Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy


Náplní a úkolem komise je přispívat k rozvoji a postupu editorských aktivit v oblasti středověkých pramenů diplomatické povahy. Pro členy komise je fórem pro výměnu zkušeností a odborné konzultace.
Komise sdružuje editory, kteří připravují edice významných dílčích pramenů, ale především editory zpracovávající základní pramenné edice k českým dějinám jako jsou Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.–1419 aug. 16.) či Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia.
Členy komise jsou badatelé z různých vědeckých pracovišť z celé České republiky: z Historického ústavu AV ČR, v. v. i., Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Centra medievistických studií v Praze a Státního okresního archivu v Kutné Hoře.


Předseda komise:
prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr.
Historický ústav AV ČR
Veveří 97
602 00  Brno
e-mail: krafl@brno.avcr.czpaotk@seznam.cz


Členové komise:
Věra Beránková, prom. hist.
Lenka Blechová, Ph.D., Historický ústav AV ČR
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.
Mgr. Pavel Hruboň, Ph.D., Filozofická fakulta Ostravské univerzity
prof. PhDr. Pavel Krafl, Dr., Historický ústav AV ČR
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., Filozofická fakulta Ostravské univerzity
PhDr. Karel Maráz, Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Richard Psík, Ph.D., Filozofická fakulta Ostravské univerzity
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Mgr. Vojtěch Vaněk, Ph.D., Státní oblastní archiv Praha – Státní okresní archiv Kutná Hora
PhDr. Jana Zachová, CSc., Centrum medievistických studií


K aktivitám komise v minulých letech:

Bulletin Historického ústavu AV ČR, 12, 2001, č. 1, s. 1-5;
Bulletin Historického ústavu AV ČR, 12, 2001, č. 2, s. 8;
Bulletin Historického ústavu AV ČR, 13, 2002, č. 2, s. 17-18;
Bulletin Historického ústavu AV ČR, 20, 2008, č. 2, s. 42-43;
Český časopis historický, 106, 2008, s. 476-477;
Mediaevalia Historica Bohemica 14, 2011, 1, s. 176-178;
Almanach medievisty-editora, Praha 2011, s. 185-189.


Publikace komise:

Almanach medievisty-editora / The Medievalist Editor´s Almanac
ed. Pavel Krafl, Praha, Historický ústav 2011, 238 s.
Anotace


Zasedání a kolokvia