační komise Masarykova ústavu a Archivu AV ČR (od 2006)
člen oborové rady Filozofické fakulty MU pro obor obecné dějiny (od 1996)
člen oborové rady Filozofické fakulty MU pro doktorandské studium programu Obecné dějiny (od 2006)

Významná ocenění

2012: Uznání Velvyslanectví Republiky Slovinsko v Praze za podporu rozvoje česko-slovinských vztahů

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací