Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ZÁKLADNÍ VÝZKUM HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR


Aktualizován k roku 2018


Prioritní tematikou základního výzkumu Historického ústavu AV ČR (dále jen HÚ AV ČR) jsou interní výzkumné programy, které podporují a doplňují témata vybraných okruhů a programů Strategie AV 21. Výzkumné programy HÚ AV ČR byly formulovaný v široké odborné diskusi pracovníků výzkumných oddělení ústavu. Reflektují současné teoreticko-metodologické postupy a mezinárodní historiografické diskursy s důrazem na roli historické vědy při uchování národní paměti a formování národní identity a kultury v nejširším, multikulturním smyslu.
.
Tvoří je:
A. Český dějinný prostor v evropském kontextu, dlouhodobý, kontinuální výzkum
B. Vybrané problémy českých a středoevropských dějinných procesů, dílčí, analyticky či synteticky zaměřený
      výzkum
C. Prameny hmotné a duchovní kultury, jejich zpřístupňování, ochrana a výzkum

Výzkumné programy mohou být průběžně zpřesňovány a doplňovány.

Při řešení výzkumných programů usiluje HÚ AV ČR o rozvoj poznání v rámci historických věd na mezinárodní úrovni. Zároveň respektuje aktuální potřeby české společnosti, k nimž mimo jiné patří rozvoj historického vědomí formou edukačních procesů a popularizace vědy. Výzkumné programy navazují na výsledky dosavadních dvou výzkumných programů z let 1999-2004 (Dějiny českých zemí v mezinárodních souvislostech do roku 1945) a 2005-2011 (Český dějinný prostor v evropském kontextu. Diverzita, kontinuita, integrace). Zároveň otevírají nové problémy a otázky českých a československých dějin v mezinárodních souvislostech v souladu se zřizovací listinou HÚ AV ČR, a to pro období od 9. století do současnosti.

Výzkumné programy a jejich výstupy mají zčásti povahu dlouhodobou, kontinuální (práce encyklopedické, slovníkové a atlasové povahy a edice), zčásti se jedná o analyticky či synteticky zaměřené programy jednotlivých výzkumných útvarů a týmů, z nichž mnohé patří k projektům, podporovaným z grantových prostředků. V této oblasti se výzkum zaměřuje na prohloubení již řešených priorit (církevní dějiny, rezidenční dějiny, modernizace společnosti, společnost mezi demokracií a totalitou, historická krajina českých zemí), jejich rozšíření o další, ve světové historiografii aktuální problematiku a otevření témat nových včetně sledování kontinuity socio-kulturních a socio-ekonomických fenoménů.

Výzkumné programy jsou a budou rozvíjeny v širokém spektru humanitních věd se zdůrazněním mezioborových přístupů. K nejzávažnějším programům patří trendy současné historiografie - teorie a metodologie, kontinuální vícesvazková díla, dějiny českých zemí ve světle pramenů vatikánských a římských archivů a knihoven, krajina jako prostor středoevropských dějinných procesů a edice jako nástroj zpřístupňování historických pramenů. Mnohá témata jsou přitom řešena ve spolupráci s ústavy AV ČR, vysokými školami a dalšími institucemi, domácími i zahraničními a podporována granty různých typů. Základním znakem výzkumných programů je jejich interdisciplinarita a vzájemná přesahovost.

Cenné knihovní fondy a oborové sbírky HÚ AV ČR jsou mimořádně cennými doklady národní i světové paměti a kultury (B.) a zároveň poskytují Podporu základnímu i aplikovanému výzkumu českých a zahraničních badatelů.

Významný podíl na řešení výzkumných programů tvoří zajišťování profesní infrastruktury oboru, realizované prostřednictvím vydávání šesti recenzovaných oborových periodik a jednoho nepravého periodika. Jsou jimi Český časopis historický, Slovanský přehled, Mediaevalia Historica Bohemica, Folia Historica Bohemica, Moderní dějiny, Historická geografie a Bolletino dell’Istituto Storico Ceco di Roma.


A. VÝZKUMNÝ PROGRAM ČESKÝ DĚJINNÝ PROSTOR V EVROPSKÉM KONTEXTU, DLOUHODOBÝ, KONTINUÁLNÍ VÝZKUM

Kolektivní díla celospolečenského dosahu

Jedná se o pokračování rozsáhlých kontinuálních projektů, které jsou v HÚ AV ČR realizovány jako přínos pracoviště k širším společenským potřebám, nicméně splňují standardy původní výzkumné práce:

1. Akademická encyklopedie českých dějin
    Garant: prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
2. Akademický atlas českých dějin a navazující atlasová díla k vybrané problematice
    Garant: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
3. Biografická studia, Biografický slovník českých zemí
    Garant: PhDr. Marie Makariusová
4. Kontinuální velká infrastruktura vytváření, zpracování a vyhodnocování komplexní
    bibliografické databáze bohemikální literatury z oboru historie a příbuzných věd
    a analytických a rešeršních služeb.
    Garant: PhDr. Václava Horčáková


B. VÝZKUMNÝ PROGRAM VYBRANÉ PROBLÉMY ČESKÝCH A STŘEDOEVROPSKÝCH DĚJINNÝCH PROCESŮ, SYNTETICKÝ A ANALYTICKÝ VÝZKUM

Dějiny středověku

Garant PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

1. Církevní dějiny a dějiny náboženského myšlení středověku
2. Soužití Židů a křesťanů ve středověku
3. Dvory a rezidence ve středověku (výzkumné centrum)
4. Utváření krajiny – proměny české a moravské společnosti v čase a prostoru
5. Prameny k českým dějinám středověku (ediční řady Regesta diplomatica nec non
    epistolaria Bohemiae et Moraviae a Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV.)

Dějiny raného novověku; Vývoj a proměny společnosti, náboženství a kultury českých zemí a habsburské monarchie v raném novověku
Garant doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

1. Politická kultura a panovnická moc ve střední Evropě v raném novověku
2. Církevní a náboženské dějiny českých zemí ve středoevropském kontextu
3. Vzdělávání, intelektuální sítě a komunikace v 16.-18. století
4. Srovnávací dějiny měst v socioekonomické, kulturní a vojensko-politické perspektivě
5. Ideje, struktury, identity. Habsburská monarchie a Evropa v proměnách staletí
6. Prameny k českým dějinám 16.-18. století

Dějiny 19. století
Garant: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

1. Kolektivní identity, politická modernizace a homogenizace společnosti
2. Sociální vztahy a sociální otázka
3. Ekonomická modernizace společnosti – průběh, dopady, rezidua
4. Kulturní dědictví, náboženství a místa paměti
5. Slovanský kontext českých dějin: obrazy a stereotypy

Dějiny 20. století
Garant: doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.

1. Problémy vývoje evropské demokracie a Československa v průběhu 20. Století v 
    mezinárodních souvislostech, vzájemné reflexe demokracie a diktatury.
2. Postavení a role moderních politických stran v českých zemích a v Československu.
    Analytický výzkum a edice politických programů. Cílem je komplexní postižení celého
    spektra politického stranictví a jeho místa v životě společnosti.
3. Výzkum zahraniční politiky Československé republiky. Hlavní pozornost je zaměřena na
    zpracování syntéz a fundamentálních edic diplomatických dokumentů k dějinám
    československé zahraniční politiky od roku 1918.
4. Studium vybraných otázek domácího i zahraničního odboje proti nacistické okupaci
    českých zemí a úsilí o obnovu samostatného Československa.
5. Problém nucené migrace a jejích forem jako cílevědomého procesu řešení hospodářských
    a politických problémů Evropy ve 20. století.
6. Studium otázek církevních a náboženských dějin v širším kontextu politických, sociálních
    a ideových dějin 20. století a v rámci reflexe evropského vývoje a papežské politiky ve
    sledovaném období.
7. Historiografie dějin Československa ve 20. století.
8. Politická orientace a politická struktura národnostních menšin v Československu.


Vybraná témata s chronologickým i tematickým přesahem:
1. Trendy současné historiografie - teorie a metodologie
    Garant: PhDr. Milan Řepa, Ph.D-
2. Dějiny českých zemí ve světle pramenů vatikánských a římských archivů a knihoven
    (s podporou zahraničního pracoviště HÚ AV ČR, Českého historického ústavu v Římě)
    Garant: prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.

Biografická studia
Garant: PhDr. Marie Makariusová
Biografický slovník českých zemí, pokračování od sešitu 16/2013

Historická bibliografie
Garant: PhDr. Václava Horčáková
Kontinuální velká infrastruktura vytváření, zpracování a vyhodnocování komplexní bibliografické databáze bohemikální literatury z oboru historie a příbuzných věd a analytických a rešeršních služeb.

Historická geografie
Garant: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Výzkumné centrum historické geografie (s PřF UK)


C. VÝZKUMNÝ PROGRAM PRAMENY HMOTNÉ A DUCHOVNÍ KULTURY, JEJICH ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ A OCHRANA

C.1 Edice jako nástroj zpřístupňování historických pramenů, metodika ediční práce

1. Edice středověkých pramenů
Garant: PhDr. Lenka Blechová, Ph.D.
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae
Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy

2. Edice raně novověkých pramenů
Garant: Mgr. Tomáš Sterneck, PhD.
Centrum raně novověkých studií

3. Edice novověkých pramenů (19. a 20. století)
Garant: PhDr. Pavel Cibulka, CSc., doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
Centrum právně historických studií
Garant: prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., PrF UK

C.2 Cenné knihovní fondy HÚ AV ČR
1. Knihovna HÚ AV ČR, revize a zpracování sbírky starých tisků, výběrová digitalizace
   Garant: Mgr. Ivana Pittnerová
2. Knihovna HÚ AV ČR, Retrospektivní konverze lístkového katalogu specifického, cenného
    knižního fondu HÚ AV ČR se zaměřením na dějiny, především na národní historii, na  
    dějiny evropských států, či států, jež s historií českých zemí souvisejí.
    Garant: Mgr. Ivana Pittnerová

C.3 Fond Augusta Sedláčka
Garant a kurátorka: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

C.4 Mapová sbírka
Garant a kurátorka: Mgr. Petra Jílková

C.5 Fotosbírka
Garanti a kurátoři PhDr. Lenka Blechová, Ph.D., PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.


D. ZAJIŠŤOVÁNÍ PROFESNÍ INFRASTRUKTURY OBORU

Vydávaná oborová periodika: Český časopis historický, Slovanský přehled, Mediaevalia Historica Bohemica, Folia Historica Bohemica, Moderní dějiny, Historická geografie a Bolletino dell’Istituto Storico Ceco di Roma.