Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Výběrová řízení

Historický ústav AV ČR vypisuje výběrové řízení na místo postdoktoranda na 12–24 měsíců s nástupem 1. 1. 2018
Badatelské zaměření české, resp. (středo)evropské dějiny (9.–20. století)
Místo není vypisováno na konkrétní vědecké oddělení Historického ústavu.
 
Požadavky na uchazeče:
titul Ph.D., Dr. či jejich ekvivalent, k 1. 1. 2018 maximálně 2 roky po obhájení disertace; pokročilá znalost alespoň jednoho světového jazyka

Podmínka přijetí:
Avizované místo je součástí Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech, nejprve v Historickém ústavu AV ČR, následně na AV ČR. Finální rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektu učiní Akademická rada AV ČR. V prvním kole mohou být vybraní kandidáti pozváni k osobnímu pohovoru, ve druhém kole se posuzují pouze písemné podklady.
Historický ústav AV ČR si vyhrazuje právo uvedené pracovní místo neobsadit.
Historický ústav nehradí náklady spojené s účastí v prvním kole výběrového řízení.

Přihláška:
1) motivační dopis; 2) strukturovaný životopis (je třeba uvést datum obhájení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu); 3) bibliografie publikovaných prací; 4) prostá kopie diplomu nejvyššího dosaženého kvalifikačního stupně; 5) název a charakteristika postdoc projektu s plánovanými výstupy (max. 2 strany); 6) prohlášení o preferované době trvání podpory (12-24 měsíců)

Motivační dopis, strukturovaný životopis i postdoc projekt je nutné dodat v angličtině.

Přihlášku zašlete elektronicky na adresu: zelenka@hiu.cas.cz nejpozději do 11. září 2017.

The Institute of History of the CAS announces a selection procedure for the post of a post-doctoral fellow for 12–24 months starting work on 1 January 2018
Research concentration: Czech, or (Central) European history (9th–20th centuries)
The place is not announced for a specific scientific department of the Institute of History.
 
Requirements for the applicant:
a Ph.D. degree, Dr. or their equivalent; as of 1 January 2018, a maximum of 2 years since the defence of the dissertation; advanced knowledge of at least one global language

Condition of acceptance: The advertised position is part of the Programme of support for promising human resources – Salary support for post-doctoral researchers in the workplaces of the Czech Academy of Sciences. The selection of the applicants will take place in two rounds, first at the Institute of History of the CAS, subsequently at the CAS. The final decision on acceptance/non-acceptance in the project is made by the Academy Council of the CAS. In the first round, selected candidates may be invited for a personal interview; in the second round, only the written background materials are evaluated.
The Institute of History of the CAS reserves the right to not fill the announced job posting.
The Institute of History does not cover the costs connected with participation in the first round of the selection process.
Application: 1) letter of motivation; 2) structured CV (it is necessary to list the date of the defence of the Ph.D. degree or its equivalent); 3) bibliography of published works; 4) a simple copy of the diploma of the highest level of education attained; 5) title and characteristics of the postdoctoral project with the planned outputs (max. 2 pages); 6) statement on the preferred duration of the provision of support (12-24 months)

The motivational letter, structured curriculum vita and postdoctoral project must be submitted in English.

Please send the application electronically to the address: zelenka@hiu.cas.cz no later than 11 September 2017.