Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.

Centrum raně novověkých studií, České Budějovice,
společné pracoviště s Historickým ústavem Jihočeské univerzity


Jedná se o ediční centrum, které vzniklo roku 2003 a zajišťuje vydávání pramenů k raně novověkým dějinám v ediční řadě Prameny k českým dějinám 16.–18. století:
 

Adresa:
  
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 775 070
E-mail: sterneck@volny.cz 

      

PRAMENY K ČESKÝM DĚJINÁM RANÉHO NOVOVĚKU


Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia, řada A - Život veřejný (series A - Vita publica): 

A. I - Právo a ústavní zřízení (Iura et constitutiones)
  
Moravský zemský sněm na prahu novověku
     anotacezde (doc, 22 kB) 
  
   Edice památek sněmovních z let 1518-1570, díl. I., II.

Dalibor JANIŠ (ed.): Moravský zemský sněm na prahu novověku. Edice Památek sněmovních z let 1518–1570. 1. Památky sněmovní I. (=Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.–XVIII. illustrantia.Series A, Volumen I-1). (2010), 504 s. Naše cena: 230,- Kč (po slevě)
Anotace


A. II - Politika
(Politica): edice raně novověké části sbírky

   Historica Třeboň

   - díl 1. Písemnosti z let 1526-1535 (vyšlo 2010):
 
Tomáš STERNECK (ed.): Historica Třeboň 1526–1547. Listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie. Díl I. Písemnosti z let 1526–1535 
(= Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.–XVIII. illustrantia, Series A, Volumen II-1), Praha, Historický ústav 2010, 442 s., ISBN 978-80-7286-169-9. Naše cena: 358,- Kč  Anotace

   - díl 2. Písemnosti z let 1536-1540 (vyšlo 2015)

Tomáš STERNECK (ed.): Historica Třeboň 1526–1547. Listy, listiny a jiné prameny
k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie. Díl II. Písemnosti z let 1536–1540
(= Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.–XVIII. illustrantia, Series A, Volumen II-2). Praha, Historický ústav 2015, 472 s.  Anotace