Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Usilujete o publikování v našich časopisech?


ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ   
  
                                                                                      
Je ústředním historickým časopisem, vycházejícím od roku 1895 (založeným 17. 11. 1894), zveřejňujícím významné výsledky bádání o českých a světových dějinách, materiálové studie, diskuse, recenze i zprávy a přehledy o domácí i zahraniční historiografické produkci. Od svého počátku je recenzovaným periodikem, v němž jsou jednotlivé studie posuzovány alespoň dvěma recenzenty a na základě jejich posudků pak rozhoduje redakční rada. Usiluje o to, aby se na jeho stránkách setkávaly jak různé metodologické přístupy, tak názory různých generací historiků. Vědecká rada dbá o to, aby v ČČH byly publikovány příspěvky odborníků z celé České republiky a aby časopis nabízel zásadní informace o zahraniční produkci i závažné informace z vědeckého života. Je veden v mezinárodních databázích SCOPUS  a ERIH (Category INT1). Z rozhodnutí RVVI je také součástí českého Seznamu recenzovaných a neimpaktovaných periodik.  Více


SLOVANSKÝ PŘEHLED

je ústředním historickým časopisem vydávaným v České republice se zaměřením na dějiny národů střední, východní a jihovýchodní Evropy. Byl založen již v říjnu 1898. Zprvu přinášel široké spektrum aktuálních informací o politickém a kulturním dění ve slovanském světě. Od 60. let 20. století je vědeckým historickým časopisem, od počátku 90. let pak periodikem důsledně recenzovaným. Vedle analytických odborných studií a článků otiskuje materiálové (pramenné) texty, odborné diskuse, recenze, zprávy, přehledy o domácí i zahraniční historiografické produkci a také důležité informace z vědeckého života. Snahou Slovanského přehledu je prezentovat historický vývoj českého národa a dalších zemí zkoumaného areálu v širokých mezinárodněpolitických a kulturních souvislostech a zároveň být platformou, na níž by se mohli setkávat a vyměňovat si názory historici různých generací i metodologických přístupů. Časopis je otevřen badatelům z České republiky i ze zahraničí. Publikuje příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce.   Více


MEDIAEVALIA HISTORICA BOHEMIKA

Periodikum je věnováno dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. K založení časopisu došlo 1. října 1990 jeho vyčleněním z řady Folia Historica Bohemica, jež v téže době naopak zúžila svůj zájem pouze na raně novověkou tematiku. Od roku 2001 je recenzovaným periodikem. Od roku 2007 náležejí MHB do kategorie mezinárodně uznávaných vědeckých periodik (Int2) databáze European Reference Index for the Humanities (ERIH) a počínaje rokem 2008 jsou anglické abstrakty publikovaných článků zveřejňovány v mezinárodní databázi CEJSH. V současné době vychází toto periodikum dvakrát ročně.  Více


FOLIA HISTORICA BOHEMICA


Časopis uveřejňuje především odborné studie, dále diskusní příspěvky a recenze nejnovější zahraniční i domácí literatury, případně i jiné texty (rubriky Rozhledy, Historikové raného novověku apod.). Časopis vznikl 12. 2. 1979. V letech 1979–1990 (č. 1–13) bylo periodikum věnováno českým dějinám od 9. do poloviny 19. století; od roku 1990 (od sv. 14) se specializuje se na české a obecné dějiny raného novověku (16.–18. století). Od čísla 21 (2005) jsou Folia Historica Bohemica recenzovaným časopisem. V roce 2008 byla zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Zároveň figurují v mezinárodní databázi  ERIH  (Category INT2).  Více


MODERNÍ DĚJINY

Specializované periodikum s podtitulem Časopis pro dějiny 19. a 20. století. Je určeno k publikování analytických studií, materiálů a dokumentů k obecným a českým dějinám uvedeného období. Résumé v angličtině a němčině. Od svého počátku je recenzovaným periodikem. Počínaje rokem 2008 jsou uveřejňovány abstrakty článků v databázi The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) (http://icm.edu.pl). Autoři publikovaných článků souhlasí se zveřejněním jména, adresy zaměstnavatele a anglického abstraktu v této databázi. V opačném případě redakce prosí o sdělení nesouhlasu.
Časopis Moderní dějiny je registrován mezinárodní databází European Reference Index for the Humanities (ERIH) a v mezinárodní internetové databázi The Central European Journal of Social Science and Humanitises (CEJSH) a v databázi Library of Congress USA. V roce 2009 byl časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.  Více


HISTORICKÁ GEOGRAFIE

Časopis profiluje historickou geografii jako obor se širokým spektrem témat, metod a pramenů. Sleduje nové náměty a perspektivy historickogeografického výzkumu i rozpracované projekty historické geografie. Vychází od 1. ledna 1968. Koncepce historickogeografického výzkumu i náplň časopisu Historická geografie se proměňuje, tak jako se mění moderní věda a její metody. Přesto zůstává časopis věrný několika hlavním problémovým okruhům: historické geografii sídel a obyvatelstva, hospodářské historické geografii, územnímu vývoji Českých zemí, fyzickogeografické historické geografii, dějinám kartografie, historické kartografii, historické geografii kultury a nejnověji environmentálním dějinám. Uvedenou tematiku doplňují např. práce teoretické, metodologické a terminologické, kapitoly z vybraných bakalářských, magisterských či doktorských prací aj. Od 30. svazku (1999) je Historická geografie recenzovaným časopisem; od roku 2008 je zařazena v „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice“.  Více