Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv grantů

PROJEKTY UKONČENÉ ROKU 2018


Poskytovatel: GA ČR - GRANTOVÉ PROJEKTY EXCELENCE

Výzkumné centrum historické geografie

Nositel: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Spolunositel: Přírodovědecká fakulta UK
Spoluřešitel: RNDr. a Mgr. Pavel Chromý, PhD.

Identifikační kód projektu: P410/12/G113
Doba trvání: 2012-2018

Projekt rozvíjí výzkumy, realizované v Historickém ústavu AV ČR a na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze. Cílem projektu je vznik společné institucionální platformy historickogeografického výzkumu v Česku a posílení jeho mezinárodní srovnatelnosti. Ve výzkumu je kladen důraz zejména na teoreticko-metodologické přístupy  české historické geografie v evropském a světovém kontextu. K jednotlivým dílčím řešeným tématům patří mimo jiné proměny městské a venkovské  krajiny na základě analýzy a interpretace široké škály historických pramenů, studium polarizace prostoru v souvislosti se změnami hranic a územních identit a historickogegorafický výzkum utváření přírodního a kulturního dědictví. Výsledky výzkumu budou zpřístupňovány formou publikací a konferenčních jednání. Více


Poskytovatel: GA ČR - STANDARDNÍ GRANTOVÉ PROJEKTY

Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě. Formování konfesní identity urozených a její proměny v první polovině 17. století

Nositel: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mgr. Jiří Just, Th.D.

Identifikační kód projektu: 16-11332S
Doba trvání: 2016-2018

Interdisciplinární projekt je zaměřen na výzkum konfesionality české a moravské šlechty, která se v první polovině 17. století hlásila k vyznání jednoty bratrské. Jeho předmětem jsou rozhodující vlivy na vytváření konfesní identity urozenců, jako rodové konfesní tradice, vzdělávání podmíněné konfesním kontextem a interakce vycházející z různých forem komunikace mezi bratrskými duchovními a příslušníky nobility, jakož i mezi urozenci aevropskými vzdělanostními elitami. Analyzovány budou též způsoby, jakými bratrská šlechta prezentovala svoji konfesní identitu v oblasti hmotné podpory lokálních sborů, projevy vzdělanostního nebo kulturního mecenátu či recepce nábožensky vzdělávací literatury. Budou též charakterizovány proměny v chápání konfesní identity podmíněné integrací bratrské šlechty v prostředí náboženského exilu do doby kolem poloviny 17. století, kdy se urozenci pokoušeli etablovat v kontextu jiných nekatolických konfesních kultur. Výsledky projektu budou shrnuty v závěrečné syntéze, prezentované monografií.


Ladislav Novomeský mezi stalinismem a reformním komunismem. Básník v politice a veřejném životě(1945–1970)

Nositel: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.

Identifikační kód projektu: 16–02046S
Doba trvání: 2016–2018

Projekt bude analyzovat mnohovrstevnatou a místy kontroverzní politickou a veřejnou činnost básníka Ladislava Novomeského v letech 1945–1970. Jeho hlavním cílem je doplnit dosavadní literárněvědnou a historiografickou produkci, reflektující ho především jako umělce a novináře, o profil Novomeského – komunistického politika, intelektuála, ideologa a kulturního pracovníka v kontextu proměn politického a společenského dění v Československu. Zároveň projekt bude příspěvkem k dějinám komunistické inteligence, analýze vztahu intelektuálů a moci v systému státního socialismu, rozvoji slovenského školství a kultury, problematice česko-slovenských vztahů, fenoménu represí 50. let, rozboru kořenů reformního vývoje a formování národně-emancipačního hnutí na Slovensku v 60. letech. Současně postihne Novomeského pozici v dobovém intelektuálním diskurzu. Výstupem projektu bude autorská monografie a série dílčích studií.


Zrození úředníka. Moc, kultura a identita novodobého úředníka v 18. století

Nositel: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.

Identifikační kód projektu: 16-12844S
Doba trvání: 2016–2018

Projekt je věnován procesu vzniku společenské vrstvy moderního úřednictva v 18. století v českých zemích a jeho zasazení do evropského dobového kontextu. Právě v 18. století dochází k přerodu tradičního úředníka v moderního byrokrata. Ten získává zásadní postavení v osvícenské době, při prosazování osvícenských reforem, jako nástroj disciplinace a řádu ve společnosti. Západoevropská historiografie věnovala tomuto fenoménu značnou pozornost, u nás však jde o téma zcela nezpracované, jakkoli podstatné z hlediska dějin i aktuálního dopadu na současnost. Projekt doplňuje tuto mezeru v poznání naší společnosti a otevírá vědeckou diskusi nad daným tématem i samotnou definicí a sémantickou rovinou tohoto pojmu. Předmětem výzkumu je předně formování identity úřednictva jako nové socio-profesní skupiny, porovnání postav byrokrata státní, městské a vrchnostenské správy, vzdělání a kariéra úředníků a jejich zapojení do kulturního života, problematika norem a praxe v úřední činnosti.


Poskytovatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Kapitoly z dějin Československa 1918-92. Veřejné historické přednášky v jubilejním roce 2018

Poskytovatel: Hlavní město Praha
Příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Číslo grantu hl. m. Prahy: 082V/II
Doba trvání: 2018

Projekt je série 10 odborných přednášek pro nejširší veřejnost ve spolupráci s Městskou knihovnou jako příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy, věnovaných tématice moderních československých dějin 20. století. V přednáškách bude zohledněn také slovenský rozměr našich společných dějin. Přednášky budou rovněž vycházet z nejnovějších badatelských výsledků a zaměřují se také na méně známé kapitoly naší československé minulosti, například na mezinárodní zasíťování Československa ve středoevropském prostoru, nebo na proměnu významných národních tradic v horizontu od první republiky do komunistického období, či na transformaci politiky a společnosti v období normalizace.


Poskytovatel: MINISTERSTVO KULTURY ČR

Program: VISK 5 Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR - RETROKON

Retrospektivní konverze lístkového katalogu

Nositel: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mgr. Ivana Pittnerová

Jednací číslo: 76559/2017 
Doba trvání: 2018

Projekt je zaměřen na retrospektivní konverzi lístkového katalogu a vytváření standardních katalogizačních záznamů všech dosud v on-line katalogu neuvedených knih. Jde o cca 138 000 lístků, které jsou postupně zpracovávány. Záznamy odpovídají příslušným normám a jsou v souladu s katalogizačními pravidly. Veškeré nově vytvořené retro-záznamy jsou zasílány Souborného katalogu České republiky.

Díky tomuto projektu stále zpřístupňujeme všechny knihy, které Historický ústav AV ČR ve svých knihovních sbírkách vlastní. V některých případech jde i o unikátní tituly. Naším cílem je převedení celého lístkového katalogu do on-line katalogu a zpracování veškerých knih, které ve vlastnictví ústavu jsou.PROJEKTY UKONČENÉ ROKU 2017


Poskytovatel: GA ČR - STANDARDNÍ GRANTOVÉ PROJEKTY

Transnacionální politika a ČSSR na poli stíhání nacistických válečných zločinů ve střední Evropě v letech 1960 až 1990

Nositel: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.

Identifikační kód projektu: 15-24851S
Doba trvání: 2015-2017

Trestněprávní stíhání nacistických válečných zločinců se od počátku šedesátých let 20. století stalo důležitým politickým a diplomatickým nástrojem zemí Východního bloku v ideologickém boji proti západoněmecké republice. Vedle morálního rozměru neprosazené mezinárodní spravedlnosti sloužilo téma k nátlaku socialistického tábora vůči justičním a vojenským systémům západoevropských zemí. Komunistický režim stavěl své opodstatnění na vykořenění nacismu a to nejen na území svého vlivu. Badatelský záměr se orientuje na fungování Československé vládní komise pro stíhání nacistických válečných zločinců, která se stala mezirezortní institucí spojující kriminalisty, právníky a politiky s přeživšími, pozůstalými, historiky, novináři i pachateli. Komise se stala průsečíkem různorodých zájmů, které měla sjednotit a využít v široké škále cílů, v nichž hrála spravedlnost jen jednu z rolí. Nepotrestaní pachatelé nacistických a válečných zločinů byli povýšeni mezi hlavní témata vzájemných vztahů mezi Československem, Rakouskem, východním a především západním Německem.
Výzkumný záměr zaručí první obsažné prozkoumání problematiky stíhání nacistických zločinců v Československu a jeho odezvu v obou německých státech a Rakousku. Výsledkem práce bude obsáhlá monografie a vědecké studie věnované faktografii a právní analýze problému.


Dítě ve středověku a raném novověku v českých zemích

Nositel: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D.

Identifikační kód projektu: GA15-02196S
Doba trvání: 2015-2017

Cílem navrhovaného projektu je výzkum postavení dítěte ve společnosti středověku a raného novověku, který byl sledován komplexně pouze pro oblast západní Evropy. Nejedná se ale o pokračování v polemice s Ph. Arièsem, ani o pouhé dohledávání důkazů o péči a lásce rodičů. Cíl je postihnout pojetí dětství ve středověku a raném novověku spolu s konfesijními specifiky českých zemí, a zahrnutí do celoevropského kontextu, kde toto schází. Současně postižení domácích vývojových trendů v širším kontextu soudobých (středo)evropských vzdělanostních, kulturních, sociálních či právních dějin. Tříletý projekt bude na základě analýzy do výzkumu dosud nezahrnutých archivních, rukopisných i vydaných pramenů různé povahy zkoumat: 1. koncepty dětství v českých zemích ve středověku a v raném novověku, 2. postavení dítěte v rodině, 3. výchovu a vzdělávání dětí, 4. dítě a společnost, přičemž vždy zohlední konfesijní výjimečnost. Hlavní výstup – kolektivní monografie komplexně pojednávající o sledovaném fenoménu.


Poskytovatel: VISK 5 - Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR  RETROKON

Retrospektivní konverze lístkového katalogu

Nositel: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Mgr. Ivana Pittnerová

Jednací číslo: 74630/2016 
Doba trvání: 2017

Projekt je zaměřen na retrospektivní konverzi lístkového katalogu a vytváření  standardních katalogizačních záznamů všech dosud v on-line katalogu neuvedených knih. Jde o cca 138 000 lístků, které jsou postupně zpracovávány. Záznamy odpovídají příslušným normám a jsou v souladu s katalogizačními pravidly. Veškeré nově vytvořené retro-záznamy jsou zasílány Souborného katalogu České republiky.

Díky tomuto projektu stále zpřístupňujeme všechny knihy, které Historický ústav AV ČR ve svých knihovních sbírkách vlastní. V některých případech jde i o unikátní tituly. Naším cílem je převedení celého lístkového katalogu do on-line katalogu a zpracování veškerých knih, které ve vlastnictví ústavu jsou.

 

od roku 2015

od roku 2014