Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Zasedání a kolokvia

Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahyZasedání dne 28. března 2014

Program:
Stav prací na RBM VIII/1 a RBMV VIII. (okresní archivy na Moravě).
Prezentace publikace P. Hruboně a R. Psíka Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378-1417
na příkladu listin dochovaných v moravských archivech, Ostrava 2013.


Kolokvium „Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry – tendence – proměny“, 16. října 2013, Praha, Akademické konferenční centrum

I. Regestové a diplomatářové edice, edice zemských desk: Vývoj, problémy, tendence
Pavel Krafl: Regestová edice v kontextu proměn vědy
Jana Zachová: Regesty a problémy s nimi spojené
Vojtěch Vaněk: Novověké opisy středověkých listin a jejich zachycení
v edici Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV.
Lenka Blechová: Karlovské edice: postupy, výhledy
Petr Elbel – Stanislav Bárta: Regesta Imperii XI Neuarbeitung: nová regestová edice listin Zikmunda Lucemburského a její ediční zásady
Dalibor Havel: Vývoj ediční techniky Českého diplomatáře
Jan Hanousek: Pozůstatky desk zemských. Několik poznámek k dějinám edice a možnostem jejího pokračování
 
II. Internet, fotografie, pečeti
Tomáš Krejčík: Pečeti v edicích středověkého diplomatického materiálu
Tomáš Černušák: Projekt „Monasterium“ a jeho využití v ediční práci
Karel Maráz: Využití a možnosti fotografie pro zpracování sfragistického materiálu v diplomatických a sfragistických edicích

III. Epilog: Náhled do raného novověku
Tomáš Sterneck: K problémům edičního zpřístupňování raně novověkého diplomatického materiálu

  

Foto: Blanka ŠubecováZasedání dne 19. února 2013
Program:
prezentace nových svazků CDB a pomocného katalogového svazku:

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, Tomi VII fasciculus quintus, Inde ab A. MCCLXXXIII usque ad A. MCCCVI, Scribarum manus continens, ed. Dalibor Havel, Brunae : Sumptibus Centri Historiae Europae Centralis Investigandae, 2011

Dalibor Havel, Katalog listin a listů k VII. dílu Českého diplomatáře, Brno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2011

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, Tomi VII fasciculus sextus, Inde ab A. MCCLXXXIII usque ad A. MCCCVI, Sigilla, ed. Karel Maráz.


Zasedání editorů RBMV dne 27. července 2011
Projednání úprav edičního úzu RBMV


Zasedání Pracovní skupiny RBM a RBMV dne 4. října 2010
Program:
Plánovaný svazek RBMV pro SOA Praha;
Informace o stavu zpracování svazků RBMV;
Diskuze nad podobou koncepce RBMV;
Informace o připravovaném almanachu komise.


Veřejné zasedání - Prezentace dne 16. dubna 2009
Komise ve spolupráci s Ústavem pomocných věd historických a archivnictví FF MU v Brně uspořádala v brněnské pobočce HÚ AV ČR prezentaci publikací PhDr. Karla Maráze, Ph.D., Pečeti Jana Lucemburského a PhDr. Dalibora Havla, Ph.D., Listinné písmo v českých zemích na přelomu 13. a 14. století. Knihy uvedli prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D., proděkan FF MU v Brně, doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr., vedoucí Ústavu PVH a archivnictví FF MU v Brně, a prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., z katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze. Prezentaci moderoval doc. PhDr. Pavel Krafl, Dr., předseda komise.


 


Zasedání dne 14. listopadu 2007
Program:
prezentace nových edicí:

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, tomus VI, fasciculus primus inde ab a. MCCLXXVIII usque ad a. MCCLXXXIII, ediderunt Zbyněk Sviták, Helena Krmíčková, Jarmila Krejčíková cooperante Jana Nechutová, Pragae MMVI

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.–1419 aug. 16.), tomus V Fontes Archivi nationalis, pars I, Litterae monasteriorum, fasciculus 1 (1378–1397), ediderunt Karel Beránek – Věra Beránková, Pragae 2006