Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Lumina quaeruntur (AV ČR)

Migrace a mobilita v pražské židovské obci na přechodu od středověku k ranému novověku

Nositel: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitelka: Mgr. Marie Buňatová Dr. phil.

Identifikační kód projektu: Lumina quaeruntur
Doba trvání: 2019-2023

Projekt se soustředí na zmapování migračních procesů, které židovskou komunitu v Praze zasáhly na přechodu od středověku k ranému novověku. Hlavním cílem je popsat tyto procesy a současně osvětlit jakým způsobem a do jaké míry se podílely na vytváření a proměnách pražské židovské obce v období od nástupu vlády Vladislava Jagellonského do přelomu 16. a 17. století. Výzkum bude zaměřen na migraci vnitřní (tj. z českých zemí), na přistěhovalectví Židů do Prahy ze zahraničí (z německých zemí, Itálie aj.), ale i na odchody pražských Židů do ciziny v souvislosti s několika vlnami vyhnání během 16. století. Sledovány budou širší společensko-politické souvislosti těchto migrací (identifikace příčin, míra stability právního prostředí atp.), stejně jako jejich vliv na pražskou židovskou obec a její politicko-správní, demografický, sociokulturní, náboženský i ekonomický vývoj. Cílem projektu je komplexní uchopení daného tématu, které bude prezentováno na řadě konferencí a výstupy v podobě odborných studií, sborníku z konference a závěrečné kolektivní monografie.