Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Nejvýznamnější mezinárodní projekty Historického ústavu, v. v. i.

a) mezinárodní projekty řešené v rámci mezinárodních vědeckých programů, např. v rámci ESF, NATO, EU, SRP, UNESCO.

Occupation in Europe. The Impact of National Socialist and Fascit Rule 1938-1945, projekt ESF, (P. Vošahlíková).
 
Court Residences as Places of Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe (1400-1700) – PALATIUM (D. Dvořáčková-Malá – J. Zelenka) http://www.esf.org/index.php?id=7114
Program je platformou evropských badatelů různých vědních oblastí zabývajících se tématem aristokratických dvorů a rezidencí. Během svého pětiletého trvání má za cíl podporovat a rozvíjet výměnu znalostí a zkušeností mezi vědeckými komunitami v zúčastněných zemích (Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Holandsko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Slovenská republika, Švédsko) a napomáhat tak překračování hranic regionálně orientovaného výzkumu k obecněji formulovaným otázkám evropského politického i kulturního vývoje.


b) další mezinárodní projekty a spolupráce:


Visuelle Kultur der Herrscherrepräsentation in Städten des habsburgischen Reichs - von Ferdinand I. bis Josef I. (1526-1711 )  Projekt Vizuální kultura panovnické reprezentace ve městech habsburské říše od Ferdinanda I. do Josefa I. (1526-1711) je zaměřen na popis a srovnání forem panovnické reprezentace v městském prostoru v průběhu 16. a 17. století. Důraz klade na veřejné objekty (sakrální i profánní) a performativní akty, které v nich probíhaly. Metodologickým předpokladem je hypotéza, že habsburský panovník používal při vizuální komunikaci s městským prostředím podobných prostředků ve všech zemích habsburské monarchie. Také proto je tento projekt, financovaný prostřednictvím FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung), založený na mezinárodní bázi badatelů z oborů historie a historie umění, kteří se dlouhodobě zabývají danou problematikou s ohledem na specifika rakouské, české a uherské situace. Předpokládaná doba řešení projektu: 2017-2019.

Bibliographie zur Geschichte der Böhmischen Lände  rund der Slowakei - spolupráce bibliografických pracovišť Německa, Polska, Česka, Slovenska, Litvy a Maďarska na mezinárodní databázi Literaturdokumentation zur Geschichte Ostmitteleuropas (http://www.litdok.de/cgi-bin/litdok?lang=de). zachycující historickou produkci zemí střední a východní Evropy   (V. Horčáková, K. Rexová).

Acta Unitatis Fratrum - cílem mezinárodního projektu je regestová edice nejvýznamnějšího rukopisného souboru textů k dějinám česko-moravské jednoty bratrské od jejích počátků do poslední čtvrtiny 16. století, zvaného Acta Unitatis fratrum. Sbírka byla založena za účelem zachování stěžejních netištěných bratrských pramenů v roce 1551 biskupem Janem Černým. Sbírka se vyznačuje žánrovou pestrostí, vedle teologických traktátů tvoří významný podíl např. korespondence. Obsahuje též řadu pramenů, které mají vztah k jiným konfesním skupinám působícím ve středoevropském prostoru v průběhu 16. století a reflektuje i řadu dobových politicko-společenských událostí. 


European Historical Bibliographies
- mezinárodní projekt patnácti historických bibliografií ze třinácti evropských zemí (http://www.histbib.eu/). (V. Horčáková, K. Rexová)

Europäische territoriale Zusammenarbeit  Österreich - Tschechische Republik 2007-2013. Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. (M. Hlavačka)
O projektu: zde       Kompletní dokumentace k projektu: zde

Handbuch zur Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder im 20. Jahrhundert, mezinárodní projekt Collegia Carolina v Mnichově (J. Šebek). Anotace:zde; recenze v G2W Nr. 2, 2010: zde

Historický atlas měst ČR, / Historical Town´s Atlas of the Czech Republic
Eva Chodějovská, Eva Semotanová, Robert Šimůnek, Josef Žemlička
Projekt „Historický atlas měst České republiky,“ realizovaný v Historickém ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. od roku 1994, je součástí evropského projektu historických atlasů k srovnávacím dějinám měst, připravovaných pod záštitou International Commission for Urban History. Projektu se účastní evropské země Velká Británie, Německo, Rakousko, Irsko, Francie, Itálie, Nizozemí, Česká republika, Polsko, Rumunsko, Švýcarsko, Švédsko, Norsko a Finsko. Spolupráce probíhá i v rámci evropských historických atlasů měst Commission internationale pour l´histoire des villes (J. Žemlička, R. Šimůnek, E. Chodějovská).
http://historiaurbium.org/
http://historiaurbium.org/english/atlanti_en.html
http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicky-atlas-mest-cr.ep/
http://towns.hiu.cas.cz/

Dějiny Kladska jako středoevroského regionu/ Hrabstwo Kłodzkie na tle historii regionu i Europy Środkowej/History of the Central European Region Kladsko 
Eva Semotanová
Projekt českopolské spolupráce k dějinám Kladska podpopruje Fundusz Mikroprojektów w Eroregionie Glacensis CZ/PL Cíl 3/Cel 3 2007-2013 „Przekraczamy Granice.“ Řešení se účastní Historický ústav Akademie věd České republiky, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hadec Králové a Uniwersytet Wrocławski - Ośrodek Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej pod záštitou Polsko - Czeskiego Towarzystwa Naukowego) http://www.hiu.cas.cz/cs/zahranicni-spoluprace/obecna-charakteristika/polsko-czeskie-towarzystwo-naukowe.ep/
http://www.uni.wroc.pl/struktura-uczelni?j=0634

Christianization and State-Formation in Nothern and Central Europe, c. 900-c.  1200, mezinárodní interdisciplinární projekt řízený prof. Norou Berendt (Faculty of History, University Cambridge). Účastnické země: Velká Británie, Norsko, Švédsko, Dánsko, Česká republika, Polsko, Maďarsko. Průběžná prezentace výsledků na společných kolokviích, příprava stejnojmenné kolektivní publikace (E. Doležalová,  J. Žemlička).

Indulgences in the Later Middle Ages, mezinárodní projekt řízený prof. Robertem N. Swansonem (University of Birmingham), česká část projektu - "Indulgences, their Reception and Critique in the Late Medieval Czech Lands" (E. Doležalová, F. Šmahel).

The Rise of Parlamentarismus 1776-1849, edice ústavních dokumentů do roku 1850, mezinárodní projekt řízený prof. Horst Dippelem (Universität Kassel), příprava dvoudílné edice historických i současných ústav a ústavních projektů vybraných zemí světa (M. Hlavačka).

Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity in East-C entral,   Southea stern and Northern Europe, 1900-1945, projekt financuje Volkswagen Foundation, Fritz Thyssen Foundation (Německo) a Bank of Sweden Tercentary Foundation (Švédsko), koordinátor: Centre for Advanced Study, Sofia (František Šístek).

Religion and Values: Central and Eastern European Research Network, mezinárodní projekt financovaný Evropskou komisí, koordinátor: Department for the Study of Religion, Univerzita v Szegedu (František Šístek).

Corpus der Quellen zur Geschichte der Juden im spätmittelalterlichen Reich – mezinárodní projekt vedený prof. Alfredem Haverkampem (Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden, Universität Trier) je zaměřen mj. na zpracování všech dochovaných pramenů k dějinám židovského osídlení v prostoru středověké Říše a jejich zveřejnění na internetovém portálu. Na projektu se podílejí vědecké instituce z Německa, Rakouska, Švýcarska, České Republiky a Izraele. Mezinárodní dohoda o spolupráci byla uzavřena mezi Arye Maimon Institut, Historickým ústavem AV ČR a Centrem medievistických studií AV ČR a UK r. 2009 (Eva Doležalová, HÚ AV ČR; Martin Musílek, CMS).