Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Encyklopedie, atlasy

Akademická encyklopedie českých dějin, Biografický slovník českých zemí, Akademický atlas českých dějin a Historický atlas měst České republiky patří k dílům širokého společenského dosahuAkademická encyklopedie českých dějin

v sevřené podobě předkládá aktuální vědecké poznatky o dějinách Českých zemí, společnosti v nich žijící a historii evropských i celosvětových kontaktů tohoto teritoria a jeho obyvatelstva od počátku doby dějinné do přelomu 20. a 21. století. Nejde zdaleka jen o kritické shrnutí známých dat, často dostupných úzkému okruhu odborníků, nýbrž o posouzení obrovské faktografické látky a vystižení všech podstatných témat s výjimkou biografických a historicko-topografických reálií.
Anotace


Biografický slovník Českých zemí   

je zaměřen na  osobnostní problematiku českých dějin v jejím sepětí s ostatní Evropou a světem. Představuje rozsáhlou mnohosvazkovou publikaci, která v cca dvaceti pěti tisících heslech-biogramech představuje a představí informace o životě a díle osobností, utvářejících duchovní a hmotný vývoj českých zemí v nejrůznějších epochách a oborech činnosti.


Atlasové projekty

Historická geografie a kartografie se  v Historickém ústavu AV ČR prezentuje mimo jiné atlasovými projekty, k nimž patří Akademický atlas českých dějin, Historický atlas měst České republiky a další práce atlasové povahy.
 

Akademický atlas českých dějin

zachycuje současný stav historického bádání o českých dějinách na historických (rekonstrukčních) mapách a plánech. K atlasovým tématům rovněž patří grantový projekt Historický atlas měst České republiky, který zachycuje srovnávací dějiny měst v kartografickém znázornění v návaznosti na studium proměn a paměti krajiny. 

Eva SEMOTANOVÁ - Jiří CAJTHAMl a kol.: Akademický atlas českých dějin
Praha, Academia 2014, 559 s.  
Anotace   Tisková zpráva    Zpráva    Anotace a ocenění

Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století

obsahuje historické mapy s historicky významnými a celospolečensky atraktivními tématy, zejména k období 20. století, prohlubujícími obsah Akademického atlasu českých dějin s důrazem na dosud nezpracovanou problematiku. Dějiny 20. století v mnoha případech prolínají do současnosti jako součást historické a kolektivní paměti. Dotýkají se žijících osob nebo připomínají zkušenosti, předávané pamětníky napříč generacemi. Atlas předkládá kartograficky ztvárněné historické události, které stále oslovují odbornou i širší laickou veřejnost. Nabízí pohled na dějinný vývoj v čase a prostoru tak, jak jej umožňují tištěné (analogové) analytické i syntetické mapy, s určitou mírou statičnosti, ale zároveň s předností stability tištěných médií oproti internetovým. Základem tištěného atlasu se stala mapa se specializovaným obsahem (Nmap) s názvem Soubor dějepisných map k českým dějinám 20. století.
Publikace byla zpracována v rámci projektu NAKI II DG16P02H010.

Eva SEMOTANOVÁ – Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ ‒ Jitka MOČIČKOVÁ ‒ Jiří CAJTHAML – Pavel SEEMANN ‒ Jan D. BLÁHA a kol., Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, Historický ústav, Praha 2019, 297s. ISBN 978-80-7286-346-4
Anotace

Udělená ocenění:
Cena nakladatelství Academia za rok 2019, Cena Akademie věd České republiky za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Titul Mapa roku 2019, udělovaný Českou kartografickou společností

Historický atlas měst České republiky


http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicky-atlas-mest-cr.ep/ 


Masakry, migrace a transfery v kartografickém znázornění


Eva SEMOTANOVÁ  - Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ - Tomáš JANATA - Pavel SEEMANN a kol.: Frontiers, Massacres and Replacement of Populations in Cartographic Representation: Case Studies (15th-20th Centuries). Prague, Institute of History, 2015, 101 p.  Anotace