Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

POLSKO-ČESKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST - 
POLSKO-CZESKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE


Mezinárodní Polsko-česká vědecká společnost byla založena na podzim roku 2006. Svou činnost dle statutu zahájila po registraci v dubnu roku 2007. V souladu se Statutem (§ 7) je cílem Společnosti:

1. Iniciování, vedení a organizování výzkumů v oblasti historických i současných
    problémů Polska a Česka a polsko-českých vztahů v širokém mezinárodním kontextu
    se zvláštním zřetelem k interdisciplinárnímu a srovnávacímu pojetí.
2. Iniciování a organizování vědecké spolupráce institucí, zájmových skupin a osob
    v Polsku a Česku.
3. Šíření vědecky fundovaných poznatků o Polsku a Česku a jejich vzájemných
    historických a současných vztazích.
4. Snaha o co nejširší využití výsledků vědeckých bádání při utváření politických,
    hospodářských a kulturních polsko-českých styků.

Společnost vznikla na základě iniciativy početné (51 osob) a reprezentativní skupiny polských a českých vědců a jiných osob se zájmem o rozvoj polsko-české spolupráce, a to především na vědecké úrovni. Po registraci, která byla provedena dle polského zákona o spolcích, získaly zmíněné osoby status členů-iniciátorů. Mezinárodní přeshraniční charakter organizace vyžadoval, aby byly programové a organizační zásady vytvořeny bez možnosti využití standardních vzorů.

Z pracovníků Historického ústavu AV ČR, v. v. i., jsou členy společnosti:


Mgr. Roman Baron, Ph.D., tajemník (český koordinátor) a člen výboru
Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D. (pobočka v Brně), člen Komise humanitních věd
Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., spoluzakladatel společnosti a člen Komise humanitních věd
Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.,  spoluzakladatelka společnosti a členka Komise humanitních věd
Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc  člen Komise humanitních věd


Výbor Polsko-české vědecké společnosti (2015-2019):

Dr Ryszard Gładkiewicz, (Wroclawská univerzita) - předseda
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Slezská univerzita v Opavě) - místopředsedkyně
Prof. dr hab. Zenon Jasiński (Opolská univerzita) - místopředseda
Mgr. Roman Baron, Ph.D. (Historický ústav AV ČR) - tajemník (český koordinátor)
Mgr. Jadwiga Dunaj (Wroclawská univerzita) - pokladník

Členové:
Prof. dr hab. Jacek Baluch (Jagellonská univerzita v Krakově)
Doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
Prof. dr hab. Zbigniew Greń (Ústav slavistiky Polské akademie věd, Varšava)
Prof. dr hab. Janusz Janeczek (Slezská univerzita v Katovicích)
Prof. dr hab. Zdzisław Latajka (Wroclawská univerzita)
Doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno)
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha)
Dr hab. Damian Szymczak (Univerzita Adama Mickiewicze, Poznaň)


Z jednání výboru a valné hromady v Hradci Králové v roce 2015:

       

Z jednání výboru a valné hromady v Praze a Těšíně v roce 2008:

  


KOMISE HUMANITNÍCH VĚD SPOLEČNOSTI


Jedním z projektů, zastřešených Komisí humanitních věd Polsko-české vědecké společnosti a Kladskou komisí historiků jsou dějiny Kladska včetně proměn Kladské historické krajiny.