Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

výběrová bibliografiePhDr. Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Ph.D.  

Královský dvůr Václava II., České Budějovice 2011- Monografie

K modelu středověkého panovnického dvora jako sociálního systému
, ČČH 107, 2009, č. 2, s. 309-335.

Dvorská kultura přemyslovského období
, MHB 12/1, Praha 2009, s. 9-43.

Dvorský ceremoniál, rituály a komunikace v dobovém kontextu
, in: Dvory a rezidence ve středověku. Všední
  a sváteční život na středověkých dvorech, MHB 12, Supplementum 3, Praha 2009, s. 33-56.

Panovnický dvůr ve středověku. Struktura, prostor a reprezentace
,
in: Dvory a rezidence ve středověku 2,
  MHB 11, Supplemetum 2, Praha 2008, s. 11-37.
PhDr. Jan ZELENKA

Vývoj přemyslovského dvora do 12. století
, in: Dvory a rezidence ve středověku 2, MHB 11, Supplemetum 2,
  Praha 2008, s. 39–55.

Sic sapiens imperator coniuratione rebellium repressit. Fridrich Barbarossa a české knížectví v optice 
  procesu s vévodou Jindřichem Lvem
, MHB 11, 2008, s. 39-78.

„… huius sedis a dextris sit imperatoris“ Spory o přednost v hierarchii císařského dvora vrcholného středověku
,
  in: Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční den na středověkých dvorech, MHB 12,Supplementum 3,
  Praha 2009, s. 57-71.