Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Prameny k moderním dějinám

pokračování edic pramenů

Dokumenty československé zahraniční politiky


vycházejí péčí Historického ústavu Akademie věd ČR (HÚ AV ČR) ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů (ÚMV) a Národním archivem (NA) za grantové pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV ČR) a Grantové agentury ČR (GA ČR).

Edice DČZP má pro Českou republiku jako nástupnický stát Československa nepochybný význam, a to nejen prestižní. Její realizací se Česká republika dostane na úroveň vyspělých zemí, které obdobné ediční řady vydávají již celá desetiletí. Edice má nezastupitelnou úlohu v historiografii, zejména pro rozvoj zahraniční bohemistiky, neboť zpřístupňuje příslušnou dokumentaci ve formě dostupné také jazykově formou výkladových regest v angličtině.

Realizace DČZP začala již v roce 1992, kdy MZV ČSFR pověřilo ÚMV vydáváním této edice. Po prvním svazku k roku 1918 nastala přestávka až do roku 1996, kdy v prosinci 1996 byla podepsána dohoda o spolupráci na vydávání DČZP mezi HÚ AV ČR a ÚMV. PhDr. Jan Němeček, DrSc. tehdy připravil jako odpovědný řešitel návrh realizace edice prostřednictvím grantového projektu MZV ČR, který pod jeho vedením pokračuje od roku 1997 kontinuálně až dodnes. Byl vytvořen autorský kolektiv, v němž našli uplatnění jak vědečtí pracovníci HÚ AV ČR – J. Němeček a PhDr. Jindřich Dejmek DSc., tak i odborníci z řad archivářů (PhDr. Helena Nováčková a PhDr. Ivan Šťovíček, CSc. ze NA v Praze) i z dalších institucí (prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., z Právnické fakulty UK v Praze). Výsledkem práce byla rozvíjející se řada dalších svazků, týkajících se sklonku 30. a počátku 40. let. Kromě toho byly od roku 1997 připravovány souběžně další svazky z počátku 20. let, financované prostřednictvím GA ČR. J. Dejmek a PhDr. František Kolář, CSc. připravili svazky k počátkům 20. let.

V současnosti vycházejí ročně 1–2 svazky, celkem by k danému období mělo vyjít kolem 45–50 svazků ve dvou řadách: Řada A („modrá“) pro období 1918–1939, řada B („zelená“) pro období 1939–1945. Základem edice DČZP je dokumentace československé provenience, tedy pocházející zejména z českých a slovenských archivů, popřípadě českých fondů z archivů zahraničních. Zároveň podnikají editoři rozsáhlý výzkum v archivech velmocí (zejména ve Velké Británii, Spojených státech amerických, Francii i Ruské federaci), aby bylo možno vydávané dokumenty komentovat a doplňovat je jak o postřehy zahraničních diplomatů, tak i o uložení dokumentů československé provenience v těchto archivech. Edice se obrací se nejen ke kruhům vědeckým, ale díky vysvětlivkám a komentářům je přístupná i širší veřejnosti.

Viz také: Ústav mezinárodních vztahů

     Programy politických stran


Politické programy českého národního socialismu 1897–1948
Ed.: Josef Harna. 1998
anotace zde: (doc, 24 kB)

Politické programy Českoslovanské a Československé
sociálně demokratické strany dělnické 1878–1948
Ed. Petr Prokš. 1999  anotace zde: (doc, 23 kB)

Politické programy českých národních stran 1860-1890
Ed.: Pavel Cibulka. 2000
anotace zde: (doc, 24 kB)

Politické programy českého a slovenského agrárního hnutí 1899-1938
Ed. Josef Harna, Vlastislav Lacina. 2007
anotace zde: (doc, 22 kB)

Politické programy českých "pokrokových" stran 1896-1920
Eds.: Josef Harna a Martin Kučera. 2010
anotace: zde

Politické programy českého politického katolicismu 1894-1938
Ed.: Pavel Marek. 2011


Politické programy českých národních stran 1891-1918
Ed.: Pavel Cibulka, Praha, Historický ústav, (= Edice politických programů)
Edice přinese programové dokumenty stran národně liberálního politického tábora z Čech,
Moravy a Slezska z let 1891-1918.     v přípravě 


Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 
 

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně IV/1. (1944)
Eds.: Jan Němeček, Ivan Šťovíček - Helena Nováčková - Jan Kuklík a Jan Bílek
Praha, Právnická fakulta UK, Historický ústav AV ČR a Masarykův ústav 
a Archiv AV ČR 2015, 838 s.  Anotace


Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně II. (1942)
Eds: Jan Němeček – Ivan Šťovíček – Helena Nováčková – Jan Kuklík – Jan Bílek
Vydal Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR a Historický ústav Akademie věd ČR,
Praha 2011, 852 s.  anotace: zde   


Edice memoárů


Juraj Slávik:
Moja pamäť – živá kniha. Moje poslanie vo Varšave 1936-1937
.
Ed.: Jan Němeček ve spolupráci s Andrzejem Essenem a Janem Kuklíkem
Bratislava, VEDA 2010, 488 s.  Resumé: zde

Kamil Krofta – Diplomatický deník 1919-1922
(Ed.): Jindřich Dejmek.
Praha, Historický ústav 2009
anotace: zde

Bojovali na všech frontách. Vzpomínky židovských vojáků
a odbojářů z druhé světové války
, s úvodem Zlatici Zudové-Leškové
Praha, Magen 2011, 261 stran
anotace: zde


Edice rukopisů:


Kazbunda Karel: Stolice dějin na české univerzitě v Praze 1914-1918. Část 4.
Jaroslav Goll a Josef Pekař ve víru války světové
K vyd. připr.: Martin Kučera. Praha, UK, Karolinum 2000, 220 s.
anotace zde: (doc, 25 kB)    

Kutnar František:  Obrozenské vlastenectví a nacionalismus
Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské
K vyd. připr. Martin Kučera. Praha, UK, Karolinum, 2003, 395 s.  
anotace zde: (doc, 24 kB)   

Bauer František: Bismarck v mezinárodní politice
po prusko- francouzské válce (1791-1890)
Ed.: Martin Kučera. Praha, Historický ústav 2001, 223 s.
anotace zde: (doc, 24 kB) 

Kazbunda Karel: 
Sabina. Neuzavřený případ policejního konfidenta
K vyd. připr.: Martin Kučera. Praha, UK, Karolinum 2006, 516 s.
anotace zde: (doc, 23 kB)   
  
Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle
of the 19th Century. Europe. Vol. 9:  Czech Constitutional Documents 1848 – 1849
- České ústavní dokumenty 1848 – 1849.
Editor in Chief: Horst Dippel,
edited by Milan Hlavačka, s. 200–310.    anotace zde