Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Aktivity Výzkumného centra DaR

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

V pátek 1. října 2021 se ve velkém přednáškovém sále HÚ/ÚTAM, Prosecká 809/76, Praha 9 uskuteční mezinárodní a mezioborová vědecká konference

Räume und Siedlungen,

kterou pořádá Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku.
V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne jako Zoom Online Event.

Program

KNIŽNÍ NOVINKY
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ,

Dvůr jako téma. Výzkum panovnické společnosti v českém středověku – historiografie, koncepty, úvahy, Historický ústav, Praha 2020, 360s. 
E-shop  Anotace

OZNÁMENÍ

Plánované mezinárodní vědecké kolokvium na téma "Hierarchie dvorské společnosti a prostorové souvislosti sídelní problematiky", které se mělo uskutečnit dne 30.09.2020 v Praze, bylo z důvodu epidemiologické situace přesunuto do následujícího roku 2021.
Děkujeme za pochopení,
DaR

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Dne 23 . května 2019 se ve Varšavě uskuteční mezinárodní konference

CUDZOZIEMCY I DYPLOMACI NA DWORACH MONARSZYCH POLSKICH I CZESKICH OD XIII DO XVIII WIEKU,

kterou pořádá Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ve Varšavě. Konference je zároveň třetím česko-polským vědeckým zasedáním k problematice dvorského výzkumu v obou zemích.


Místo konání:
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, sala im. Joachima Lelewela

Program

INTERDISCIPLINÁRNÍ KOLOKVIUM

Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Katedrou germanistiky Filozofické fakulty UPOL a Historickým ústavem Univerzity v Lucemburku pořádají interdisciplinární kolokvium

„Über den Hof und am Hofe“. Geschichtsschreibung und Literatur,

které se uskuteční v úterý 29. ledna 2019 ve Vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6.

Program

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA

V budově historického pivovaru v areálu hradu Velhartice probíhá od  15. května do 28. října 2018 interaktivní výstava  
 
VE SLUŽBÁCH KRÁLE.
DIPLOMACIE V DOBĚ LUCEMBURKŮ

Výstavu připravil Národní památkový ústav a Státní hrad Velhartice ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Výzkumným centrem Dvory a rezidence ve středověku HU AV ČR.

Pozvánka

WORKSHOP

Dne 13. září 2018 se uskuteční workshop

Höfische Orte in städtischen Räumen.
Wechselbeziehungen von Residenz und Stadt im Spätmittelalter aus tschechischer
und deutscher Perspektive,

který pořádají Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku Historického ústavu AV ČR
a projektové centrum Residenzstädte im Alten Reich (1300–1800) der Akademie
der Wissenschaften zu Göttingen.

Místo konání: Kiel, Německo

Pozvánka      Program   

     
Foto: František Záruba

KNIŽNÍ NOVINKY
Dvůr a církev v českých zemích středověku,
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ a kolektiv,
Historický ústav, Praha 2017, 249s.


Ženy a děti ve dvorské společnosti,
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Jan ZELENKA a kolektiv,
Historický ústav, Praha 2015, 198s.  DOTISK


ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ KOMISE VÝZKUMNÉHO CENTRA DaR

Zasedání vědecké komise a spolupracovníků Výzkumného centra Dvory a rezidence, které proběhne 31. ledna 2018 od 12:30 hod. v AKC Husova 4a, Praha 1.

Před zasedáním se uskuteční přednáška "Román o Tristanovi. K recepci románu Gottfrieda von Straßburg v českých zemích",

kterou vysloví
Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D.
vedoucí katedry germanistiky FF UPOL,
autorka knihy:
Tristan-Romane: Zur spätmittelalterlichen
Rezeption von Gottfrieds Tristan in den böhmischen Ländern.
2016.  260S. (ISBN: 978-3-86758-037-3).

Pozvánka

KNIŽNÍ NOVINKY

Tematické číslo - Životní úroveň dvorské společnosti
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 19, č. 2
Praha, Historický ústav 2015.


II. ČESKO-POLSKÉ VĚDECKÉ ZASEDÁNÍ

CURIA REGIS, CURIA REGINALIS
II.  česko-polské zasedání 


Dne 8. června 2017 od 9.00 hod. se v Historickém ústavu Akademie věd České republiky uskuteční druhé česko-polské zasedání, které se vedle shrnutí dosavadního výzkumu bude věnovat aktuálním problémům a otázkám na téma dvory a rezidence ve středověku a raném novověku v obou zemích. Vědecké zasedání navazuje na jednání Curia regis, curia reginalis I. Dwory królewskie w średniowiecznej Europie - stan badań i postulaty badawcze, jež se konalo 12. června 2014 v polském Siewierzu.

Moderují:
Dana Dvořáčková-Malá
Bożena Czwojdrak

Program
                         
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

INTERDISCIPLINÁRNÍ KOLOKVIUM
Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku, Historický ústav AV ČR pořádalo ve dnech 24. - 25. listopadu 2016 v Historickém ústavu AV ČR interdisciplinární kolokvium s mezinárodní účastí 

CÍRKEV VE DVORSKÉ SPOLEČNOSTI

Program  
  
                     
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA

V budově historického pivovaru v areálu hradu Velhartice se konala ve dnech  5. července - 31.října 2016 i nteraktivní výstava   
 
VE SLUŽBÁCH KRÁLE. ŽIVOT V DOBĚ LUCEMBURKŮ,

Přiblížila život ve 14. století za  vlády Karla IV. - duchovní život, cestování odívání,
život na vesnici, vaření, zlatokopectví, stavebnictví, tesařství a další.
Více     Pozvánka

Výstavu připravil Národní památkový ústav a Státní hrad Velhartice ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Výzkumným centrem Dvory a rezidence ve středověku HU AV ČR.
 

KNIŽNÍ NOVINKY
Oldřich z Etzenbachu
Vilém ze země Slovanů. Epos z konce přemyslovského věku
Překlad: Dana Dvořáčková-Malá. Praha, Argo 2015, 340 s. 
Více

Tematické číslo - Dvorské otázky doby Jiřího z Poděbrad 
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 17, č. 2 
Praha, Historický ústav 2015. Naše cena: 145 Kč  
Obsah

Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Jan ZELENKA a kol.
Ženy a děti ve dvorské společnosti
Praha, Historický ústav 2015, 198 s. Naše cena: 270 Kč 
Anotace

ZASEDÁNÍ VÝZKUMNÉHO CENTRA DVORY A REZIDENCE VE STŘEDOVĚKU

Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku, Historický ústav AV ČR  pořádalo zasedání vědecké komise a spolupracovníků, které se uskutečnilo dne 1. října 2015 v 10.00 hod. v zasedacím sále Historického ústavu AV ČR, Prosecká 76, Praha 9. Před zasedáním proběhla veřejná přednáška PhDr. Daniely Dvořákové, Ph.D. na téma

PREDSTAVY O IDEÁLNEJ VÝCHOVE KRÁĽOVSKÝCH DETÍ
 E. S. Piccolomini o výchove Ladislava Pohrobka a Alžbeta Habsburská o výchove Vladislava Jagelovského

V 11.00 hod. se konalo neveřejné zasedání spolupracovníků a členů vědecké komise.      Pozvánka

        
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

INTERDISCIPLINÁRNÍ KOLOKVIUM
Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku, Historický ústav AV ČR pořádalo 21. ledna 2015 v Historickém ústavu interdisciplinární kolokvium

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DVORSKÉ SPOLEČNOSTI - Dvory a rezidence ve středověku V.

Téma V. kolokvia Výzkumného centra DaR vychází ze snahy postihnout znalosti a stav bádání o životní úrovni a hmotné kultuře dvorské společnosti, a to nejen na příkladu panovnického dvora. Hlavním cílem jednodenního zasedání bylo představit výzkum v maximální interdisciplinární šíři za spoluúčasti historiků, archeologů, uměleckých historiků či dalších. Jednotlivé okruhy se zaměřily na poznání životního standartu prostřednictvím písemných pramenů, archeologických nálezů nebo dochovaných uměleckých i každodenních předmětů. Současně se kolokvium věnovalo i problematice obchodu a dodavatelství, možnostem výroby nebo otázce rekonstrukce prostoru či oděvů.

Program

         
       
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

                                                               SLAVNOSTNÍ PREZENTACE KNIHY

Nakladatelství Lidové noviny a Historický ústav Akademie věd ČR pořádalo 15. října 2014 v literární kavárně Krásný ztráty, Náprstkova 10, Praha 1
 
prezentaci publikace

Dana DVORÁČKOVÁ, Jan ZELENKA a kol.
PŘEMYSLOVSKÝ DVŮR
Život knížat, králů a rytířů ve středověku

Pozvánka  

Foto: Adriana Krobová

KONFERENCE

Konference  konaná dne 12. června 2014 - Polsko 

DWORY KRÓLEWSKIE W SREDNIOWIECZNEJ
EUROPIE - STAN BADAŇ I POSTULATY BADAWCZE

Program


KULATÝ STŮL

Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku, Historický ústav AV ČR, pořádalo dne 30. ledna 2014 v Akademickém centru Praha 1 první kulatý stůl na téma

DVŮR KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD

Program   

           
Foto: Blanka Šubecová   

INTERDISCIPLINÁRNÍ KOLOKVIUM
Dne 20. listopadu 2013 pořádalo I. oddělení dějin středověku Historického ústavu Akademie věd ČR v rámci Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku interdisciplinární kolokvium  
 
ŽENY A DĚTI VE DVORSKÉ SPOLEČNOSTI  (Dvory a rezidence ve středověku IV.),


které se uskutečnilo v Akademickém konferenčním centru Husova 4a - Jilská, Praha 1
Program          Více zde
          
               
Foto: Blanka Šubecová              

ZASEDÁNÍ  VÝZKUMNÉHO CENTRA DaR
Dne 10. dubna 2013 se konalo první zasedání Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku.
 
Program

1. Přednáška
   doc. Mgr. Sylvie Stanovské, Dr. z Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU

Stručná charakteristika staročeské milostné lyriky ve srovnání s německým minnesangem
a mladší německou milostnou písní

2. Zasedání Vědecké komise a spolupracovníků Výzkumného centra

         
Foto: Dana Vondrášková, Historický ústav AV ČR      
,
Historický ústav, Praha 2020, 360s.  E-shop   Anotace


OZNÁMENÍ
Plánované mezinárodní vědecké kolokvium na téma "Hierarchie dvorské společnosti a prostorové souvislosti sídelní problematiky", které se mělo uskutečnit dne 30. 9. 2020 v Praze, bylo z důvodu epidemiologické situace přesunuto do následujícího roku 2021.
Děkujeme za pochopení,
DaR

III. ČESKO-POLSKÁ KONFERENCE