Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Biografický slovník českých zemí

Biografický slovník českých zemí představuje rozsáhlou mnohosvazkovou publikaci, která v cca dvaceti pěti tisících heslech-biogramech představuje a představí informace o životě a díle osobností, které utvářely duchovní i hmotný vývoj českých zemí v nejrůznějších epochách a oborech činnosti. Z hlediska tématického i chronologického se jedná o slovník univerzální s tím omezením, že dílo zařazených osobností bylo uzavřeno jejich úmrtím. Projekt se při své realizaci opírá o širokou mezioborovou spolupráci a využívá bohaté mezinárodní kontakty, zejména s biografickými badatelskými centry v sousedních zemích.

Databáze biografického slovníku

Charakteristika slovníku - základní koncepce

Biografický slovník českých zemí (dále BSČZ) přináší v biografických, abecedně sestavených heslech základní vědecky ověřené informace o životě, činnosti a díle osobností politického, společenského, hospodářského, technického, vědeckého, kulturního a všech dalších oblastí života v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (dále české země) v průběhu celých dějin. V tomto smyslu bude slovníkem univerzálním. BSČZ předpokládá uživatele v podstatě od úrovně středoškolského vzdělání.

BSČZ není slovníkem národním v tom smyslu, že by se omezoval pouze na osobnosti českého etnického společenství. Do slovníku jsou zařazeny:

  1. osobnosti bez rozdílu etnického původu, které se v českých zemích narodily a po celý svůj život nebo jeho převážnou část zde působily;
  2. osobnosti bez rozdílu etnického původu, které se v českých zemích narodily, ale převážně nebo zcela působily v cizím prostředí, kde se ve své profesi nebo ve veřejném životě významným způsobem uplatnily;
  3. osobnosti bez rozdílu etnického původu, které se narodily v jiných zemích, ale svým působením se významně uplatnily v českých zemích nebo i za kratší přítomnosti zasáhly do jejich života, případně tato přítomnost jejich další osudy a činnost ovlivnila.

Vědecké zaměření biografického slovníku

Záměrem BSČZ je podat v biografických heslech na podkladě dosažených vědeckých poznatků pokud možno komplexní obraz o životě, působení, díle a významu osobností do slovníku zařazených. Příprava biografického slovníku je proto náročnou vědeckou prací. Má-li svým pojetím a přínosem přesáhnout úroveň encyklopedií popularizačního charakteru, nelze BSČZ realizovat jinak, než vědeckými postupy shodnými s metodami základního historického výzkumu s přihlédnutím k lexikálním specifikám. Ve své výsledné podobě bude BSČZ aplikací výsledků biograficko-lexikálního výzkumu v koncentrované encyklopedické podobě. Tím je dáno zařazení přípravy slovníku do plánu Historického ústavu AV ČR, v.v.i. jako vědeckého pracoviště základního výzkumu.

Dosud vydané svazky:

Základní zásady výběru osobností

  1. Výběr osobností pro zařazení do BSČZ je dán výhradně významem, který v historickém vývoji českých zemí nebo při působení v jiných zemích ta či ona osobnost měla, a to bez rozdílu, zda v kladném nebo záporném smyslu.
  2. BSČZ zahrne zásadně osobnosti tzv. historicky uzavřené, tj. již nežijící.
  3. Výběr osobností je zodpovědná práce vyžadující kolektivní a mezioborové přístupy, proto se na výběru budou zejména při posuzování návrhu hesláře podílet jak přední odborníci jednotlivých vědních oborů, tak vědecko-výzkumná a odborná pracoviště.
  4. Při univerzálním charakteru BSČZ je důležité dodržení proporcionality mezi jednotlivými obory a profesemi lidské činnosti. Proporcionalita je v zásadě dána jak významem jednotlivých osobností v daném oboru či sféře veřejného působení, tak současně dimenzí vývoje tohoto oboru nebo sféry v českých zemích v širším historickém kontextu. Základem je seznam odborných profesí a sfér veřejného působení.
  5. Dodržení zásad výběrovosti a proporcionality může významně přispět k vnitřní vyváženosti díla.

Struktura slovníkového hesla (biogramu) BSČZ

Záhlaví

Obsahuje příjmení a jméno (křestní), má-li osobnost více jmen, uvádějí se nezkráceně všechna a v závorce další možné varianty. Dále záhlaví obsahuje datum (den, měsíc, rok) a místo narození a úmrtí. Nejsou-li tato data v úplnosti známa, registrují se pouze údaje zjištěné a ověřené. Následuje výstižná a obecně srozumitelná definice profese nebo veřejného působení osobnosti.

Životopisná a hodnotící část

Tvoří hlavní část biografického hesla. Obsahuje stručný životopis se základními chronologicky řazenými daty o vzdělání, profesní a veřejné činnosti, o místech působení, dosažených titulech, hodnostech, významnějších cenách a vyznamenáních aj. s výstižnou charakteristikou a zhodnocením této činnosti v historických, společensko-politických a kulturních souvislostech. Životopisná a hodnotící část jsou účelově propojeny. Užívá se úsporného slovníkového slohu a zpravidla minulý čas.

Bibliografická část

Pod zkratkou "D:" je uveden výběrově seznam vlastních prací, u uměleckých osobností hlavní výtvarná a architektonická díla, výstavy, hudební opusy, režijní práce, role apod. v chronologickém řazení. Pod zkratkou "L:" je výběrově zařazena základní literatura o osobnosti s případnými odkazy na jiná lexikální díla nebo na jiné ke zpracování hesla použité prameny. Místo vydání díla se uvádí v souladu s lexikografickými zvyklostmi zpravidla u zahraničních publikací. Pod zkratkou "P:" jsou základní informace o uložení písemné pozůstalosti pokud je zásadního významu a o dalších památkách vztahujících se k osobnosti.


Heslář biografického slovníku Českých zemí ve formátu PDF

Část I (pdf, 519 kB) (AACHEN - CŽESCHIK)
Část II (pdf, 399 kB) (ČABAK - FUX)
Část III (pdf, 947 kB) (GÁBA - KYZLINKOVÁ)
Část IV (pdf, 1 MB) (KEBL - ŘÍMAN)
Část V (pdf, 757 kB) (SAAKOVÁ - ŽVEYKAL)

(vyžaduje Adobe Acrobat Reader v. 4 a vyšší - ke stažení zde)