Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Výzkumné centrum historické geografie


GRANTOVÝ PROJEKT EXCELENCE

Nositel: Historický ústav AV ČR, Praha
Řešitel: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Spolunositel: Přírodovědecká fakulta UK, Praha
Spoluřešitel: RNDr. a Mgr. Pavel Chromý, Ph.D.


Identifikační kód projektu: P410/12/G113
Doba trvání projektu: 2012-2018


Projekt rozvíjí výzkumy, realizované v Historickém ústavu AV ČR a na Katedře sociální geografei a regionálního rozvoje Př F UK v Praze. Cílem projektu je vznik společné institucionální platformy historickogeografického výzkumu v Česku a posílení jeho mezinárodní srovnatelnosti. Ve výzkumu bude kladen důraz zejména na teoreticko-metodologické přístupy  české historické geografie v evropském a světovém kontextu. K jednotlivým dílčím řešeným tématům patří mimo jiné proměny městské a venkovské  krajiny na základě analýzy a interpretace široké škály historických pramenů, studium polarizace prostoru v souvislosti se změnami hranic a územních identit a historickogegorafický výzkum utváření přírodního a kulturního dědictví. Výsledky výzkumu budou zpřístupňovány formou publikací a konferenčních jednání.