Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Český národní komitét balkanistů

Adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 76
190 00 Praha 9 – Prosek


Předseda

PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
tel: 286 882 121, linka 245
e-mail: jeleckova@hiu.cas.cz; miroslav.tejchman@seznam.cz  

Tajemník

doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
tel.: 532 290 503
e-mail: hladky@brno.avcr.cz


Činnost:

Komitét vznikl již na konci 60. let 20. století pod názvem Československý komitét balkanistů, od roku 1993 nese název Český národní komitét balkanistů. Je výborem jedné z národních odborných společností volně sdružených při Radě pro zahraniční styky AV ČR. Hlavním úkolem Českého národního komitétu balkanistů je udržování kontaktů s Mezinárodní asociací pro studium jihovýchodní Evropy (Association internationale d´Etudes du Sud-Est Europeén – AIESEE), která organizuje světové kongresy balkanistů. Národní komitét vedle toho koordinuje odborné aktivity českých balkanistů – specialistů na oblast Balkánu, resp. širší jihovýchodní Evropy z řady oborů (historiografie, lingvistika, literární věda, etnologie, byzantologie, osmanistika, politologie, antropologie ad.). Komitét pořádá též sympozia českých balkanistů, kterých se zúčastňují i zahraniční odborníci. Šesté mezinárodní balkanistické sympozium se konalo 25.–27. dubna 2005 v Brně. Více než stovka referátů přednesených na tomto sympoziu byla publikována v dvousvazkovém sborníku Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI (Brno 2006, vydal Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Maticí moravskou). Sedmé mezinárodní balkanistické sympozium se uskutečnilo v Brně 28.–29. listopadu 2016. Čeští balkanisté se zároveň prezentují odbornými publikacemi, výukou na vysokých školách a rozsáhlou popularizační činností (přednášky pro veřejnost, vystoupení v rozhlase a televizi, články v denním tisku atd.).

Členové:

předseda – PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. (Institut mezinárodních studií FSV UK, Praha)
místopředseda – prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc. (Ústav slavistiky FF MU, Brno)
tajemník – doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Brno)
PhDr. Helena Kurzová, DrSc. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha)
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. (Ústav světových dějin FF UK, Praha)
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Ústav českých dějin FF UK, Praha)
PhDr. Miroslav Šesták, CSc. ((Institut mezinárodních studií FSV UK, Praha)
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc. (Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc. (Ústav slavistiky FF MU, Brno)


BALKANISTICKÉ SYMPOZIUM
Historický ústav Akademie věd ČR, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Moravské zemské muzeum společně pořádají ve dnech 28. – 29. listopadu 2016 v budově Moravského zemského muzea, Zelný trh 8 (Dietrichsteinský palác), Brno, 7. mezinárodní balkanistické sympozium.  Program