Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Výzkumné centrum 
dvory a rezidence ve středověku

                                                                                                                                                       AKTUÁLNĚ
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI - 1. ledna 2013
  

Vedoucí centra:
PhDr. Dana Dvořáčková (roz. Malá), Ph.D.  
dvorackova@hiu.cas.cz 

Zástupce vedoucího:
PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.  
zelenka@hiu.cas.cz

Tajemnice:
Mgr. Jitka Friedlová
kontakt@dvory-a-rezidence.cz
jitka.friedlova@seznam.cz


Kontaktní adresa:
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Oddělení dějin středověku
Prosecká 809/76
190 00  Praha 9
tel. +420 286 882 121, linka 247, 246
kontakt@dvory-a-rezidence.cz


SPOLUPRACOVNÍCI VÝZKUMNÉHO CENTRA


Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku zajišťuje interdisciplinární spolupráci s dalšími badateli a výzkumnými institucemi, které se podílejí na konání jednotlivých kolokvií, diskusních setkáních a publikační činnosti k dvorské problematice. Jmenování se uskutečňuje se souhlasem ředitelky Historického ústav AV ČR.

PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. (Historický ústav FF UHK)
PhDr. Jaroslav Boubín, CSc.   (Historický ústav AV ČR)
Dr. Bożena Czwojdrak   (Instytut Historii, Uniwersytet Śląski Katowice)
Mgr. Jiří Černý   (Katedra germanistiky UP)
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.   (Historický ústav AV ČR)
PhDr. Daniela Dvořáková, Ph.D.   (Historický ústav SAV)
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)
PhDr. Karel Maráz, Ph.D.   (Ústav PVH a archivnictví FF MU)
Mgr. Martin Nodl, Ph.D.   (Centrum medievistických studií FlÚ AV ČR a UK)
doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.   (Historický ústav FF UHK)
Mgr. František Záruba, Ph.D. (Ústav dějin křesťanského umění KTF UK Praha)


VĚDECKÁ KOMISE

PhDr. Klára Benešovská, CSc.   (Ústav dějin umění AV ČR)
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.   (Katedra PVH a archivního studia FF UK)
PhDr. Lenka Blechová, Ph.D.   (Historický ústav AV ČR)
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.   (Ústav českých dějin FF UK)
PhDr. Milena Bravermanová   (kurátorka Oddělení uměleckých sbírek, Správa Pražského hradu)
PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.   (Ústav PVH a archivnictví FF MU)
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.   (Katedra PVH a archivního studia FF UK)
doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.   (Historický ústav AV ČR)
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.   (Archeologický ústav AV ČR 
    a Centrum medievistických studií FlÚ AV ČR a UK)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.   (Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU)
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D.   (Historický ústav AV ČR)
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.   (Centrum medievistických studií FlÚ AV ČR a UK)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.   (Historický ústav FF MU Brno)
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.   (Historický ústav AV ČR)


Úkolem Vědecké komise je podporovat vědeckou a odbornou spolupráci historiků, archivářů, archeologů, filologů, germanistů a bohemistů v rámci interdisciplinárního výzkumu k tématu dvorského bádání, jehož hlavními výstupy jsou mezioborová a mezinárodní kolokvia s následnými publikačními výstupy. Členové komise jsou badatelé z oborů historie, archeologie, historie umění, klasické filologie, germanistiky a bohemistiky. Jmenování se uskutečňuje se souhlasem ředitelky Historického ústavu AV ČR, v. v. i.

Zasedání spolupracovníků Výzkumného centra se konají zpravidla jednou za rok a jsou spojená, nebo programově předcházejí vědeckým kolokviím a diskusním setkáním.


VÝZKUMNÉ CENTRUM DVORY A REZIDENCE VE STŘEDOVĚKU
se zaměřuje na výzkum dvorské problematiky ve středověké epoše a sleduje panovnické i šlechtické dvory, včetně dvorů církevních hodnostářů. Vedle elementárního přístupu studia skladby a personálií zkoumá projevy každodennosti v rámci fenoménu dvorské - rytířské kultury, dějin umění a literatury.
Výzkumné centrum navazuje na výsledky dvorského bádání, jež bylo roku 2005 založeno v Historickém ústavu AV ČR prvním kolokviem. Do let 2011/2012 vyšla pod badatelským záměrem Dvory a rezidence ve středověku postupně tři tematická supplementa odborného vědeckého časopisu Mediaevalia Historica Bohemica a s podporou juniorského grantového projektu GA AV ČR (2008-2010) monografie Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců  (www.dvory-a-rezidence.cz).


DOSUD VYDANÉ PUBLIKACE

NOVINKA!


Oldřich z Etzenbachu: Vilém ze země Slovanů. Epos z konce přemyslovského věku
Překlad: Dana Dvořáčková-Malá. Praha, Argo 2015, 340 s. Více


Tematické číslo - Dvorské otázky doby Jiřího z Poděbrad 
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 17, č. 2 
Praha, HÚ 2015 


Dana DVOŘÁČKOVÁ, Josef ZELENKA a kol.
Ženy a děti ve dvorské společnosti
Praha, HÚ 2015, 198 s. 


Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Jan ZELENKA a kol.
Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku
Praha, NLN, HÚ 2014, 626 s.            


Curia regis, curia reginalis. Dwory królewskie w średniowiecznej Europie Środkowej - stan badań
i postulaty badawcze
. (Edd.): Bożena Czwojdrak - Agnieszka Januszek-Sieradzka. Sandomierz 2014


Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ – Jan ZELENKA
Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců
Praha 2011  


Dvory a rezidence ve středověku III.  Všední a sváteční život na středověkých dvorech
(edd.: Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka) 
Praha 2009 


Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti
(edd.: Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka) 
Praha 2008 


Dvory a rezidence ve středověku
(ed.: Dana Dvořáčková-Malá) 
Praha 2006 
    

Výběrová bibliografie


PROGRAM VÝZKUMU 2013-2020  

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

AKTIVITY DaR 

POPULARIZACE