Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR, V. V. I.,
POBOČKA BRNO


Vedoucí:

Mgr. Milan Řepa, Ph.D. 


Zástupce vedoucího:

Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D.

Adresa:

Veveří 97
602 00 Brno

Sekretariát

Lenka Smolíková
Tel.: +420 532 290 500
Fax: +420 532 290 511
E-mail - sekretariát: sekretariat.hiu@brno.avcr.cz   


Vývoj pobočky

Pobočka Historického ústavu AV ČR, v. v. i., v Brně je integrální součástí Historického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. Založena byla 1. května 1953 jako detašované pracoviště tehdejšího Historického ústavu ČSAV. Spolu se svým mateřským ústavem prošla v průběhu doby několika organizačními změnami, s výjimkou let 1988 - 1990, kdy pracovníci přechodně působili v rámci nově ustaveného Ústavu slavistiky ČSAV (ÚS ČSAV) v Brně, kde tvořili samostatné historické oddělení. Když byl k 1. únoru 1990 obnoven Historický ústav ČSAV v Praze a záhy i jeho pobočka v Brně, přešla do ní většina historiků z ÚS ČSAV. K poslední podstatné změně došlo po 1. květnu 1993, kdy do pobočky přišli čtyři pracovníci brněnské pobočky zrušeného Ústavu dějin střední a východní Evropy.


Tematické zaměření

Pracovníci brněnské pobočky jsou podle svého odborného zaměření členy jednotlivých vědeckých oddělení Historického ústavu. Soustřeďují se na moravskou problematiku; část z nich se zabývá dějinami východní a jihovýchodní Evropy a historickou slavistikou. V brněnské pobočce sídlí také redakce Slovanského přehledu.


Pracovníci pobočky


Výzkumné centrum dějin východní Evropy


Spolupráce s VŠ a SŠ

Pracovníci a pracovnice brněnské pobočky se podílejí na výuce na několika vysokých školách. Intenzívní je zejména  spolupráce s Historickým ústavem Filozofické fakulty MU v Brně, kde učí L. Luňáková, J. Friedl, L. Hladký, M. Řepa a R. Vlček. Ti zde vedle výběrových přednášek a seminářů vyučují rovněž předměty povinného základu a někteří z nich se významně podílejí na školení doktorandů. Vedle toho brněnská pobočka HÚ AV ČR spolupracuje s Historickým ústavem FF MU i na řadě vědeckých projektů, při spolupořádání vědeckých konferencí a společném vydávání odborných publikací. L. Hladký vyučuje rovněž na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Marginální není ani účast pracovníků brněnské pobočky při vedení a oponování studentských prací v rámci přípravy středoškolské odborné činnosti a také v různých aktivitách Jihomoravského kraje. Brněnská pobočka Historického ústavu je členkou Sdružení moravských pracovišť AV ČR.


Knihovna

Knihovna brněnské pobočky Historického ústavu AV ČR, v. v. i., shromažďuje literaturu k českým i obecným dějinám. Jde o historiografickou produkci jak z České republiky, tak ze zahraničí, především ze zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy. Odebírá také téměř sto titulů českých a zahraničních periodik. Součástí je i převedený fond bývalého Ústavu dějin střední a východní Evropy.

Knihovní fond je k dispozici odborné i širší badatelské veřejnosti k prezenčnímu studiu ve studovně HÚ AV ČR, v. v. i., Brno.
Zde návštěvník najde především všeobecné i odborné encyklopedie, syntetická díla, souvislé řady hlavních českých historických časopisů, poslední čísla odebíraných periodik a knižní novinky.

Výpůjčky
Absenční výpůjčky knih a výpůjčky týkající se periodik vyřizuje po osobní, e-mailové (kralova@brno.avcr.cz) nebo telefonické (532 290 501) dohodě paní Jana Králová.

Adresa:
Veveří 97, 602 00 Brno
Kontaktní e-mail: (kralova@brno.avcr.cz)

Otevírací doba pro veřejnost:

Pondělí - 13.00-16.00
Úterý 9.00-12.00 13.00-16.00
Středa 9.00-12.00 -
Čtvrtek 9.00-12.00 13.00-16.00
Pátek 9.00-12.00 13.00-14.30