Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Aktivity Výzkumného centra DaR


II. ČESKO-POLSKÉ VĚDECKÉ ZASEDÁNÍ

Dne 8. června 2017 od 9.00 hod. se v Historickém ústavu Akademie věd České republiky uskuteční

Curia regis, curia reginalis
II.
 česko-polské zasedání,

které se bude vedle shrnutí dosavadního výzkumu věnovat aktuálním problémům a otázkám na téma dvory a rezidence ve středověku a raném novověku v obou zemích. Vědecké zasedání navazuje na jednání Curia regis, curia reginalis I. Dwory królewskie w średniowiecznej Europie - stan badań i postulaty badawcze, jež se konalo 12. června 2014 v polském Siewierzu.

Moderují:
Dana Dvořáčková-Malá
Bożena Czwojdrak

Pozvánka

INTERDISCIPLINÁRNÍ KOLOKVIUM
Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku, Historický ústav AV ČR pořádalo ve dnech 24. - 25. listopadu 2016 v Historickém ústavu AV ČR interdisciplinární kolokvium s mezinárodní účastí 

CÍRKEV VE DVORSKÉ SPOLEČNOSTI

Program  
  
           
  
Foto: Jaroslav NovotnýINTERAKTIVNÍ VÝSTAVA

V budově historického pivovaru v areálu hradu Velhartice se konala ve dnech  5. července - 31.října 2016 i nteraktivní výstava  
 
VE SLUŽBÁCH KRÁLE. ŽIVOT V DOBĚ LUCEMBURKŮ,

Přiblížila život ve 14. století za  vlády Karla IV. - duchovní život, cestování odívání,
život na vesnici, vaření, zlatokopectví, stavebnictví, tesařství a další. Více    Pozvánka

Výstavu připravil Národní památkový ústav a Státní hrad Velhartice ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Výzkumným centrem Dvory a rezidence ve středověku HU AV ČR.
 KNIŽNÍ NOVINKY
Oldřich z Etzenbachu
Vilém ze země Slovanů. Epos z konce přemyslovského věku
Překlad: Dana Dvořáčková-Malá. Praha, Argo 2015, 340 s. Více

Tematické číslo - Dvorské otázky doby Jiřího z Poděbrad 
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 17, č. 2 
Praha, Historický ústav 2015. Naše cena: 145 Kč   Obsah

Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Jan ZELENKA a kol.
Ženy a děti ve dvorské společnosti
Praha, Historický ústav 2015, 198 s. Naše cena: 270 Kč   AnotaceZASEDÁNÍ VÝZKUMNÉHO CENTRA DVORY A REZIDENCE VE STŘEDOVĚKU

Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku, Historický ústav AV ČR  pořádalo zasedání vědecké komise a spolupracovníků, které se uskutečnilo dne 1. října 2015 v 10.00 hod. v zasedacím sále Historického ústavu AV ČR, Prosecká 76, Praha 9. Před zasedáním proběhla veřejná přednáška PhDr. Daniely Dvořákové, Ph.D. na téma

PREDSTAVY O IDEÁLNEJ VÝCHOVE KRÁĽOVSKÝCH DETÍ
 E. S. Piccolomini o výchove Ladislava Pohrobka a Alžbeta Habsburská o výchove Vladislava Jagelovského

V 11.00 hod. se konalo neveřejné zasedání spolupracovníků a členů vědecké komise.      Pozvánka

     

Foto: Jaroslav NovotnýINTERDISCIPLINÁRNÍ KOLOKVIUM
Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku, Historický ústav AV ČR pořádalo 21. ledna 2015 v Historickém ústavu interdisciplinární kolokvium

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DVORSKÉ SPOLEČNOSTI - Dvory a rezidence ve středověku V.

Téma V. kolokvia Výzkumného centra DaR vychází ze snahy postihnout znalosti a stav bádání o životní úrovni a hmotné kultuře dvorské společnosti, a to nejen na příkladu panovnického dvora. Hlavním cílem jednodenního zasedání bylo představit výzkum v maximální interdisciplinární šíři za spoluúčasti historiků, archeologů, uměleckých historiků či dalších. Jednotlivé okruhy se zaměřily na poznání životního standartu prostřednictvím písemných pramenů, archeologických nálezů nebo dochovaných uměleckých i každodenních předmětů. Současně se kolokvium věnovalo i problematice obchodu a dodavatelství, možnostem výroby nebo otázce rekonstrukce prostoru či oděvů.
Program

     
    

Foto: Jaroslav Novotný


                                                               SLAVNOSTNÍ PREZENTACE KNIHY

Nakladatelství Lidové noviny a Historický ústav Akademie věd ČR pořádalo 15. října 2014 v literární kavárně Krásný ztráty, Náprstkova 10, Praha 1
 
prezentaci publikace

Dana DVORÁČKOVÁ, Jan ZELENKA a kol.
PŘEMYSLOVSKÝ DVŮR
Život knížat, králů a rytířů ve středověku

Pozvánka

Foto: Adriana Krobová


KONFERENCE

Konference  konaná dne 12. června 2014 - Polsko 

DWORY KRÓLEWSKIE W SREDNIOWIECZNEJ
EUROPIE - STAN BADAŇ I POSTULATY BADAWCZE

Program
KULATÝ STŮL

Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku, Historický ústav AV ČR, pořádalo dne 30. ledna 2014 v Akademickém centru Praha 1 první kulatý stůl na téma

DVŮR KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD

Program  

      

Foto: Blanka Šubecová
   


INTERDISCIPLINÁRNÍ KOLOKVIUM
Dne 20. listopadu 2013 pořádalo I. oddělení dějin středověku Historického ústavu Akademie věd ČR v rámci Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku interdisciplinární kolokvium  
 
ŽENY A DĚTI VE DVORSKÉ SPOLEČNOSTI  (Dvory a rezidence ve středověku IV.),


které se uskutečnilo v Akademickém konferenčním centru Husova 4a - Jilská, Praha 1
Program          Více zde
          
   

Foto: Blanka Šubecová        

      

ZASEDÁNÍ  VÝZKUMNÉHO CENTRA DaR
Dne 10. dubna 2013 se konalo první zasedání Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku.
 
Program

1. Přednáška
   doc. Mgr. Sylvie Stanovské, Dr. z Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU

Stručná charakteristika staročeské milostné lyriky ve srovnání s německým minnesangem
a mladší německou milostnou písní

2. Zasedání Vědecké komise a spolupracovníků Výzkumného centra

    
      

Foto: Dana Vondrášková