Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Výzkumné centrum 
dvory a rezidence ve středověku

                                                                                                                                                       AKTUÁLNĚ
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI - 1. ledna 2013
  

Vedoucí centra:
PhDr. Dana Dvořáčková (roz. Malá), Ph.D.  
dvorackova@hiu.cas.cz 

Zástupce vedoucího:
PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.  
zelenka@hiu.cas.cz

Tajemník:
Mgr. František Záruba, Ph.D.

zaruba@hiu.cas.cz

Kontaktní adresa:
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Oddělení dějin středověku
Prosecká 809/76
190 00  Praha 9
tel. +420 225 443 245, +420 225 443 246
dvoryarezidence@hiu.cas.cz  


PROGRAM VÝZKUMU 2013-2020  

AKTIVITY DaR 

POPULARIZACE


SPOLUPRACOVNÍCI VÝZKUMNÉHO CENTRA

Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku zajišťuje interdisciplinární spolupráci s dalšími badateli a výzkumnými institucemi, které se podílejí na konání jednotlivých kolokvií, diskusních setkáních a publikační činnosti k dvorské problematice. Jmenování se uskutečňuje se souhlasem ředitelky Historického ústav AV ČR.

Dr. Éloïse Adde (Maison des Sciences Humaines, Univerzité Lucembourg)
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. (Historický ústav FF UHK)
PhDr. Jaroslav Boubín, CSc. (Historický ústav AV ČR)
dr. hab. Bożena Czwojdrak (Instytut Historii, Uniwersytet Śląski Katowice)
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)
PhDr. Daniela Dvořáková, Ph.D. (Historický ústav SAV)
PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D., (Ústav hudební vědy FF UK)
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)
Mgr. Petr Kozák, Ph.D., (Zemský archiv v Opavě)
PhDr. Karel Maráz, Ph.D. (Ústav PVH a archivnictví FF MU)
Mgr. Martin Nodl, Ph.D. (Centrum medievistických studií FlÚ AV ČR a UK)
Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D., (Katedry germanistiky FFUP)
doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. (Historický ústav FF UHK)
dr. hab. Piotr Węcowski, (Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski)


VĚDECKÁ KOMISE

PhDr. Klára Benešovská, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR)
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (Katedra PVH a archivního studia FF UK)
PhDr. Lenka Blechová, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Ústav českých dějin FF UK)
PhDr. Milena Bravermanová (kurátorka Oddělení uměleckých sbírek, Správa Pražského hradu)
PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (Ústav PVH a archivnictví FF MU)
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (Katedra PVH a archivního studia FF UK)
prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)
prof. Michel Margue (Université du Luxembourg)
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. (Archeologický ústav AV ČR 
a Centrum medievistických studií FlÚ AV ČR a UK)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU)
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (Centrum medievistických studií FlÚ AV ČR a UK)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (Historický ústav FF MU Brno)
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (Historický ústav AV ČR)


Úkolem Vědecké komise je podporovat vědeckou a odbornou spolupráci historiků, archivářů, archeologů, filologů, germanistů a bohemistů v rámci interdisciplinárního výzkumu k tématu dvorského bádání, jehož hlavními výstupy jsou mezioborová a mezinárodní kolokvia s následnými publikačními výstupy. Členové komise jsou badatelé z oborů historie, archeologie, historie umění, klasické filologie, germanistiky a bohemistiky. Jmenování se uskutečňuje se souhlasem ředitelky Historického ústavu AV ČR, v. v. i.

Zasedání spolupracovníků Výzkumného centra se konají zpravidla jednou za rok a jsou spojená, nebo programově předcházejí vědeckým kolokviím a diskusním setkáním.


VÝZKUMNÉ CENTRUM DVORY A REZIDENCE VE STŘEDOVĚKU
se zaměřuje na výzkum dvorské problematiky ve středověké epoše a sleduje panovnické i šlechtické dvory, včetně dvorů církevních hodnostářů. Vedle elementárního přístupu studia skladby a personálií zkoumá projevy každodennosti v rámci fenoménu dvorské - rytířské kultury, dějin umění a literatury.
Výzkumné centrum navazuje na výsledky dvorského bádání, jež bylo roku 2005 založeno v Historickém ústavu AV ČR prvním kolokviem. Do let 2011/2012 vyšla pod badatelským záměrem Dvory a rezidence ve středověku postupně tři tematická supplementa odborného vědeckého časopisu Mediaevalia Historica Bohemica a s podporou juniorského grantového projektu GA AV ČR (2008-2010) monografie Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců  (www.dvory-a-rezidence.cz).


DOSUD VYDANÉ PUBLIKACE

NOVINKA!


Dvůr a církev v českých zemích středověku,
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ a kolektiv,
Historický ústav, Praha 2017, 249s.


Tematické číslo - Životní úroveň dvorské společnosti,
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 19, č. 2
,
Historický ústav, Praha 2016, 165s.


OLDŘICH Z ETZENBACHU, Vilém ze země Slovanů. Epos z konce přemyslovského věku,
překlad, úvodní studie a komentáře Dana Dvořáčková-Malá, Argo, Praha 2015, 340s. VíceTematické číslo - Dvorské otázky doby Jiřího z Poděbrad, 
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 17, č. 2
Historický ústav, Praha 2014, 180s. 


Ženy a děti ve dvorské společnosti,
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Jan ZELENKA a kolektiv,
Historický ústav, Praha 2015, 198s. 


Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku,
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Jan ZELENKA a kolektiv,
Nakladatelství Lidové noviny a Historický ústav, Praha 2014, 626s.            


Curia regis, curia reginalis.
Dwory królewskie w średniowiecznej Europie Środkowej - stan badań i postulaty badawcze
,
Bożena Czwojdrak – Agnieszka Januszek-Sieradzka (edd.), Sandomierz 2014, 100s. 


Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců,
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ – Jan ZELENKA
Historický ústav, Praha 2011, 309s.  


Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech,
Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka (edd.), Praha 2009, 549s. 


Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti,
Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka (edd.), Praha 2008, 510s. 


Dvory a rezidence ve středověku,
Dana Dvořáčková-Malá (ed.), Praha 2006, 290s.

    


Výběrová bibliografie