Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Výzkumné centrum pro církevní a náboženské dějiny


V roce 2018 bylo při Historickém ústavu AV ČR, v. v. i., založeno Výzkumné centrum pro církevní a náboženské dějiny. Jedná se o otevřenou platformu sdružující badatele, kteří se zabývají církevní a náboženskou tematikou, a to bez ohledu na časové vymezení jejich výzkumu. Primárním zaměřením Výzkumného centra jsou dějiny křesťanství a náboženského prostředí v širším kontextu, těžiště výzkumných aktivit bude spočívat v západokřesťanském prostoru. Jiných náboženství se výzkum dotkne především v těch případech, kdy bude sledovat jejich historické interakce s křesťanským prostředím.
Vzhledem k současné roztříštěnosti výzkumu uvedené problematiky bude Výzkumné centrum mimo jiného plnit funkci informačního servisu, jedním z jeho cílů je zprostředkovat a podporovat komunikaci mezi jednotlivými odborníky a pracovišti, navázat mezinárodní spolupráci, v neposlední řadě také rozvíjet mezioborový dialog, prohloubit vzájemnou informovanost o projektech a tématech bádání v současné české historiografii. Může také zájemcům pomáhat s koordinací různých projektů. Jeho dalším a nejvýznamnějším cílem je toto bádání přímo podpořit, a to především prostřednictvím odborných tematicky zaměřených setkání, případně v budoucnu i publikační činnosti. Bude také pořádat přednášky zvaných zahraničních odborníků.
Přípravou Výzkumného centra pověřil ředitel HÚ výkonný výbor (prof. Jiří Mikulec – předseda, doc. Jaroslav Šebek a dr. Eva Doležalová – místopředsedové, Mgr. Vojtěch Večeře – tajemník), který bude doplněn o širší vedení z řad předních odborníků na církevní a náboženské dějiny z různých institucí.KONFERENCE

Ve dnech 13.14. února 2019 se v prostorách Akademického konferenčního centra (Husova 4a, Praha 1) uskutečnilo první pracovní setkání širší členské základny Výzkumného centra pro církevní a náboženské dějiny. Tento workshop s obecně pojatým názvem Výzkum církevních a náboženských dějin – současný stav a desiderata měl primárně informativní charakter. Jeho cílem byla 1) reflexe současného stavu bádání na poli církevních a náboženských dějin napříč dějinnými epochami, 2) diskuse nad aktuálními i dlouhodobými problémy primárního vědeckého výzkumu, jeho interpretace a prezentace.

Program

     
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR