Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Otevřená věda

http://www.otevrena-veda.cz


PROGRAM 2020

Historický ústav Akademie věd ČR

Stáž –  Interní ID: 3.18.03 SŠ

MINULOST RUSKA – VĚC NEZNÁMÁ

Anotace:

Stáž v oboru historické vědy, specializovaná na dějiny Ruska, si klade za cíl naučit uchazeče pracovat s vybraným historickým problémem, způsobem jeho definování, analýzou a popisem. Jde o to naučit pracovat s relevantním hodnověrnou literaturou a prameny, jejich kritickým zhodnocením a tvorbou objektivních závěrů především písemnou formou. V obecném smyslu má stáž přispět k orientaci v minulosti země, na kterou tradičně hledíme jednostranným pohledem. S ohledem na to je jejím cílem proniknout ve vybraném tématu do politických I kulturně civilizačních historických souvislostí a umožnit poznání, že i takové děje, jako jsou ruské revoluce, se odvíjejí od historických a kulturně civilizačních souvislostí. Důraz je kladen na 18. až 20. století . Stáž vyžaduje studium literatury, případně pramenů. Proto je vhodná alespoň částečná znalost ruského jazyka. Výsledkem stáže bude schopnost kriticky zhodnotit vybrané téma ruských dějinách a připravit analytickou studii na ně zaměřenou. Brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR, kde stáž probíhá, nabízí zázemí vědecké knihovny a možnost elektronických přístupů do knihovních a archivních databází.

Lektor:
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.

STÁŽISTA:
Max Gogola
, Gymnázium Uherské HradištěPROGRAM 2019

Historický ústav Akademie věd ČR

Stáž –  Interní ID: 9.014 SŠ: Středoškolská stáž

MINULOST RUSKA – VĚC NEZNÁMÁ

Anotace:

Stáž v oboru historické vědy, specializovaná na dějiny Ruska, nabízí orientaci v jejich minulosti. Jejím cílem je proniknout do jejich kulturně civilizačních souvislostí a zjistit, že i takové děje, jako jsou ruské revoluce 20. století, se odvíjejí od historických kořenů a souvislostí. Důraz je kladen na 18. až 20. století při sledování geneze a proměn ruské pravoslavné víry a církve, každodenního života společnosti a širších souvislostí kultury. Stáž je postavena na osobní aktivitě uchazeče s cílem naučit se kriticky zhodnotit práce o ruských dějinách a připravit analytickou stať se zaměřením na ruskou minulost. Brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR, kde stáž probíhá, nabízí zázemí vědecké knihovny a možnost elektronických přístupů do knihovních a archivních databází.

Lektor:
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.

STÁŽISTÉ:
Max Gogola
, Gymnázium Uherské Hradiště
Jakub Lukeš, Gymnázium Uherské Hradiště


Stáž –  Interní ID: 9.014 SŠ: Středoškolská stáž

TRADICE ČESKÝCH BÁDÁNÍ O RUSKU

Anotace:

Mnohé z toho, co se v současnosti děje ve východní Evropě, má svoje historické kořeny, leccos z toho, co nyní vysvětlujeme, již učinili či alespoň naznačili naši předchůdci. Cílem projektu je sonda do dějin českého východoevropského dějepisectví se zaměřením na Rusko. Jde o to seznámit se s tvorbou, tematickým a metodologickým zaměřením jednoho ze zakladatelů systematického studia dějin východní Evropy v českém (československém) prostoru, profesora Josefa Macůrka a jeho začleněním do historických a historiografických souvislostí vývoje vědního oboru dějepisectví. Stáž umožní seznámit se s moderními přístupy k dějinám dějepisectví, stejně jako s nahlížením na dějiny konkrétních událostí z dějin východní Evropy (Ruska). Stáž seznámí s prací s primární a sekundární literaturou spojenou se základními formami archivního studia.

Lektor:
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc
.

STÁŽISTA:
Štěpán Rybák
, Gymnázium Praha 9, ŠpitálskáPROGRAM 2018

Historický ústav Akademie věd ČR

Stáž –  Interní ID: 9.014 SŠ: Středoškolská stáž

MINULOST RUSKA – VĚC NEZNÁMÁ

Anotace:

Cílem stáže je nabídnout možnost proniknout do jejich kulturně civilizačních historických souvislostí a ukázat, že i takové děje, jako jsou ruské revoluce 20. století, se odvíjejí od kulturně civilizačních souvislostí. Důraz je kladen na 18. až 20. století při sledování geneze a proměn ruské pravoslavné víry a církve, každodenního života společnosti a širších souvislostí kultury. Výsledkem stáže bude schopnost kriticky zhodnotit práce o ruských dějinách a připravit analytickou studii na ně zaměřenou. Brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR, kde stáž probíhá, nabízí zázemí vědecké knihovny a možnost elektronických přístupů do knihovních a archivních databází.

Lektor:
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.

STÁŽISTÉ:
Jakub Jurek
, Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
Max Gogola, Gymnázium Uherské HradištěPROGRAM 2017

Historický ústav Akademie věd ČR

Stáž –  Interní ID: 9.161 SŠ / VŠ: Vysokoškolská stáž

MEDIEVISTIKA V MODERNÍ HISTORICKÉ VĚDĚ

Anotace:
Stáž v oboru historické vědy, specializovaná na dějiny středověku, nabídne seznámení a orientaci v jednotlivých metodologických a výzkumných trendech. Současná Medievistika – výzkum středověkých dějin – byla v posledních dvou desetiletích více než jiná vědní oblast konfrontována s interdisciplinaritou, která je dnes již elementární součástí jejího bádání. Kmenový kritický přístup v práci s prameny se totiž obohatil o metodiku např. oborů, jež se v rámci interdisciplinarity nově etablovaly (historická demografie, historická antropologie apod.). Díky tomu také využívá sociologických či psychologických přístupů, filologických postupů, překladatelství starých jazyků českých zemí apod. Stáž se proto zaměří v naznačených souvislostech na dějiny každodennosti (od panovnického dvora po obyvatele vesnic), individualit, civilizace a krajiny, kultury, jazykové výbavy a jazykového vývoje. Výzkumy budou prezentovány formou konferencí, workshopů, výstav a především vědeckými monografiemi a studiemi v recenzovaných časopisech. Historický ústav, kde bude stáž probíhat, nabídne také bohaté zázemí vědecké knihovny a zpřístupněných databází.

Lektor:
PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D.

STÁŽISTKA:
Šárka Chocholová
, 2. ročník, Západočeská univerzita v Plzni
Studijní obor – dějepis – německý jazyk


Stáž –  Interní ID: 9.123 SŠ / VŠ: Středoškolská stáž

MINULOST RUSKA – VĚC NEZNÁMÁ

Anotace:
Stáž v oboru historické vědy, specializovaná na dějiny Ruska, nabízí seznámení a orientaci v minulosti země, na kterou tradičně hledíme pouze z politického pohledu. Cílem stáže je proto proniknout do kulturně civilizačních historických souvislostí a ukázat, že i takové děje, jako jsou ruské revoluce, se odvíjejí od kulturně civilizačních souvislostí. Důraz je kladen na genezi a proměny ruské pravoslavné víry a církve, každodenní život společnosti a širší souvislosti kultury. Stáž vyžaduje studium literatury, případně pramenů. Proto je vhodná alespoň částečná znalost ruského jazyka. Brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR, kde stáž probíhá, nabízí zázemí vědecké knihovny a možnost elektronických přístupů do mezinárodních knihovních a archivních databází.

Lektor:
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.

STÁŽISTA:
Ondřej Boček
, 3. ročník, Mendlovo gymnázium Opava