Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Shromáždění výzkumných pracovníků Historického ústavu AV ČR

 1. Shromáždění výzkumných pracovníků tvoří výzkumní pracovníci pracoviště (postdoktorandi, vědečtí asistenti, vědetí pracovníci, vedoucí vědečtí pracovníci a emeritní pracovníci s úvazkem 0,5 a více).

 2. Shromáždění výzkumných pracovníků:
  a) tajným hlasováním volí a odvolává členy rady pracoviště,
  b) volí a odvolává zástupce pracoviště do Sněmu,
  c) navrhuje kandidáty na funkce předsedy, členů Rady a členů Vědecké rady,
  d) vyjadřuje se k nejvýznamnějším otázkám činnosti, uspořádání a hospodaření  pracoviště, které mu předloží ředitel pracoviště, rada pracoviště nebo dozorčí rada
  nebo které jsou obsaženy v žádosti výzkumných pracovníků o svolání shromáždění

 3. Shromáždění výzkumných pracovníků se schází podle potřeby. Svolává a řídí je ředitel pracoviště nebo předseda rady pracoviště. Shromáždění výzkumných pracovníků musí být svoláno do dvou týdnů, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina výzkumných pracovníků.