Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Česko-slovenská komise historiků


Spojení:

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9-Prosek

Předseda:

Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
e-mail: jan.rychlik@ff.cuni.cz

Tajemník:

PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.
tel.: +420 225 443 235
fax: + 420 286 887 513
e-mail: doskocil@hiu.cas.cz


O komisi:

Česko-slovenská komise historiků je bilaterální komise, která vznikla v roce 1994. Podnětem k jejímu založení bylo rozdělení společného státu a s ním související potřeba nadále mnohostranně rozvíjet vědecké kontakty mezi českou a slovenskou historiografií. Členy Česko-slovenské komise historiků jmenuje Český národní komitét historiků a Slovenský národný komitét historikov pri Slovenskej historickej spoločnosti.
Komise se věnuje propagaci českých a slovenských dějin, koordinuje spolupráci české a slovenské historiografie. Mezi její dlouhodobé úkoly patří rozvoj bohemistiky a slovakistiky na českých a slovenských univerzitách, podpora výměny učitelů a doktorandů mezi univerzitami v České republice a na Slovensku. Komise spolupracuje na výzkumných projektech týkajících se česko-slovenských dějin, od roku 1996 vydává vlastní ročenku pod názvem Česko-slovenská historická ročenka. Každoročně se organizují dvě zasedání komise, jarní na Slovensku a podzimní v České republice. Jednotlivá zasedání se střídavě konají ve městech, kde se nachází univerzita, případně historické muzeum či jiná oborová instituce. V rámci zasedání komise se pravidelně koná vědecký seminář/konference na předem stanovené téma dotýkající se problematiky česko-slovenských vztahů.
Komise má patronát nad každoročním seminářem Česko-slovenské vztahy / Slovensko-české vzťahy pro historiky a učitele v Liberci (koná se od roku 1991) a nad konferencemi mladých vědeckých pracovníků České, slovenské a československé dějiny 20. století v Hradci Králové (organizovány od roku 2006).  
Více informací o aktivitách komise viz http://www.cskh.sk/


Členové:


Česká část:

předseda – prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
tajemník – PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
PhDr. Vojtech Čelko (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha)
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno)
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
PhDr. Jan Mervart, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)
PhDr. Denisa Nečasová, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci)

Slovenská část:

předseda – Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. (Historický ústav SAV, Bratislava / Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava)
tajemník - Mgr. Daniela Hrnčiarová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava)
plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, Ph.D. (Vojenský historický ústav, Bratislava)
PhDr. Viliam Čičaj, CSc. (Historický ústav SAV, Bratislava)
PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (Historický ústav SAV, Bratislava)
PhDr. Richard Pavlovič, Ph.D. (Štátny archív v Košicích)
PhDr. Miroslav Pekník, CSc. (Ústav politických vied SAV, Bratislava)
doc. PhDr. Marek Syrný, Ph.D. (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateje Bela, Banská Bystrica / Múzeum Slovenského národného povstania, Bratislava)
Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. (Filozofická fakulta Prešovské univerzity, Prešov) ZASEDÁNÍ

49. zasedání české a slovenské části Česko-slovenské komise historiků

Ve dnech 23. – 24. října 2018 se v Praze sešla na (49.) společném jednání česká a slovenská část Česko-slovenské komise historiků. V rámci zasedání se v budově Akademie věd České republiky na Národní třídě konal 24. října vědecký seminář Osmičkové roky v retrospektivě dějin (1848, 1918, 1938, 1948, 1968), nad kterým převzal záštitu místopředseda AV ČR PhDr. Pavel Baran, CSc. Příspěvky přednesli Roman Holec, Robert Kvaček, Jan Rychlík a Dušan Kováč. O den dříve proběhlo na půdě Historického ústavu AV ČR, v. v. i. interní zasedání komise, na kterém byl představen nejnovější svazek Česko-slovenské historické ročenky a diskutována příprava jejího dalšího ročníku. Komise také projednala přípravu dalších interních zasedání, která se uskuteční na jaře a na podzim 2019.

Seminář: program


48. zasedání české a slovenské části Česko-slovenské komise historiků

Ve dnech 24. – 25. dubna 2018 se v Martině konalo pravidelné (48.) společné zasedání české a slovenské části Česko-slovenské komise historiků. V jeho rámci byla v prostorách Centra kresťanského vzdelávania uspořádána pódiová diskuse 1918 – Zmena hraníc, zmena loajalít, na které vystoupili Robert Kvaček, Jan Rychlík, Dušan Kováč a Roman Holec. O den dříve se uskutečnilo interní zasedání komise, které projednávalo program podzimního zasedání v Praze spojeného s oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky, stav vycházení Česko-slovenské historické ročenky a výhled akcí komise připravovaných na rok 2019. V závěru jednání byla Mgr. Michalu Macháčkovi, Ph.D. předána cena Česko-slovenské komise historiků za disertační práci o Gustávu Husákovi.


47. zasedání české a slovenské části Česko-slovenské komise historiků

Ve dnech 22. – 24. listopadu 2017 se v Chebu uskutečnilo pravidelné (47.) společné zasedání české a slovenské části Česko-slovenské komise historiků při příležitosti konání XXVI. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky pořádané Gymnáziem Cheb, na níž se několik členů komise podílelo v roli odborných garantů a autorů testových otázek. Členové komise se jako hosté 23. listopadu zúčastnili 23. finále soutěže konané v budově Fakulty ekonomie Západočeské univerzity a předali ceny vítězům studentského klání. Dne 22. a 23. listopadu se v budově knihovny Dominikánského kláštera sešlo interní zasedání komise, na němž byl stanoven program následujících zasedání v Martině (duben 2018) a v Praze (říjen 2018) a projednána příprava dalšího svazku Česko-slovenské historické ročenky.


46. zasedání české a slovenské části Česko-slovenské komise historiků

Ve dnech 25. – 27. dubna 2017 se v Žilině sešla na (46.) společném jednání česká a slovenská část Česko-slovenské komise historiků. V rámci zasedání se v budově Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity 26. dubna konal vědecký seminář Doprava v kontexte česko-slovenských vzťahov v 20. storočí. V jeho úvodu byla Mgr. Kamilu Polehlovi z Fakulty přírodovědné-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci předána cena Česko-slovenské komise historiků za magisterskou práci Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko mezi lety 1989–1993.  O den dříve se uskutečnilo interní zasedání komise, na kterém byl určen program následujících zasedání v Chebu (listopad 2017) a v Martině (duben 2018). Dále se vedla diskuse o podílu komise na sérii připravovaných vědeckých akcí spojených s oslavami stého výročí vzniku Československé republiky. Členové komise se také zúčastnili odborné exkurze v rekonstruované budově Rosenfeldova paláce v Žilině. 

Seminář: program


45. zasedání české a slovenské části Česko-slovenské komise historiků

Ve dnech 18. – 20. října 2016 se v Liberci konalo pravidelné (45.) společné zasedání české a slovenské části Česko-slovenské komise historiků. V rámci zasedání se v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci uskutečnil 19. října vědecký seminář Vnitřní migrační pohyby v Československu v kontextu česko-slovenských vztahů. O den dříve proběhlo na půdě Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci interní jednání komise, na kterém bylo stanoven program pro následující zasedání v Žilině, které se bude konat v dubnu 2017. Dne 18. října byli členové komise přijati náměstkem primátora města Liberce pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu PhDr. Mgr. Ivanem Langrem.

Seminář: program


44. zasedání české a slovenské části Česko-slovenské komise historiků

Ve dnech 12.–15. dubna 2016 se v Prešově uskutečnilo pravidelné (44.) společné zasedání české a slovenské části Česko-slovenské komise historiků. V rámci zasedání v prostorách Filozofické fakulty Prešovské univerzity v Prešově proběhla 13. dubna mezinárodní vědecká konference Podkarpatská Rus a etnoidentifikačné procesy na jej území v prvej polovici 20. storočia. Předtím se 12. dubna uskutečnilo interní zasedání komise, na kterém bylo stanoveno téma pro příští zasedání v Liberci, které se bude konat v říjnu 2016. Dne 14. dubna vykonali členové komise pracovní návštěvu Historické fakulty (Істоpичний факультет) Užhorodské národní univerzity (Ужгородський Національний Університет) v ukrajinském Užhorodě.

Konference: program