Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Minulost a přítomnost

Česká historická bibliografie. Plány a perspektivy

(Preprint článku PhDr. Václavy Horčákové a PhDr. Kristiny Rexové Česká historická bibliografie. Plány a perspektivy, otištěného v Českém časopise historickém 108, 2010, č. 2, s. 278-286.) 
                                                        

Bibliografie dějin Českých zemí


Václava Horčáková – Kristina Rexová

(Příspěvek byl přednesen spolu s obrazovou prezentací v PowerPointu na mezinárodní konferenci  Conference on Historical Bibliographies, která se konala ve dnech 27.-28. září 2007 v Berlíně.)

Projekt průběžné periodické bibliografie k českým dějinám by oslavil v nedávné době již století svého trvání. U jeho zrodu stál významný český historik Josef Pekař, redaktor Českého časopisu historického. První Bibliografie české historie vyšla jako příloha Českého časopisu historického ještě v dobách habsburské monarchie v roce 1905. Na  48 stranách zachycovala celkem 1263 částečně anotovaných bibliografických záznamů o literatuře vydané v roce 1904. V dalších letech rozsah bibliografie stále narůstal a bibliografie přesáhla rozměr pouhé přílohy časopisu. Po první světové válce už vycházela jako samostatná publikace vydávaná Historickým klubem, což byl spolek českých historiků, který řídil Josef Pekař.

Projekt jednoletých, případně víceletých soupisů úspěšně fungoval až do druhé světové války, kdy bylo vydávání bibliografie, stejně jako většiny dalších českých odborných periodik, zastaveno. Poválečné období, spojené s nástupem komunismu po roce 1948, vydávání historické bibliografie příliš nepřálo. Úkolu pokračovat ve vydávání bibliografických soupisů se ujal v polovině padesátých let nově založený Historický ústav Československé akademie věd, kde vzniklo při knihovně bibliografické pracoviště. Při vydávání bibliografických soupisů spolupracoval Historický ústav  v Praze s Historickým ústavem Slovenské akademie věd, který do společných svazků Bibliografie československé historie přispíval daty týkajícími se slovenských dějin. Úplnost bibliografických soupisů byla ovšem omezená vzhledem k tehdejšímu politickému klimatu a nedostupnosti zahraniční literatury. Nebyl také dostatečný zájem tuto práci promyšleně organizovat a technicky i personálně vybavit.

Vznikly další mezery v souvislé řadě bibliografií, a to za léta 1966-1970, 1978-1979 a 1982-1989. V 80. letech se přešlo k provizornímu řešení - přípravě pětiletých přehledů výběrových bibliografií, které vydával Historický ústav při příležitosti mezinárodních historických kongresů. Nemohly však být plnohodnotnou náhradou za nevydané díly bibliografických ročenek, což si uvědomovali uživatelé i recenzenti už v době jejich vzniku.

Toto problematické období prokázalo potřebnost Bibliografie české historie pro českou historickou obec. Po roce 1989 se stal program obnovení průběžné periodické historické bibliografie jedním ze základních úkolů reformovaného Historického ústavu Akademie věd České republiky. Trvalo však až do poloviny 90. let, než se podařilo vybudovat relativně stabilní tým bibliografů a postupně znovu začít budovat Bibliografii dějin Českých zemí, a to v podobě počítačové databáze od roku 1990.

Bibliografický tým pracoviště při knihovně Historického ústavu AV ČR, v. v. i. v současné době tvoří tři pracovnice, absolventky oboru historie a archivnictví, kterým vypomáhají dvě písařky na částečný pracovní úvazek. Tento tým zpracuje ročně do databáze v průměru 10 000-15 000 bibliografických záznamů, sestavuje a připravuje každý rok redakčně do tisku jednu bibliografickou ročenku o 500-600 stranách, připravuje rešerše pro vědecké pracovníky ústavu a studenty, a plní řadu dalších drobnějších úkolů.

Zápis dat do pracovní databáze probíhá stále ještě v prostředí DOSu, v programu CDS-ISIS, verze 3.07. Databáze slouží k průběžnému zachycování bibliografických záznamů z nejnovější odborné literatury. Vznikla v roce 1990, kdy nahradila předchozí zpracování záznamů formou kartotéčních lístků. Obsahuje záznamy o odborných a naučně-populárních monografiích i článcích, recenzích a zprávách v časopisech a sbornících z oboru historie a příbuzných věd, které mají bohemikální charakter v nejširším slova smyslu, tedy vztahují se k českému prostředí tématicky nebo národností autora nebo místem vydání. Je zde tedy možné vyhledávat práce českých autorů z českých i obecných dějin vydané v České republice i v zahraničí, příspěvky zahraničních autorů k českým dějinám bez ohledu na místo vydání, i překlady odborné historické literatury vydané v České republice. Databáze v současné době čítá více jak 115 000 položek, skutečný počet bibliografických údajů je však mnohem větší, neboť recenze a zprávy tvoří s recenzovaným dílem jednu položku.

Pravidelné vydávání bibliografických ročenek se však bibliografickému týmu podařilo obnovit až v druhé polovině 90. let, po ukončení přestěhování Historického ústavu a především ústavní knihovny do nové budovy. Od roku 1997 se dařilo (s jedinou výjimkou)  vydat každý rok jeden svazek tištěné bibliografie, nejsme však úspěšní v našem úsilí dohonit zpoždění, které bibliografie získala právě na počátku 90. let. Příčin je řada, nejvýznamnější z nich je však naše snaha zachytit v co největší úplnosti neustále narůstající množství především regionální literatury, vydávané hlavně muzei a archivy. S trochou nadsázky lze říci, že bude-li tento trend pokračovat, do několika let snad nebude v Čechách město či obec, které by nevydaly své dějiny. Množství monografií i  sborníků k dějinám měst a obcí rok od roku narůstá. Nejedná se jen o skromné brožury, ale stále častěji o výpravné  publikace financované regionální správou a zpracované týmy renomovaných historiků. Roste i množství  literatury vydávané univerzitami založenými po roce 1992. Stále přibývá též počet překladů odborné i popularizační historické literatury z cizích jazyků a  příspěvků k českým dějinám vydaných v zahraničí.

Počátkem 90. let bibliografické ročenky, tehdy ještě k dějinám Československa, obsahovaly v průměru 5000 záznamů, z toho kolem 1500 záznamů se vztahovalo ke slovenským dějinám. Po rozdělení Československa bibliografie za rok 1993 zachycovala něco přes 4600  záznamů. Od té doby má literární produkce stále stoupající tendenci. Letos vydaná bibliografie za rok 2000 již obsahuje více než 9500 záznamů, tedy více jak dvojnásobek. Vzhledem ke skutečně významnému nárůstu literatury, kterou je třeba bibliograficky zpracovat, je  třeba vyrovnat se s realitou pomalejší přípravy tištěných bibliografických ročenek, i když není názorem autorek příspěvku, že by už nastal čas tištěnou formu bibliografie zcela opouštět.

Cestou, jak veřejnosti zpřístupnit co nejrychleji aktuální stav databáze, ve které jsou zachycena i nejnovější data, bylo zpřístupnění bibliografických databází Historického ústavu na internetu v roce 2002. Tato databáze je čtvrtletně aktualizována. Následovala příprava CD-ROM s databází Bibliografie dějin Českých zemí. CD-ROM vychází od roku 2006 jako pravidelná příloha bibliografické ročenky, tedy jednou za rok s novou verzí dat zvětšenou o každoročně zpracovaných 10 000–15 000 záznamů. CD-ROM vychází v podobné formě, jako je vydávána v České republice databáze Národní knihovny. Na rozdíl od internetové databáze poskytuje uživateli větší možnosti tvorby vlastních rešerší a zároveň práce s ním  je poměrně jednoduchá.

CD-ROM má českou a anglickou jazykovou verzi, mezi kterými lze jednoduše přepínat. Je zde řada možností vyhledávání především podle rejstříků - autorského, názvového, biografického, geografického a klíčových slov. V rejstřících se lze pohybovat podle jednotlivých písmen abecedy. Možnost fulltextového vyhledávání přímým dotazem je zde připravena také, ale je zatím poněkud pomalá. Filtr umožňuje prohlížet buď celou databázi, nebo jen knihy nebo jen články.

V horní části obrazovky se zobrazují nalezené záznamy ve zkrácené verzi, v dolní části je pak vidět podrobně jednotlivý aktuální záznam. Záznamy z jednotlivých čísel časopisů a svazků sborníků jsou vzájemně propojeny odkazy na zdrojový dokument. Záznamy, které si označíme, je možné uložit do schránky a pak vyhledávat dále. Hotovou rešerši si můžeme přesunout do textového editoru a tam ji dále upravovat, případně tisknout.

CD-ROM, jak už bylo řečeno, by měl vycházet každoročně jako příloha bibliografické ročenky a obsahovat aktualizovanou verzi databáze, tedy každoročně o 10 000-15 000 záznamů větší.

Na internetu jsou přístupné dvě databáze Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Za prvé je to databáze 100 ročníků vlajkové lodi české historické vědy - Českého časopisu historického. Za druhé je zde zveřejněna kompletní pracovní databáze průběžné periodické bibliografie dějin Českých zemí, pod názvem "databáze Biblio". Databáze na internetu připravil v prostředí WWWISIS v. 4.0 Jan Zápotocký, který je též autorem technické realizace bibliografie na CD-ROM. Vyhledávání má českou, anglickou a německou verzi. Internetová databáze nemá tak velké možnosti tvorby a tisku rešerší jako CD-ROM, obsahuje však vzhledem ke čtvrtletní aktualizaci vždy nejnovější data, v současnosti je to více než 115 000 záznamů.

Můžeme zde vyhledávat pomocí booleovských operátorů „and“, „or“ a „not“ nebo opět pomocí rejstříků. Vyhledávání lze zhruba omezit rokem vydání. Lze vyhledávat bez použití české diakritiky, ovšem záznamy se pak zobrazují také bez diakritiky. Záznamy je možné zobrazit buď ve standardním formátu nebo ve zkrácené verzi. Z úvodní obrazovky je též přístupný seznam zkratek excerpovaných časopisů a sborníků (na CD-ROMu to není třeba, tam jsou všechny zkratky rozepsány). V přípravě je připojení seznamu excerpovaných časopisů a sborníků, které bychom chtěli uskutečnit v letošním roce.

Vyhledávání v rejstřících internetové bibliografické databáze je z pohledu statistik poměrně často využívané. Stejně jako ve verzi na CD-ROM je možné prohledávat rejstřík autorský, biografický, geografický a rejstřík klíčových slov. V rejstřících je možné se pohybovat buď listováním nebo tak, že napíšeme do vyhledávacího pole příslušný termín, nebo jen část termínu. Každý termín v rejstříku funguje jako hypertextový odkaz.

Internetová databáze znamenala přínos též pro naši bibliografickou práci a dá se říci, že i trochu radosti ve formě statistik. Reflexe české historické bibliografie v českém odborném tisku není příliš velká a jen málokdy se setkáme i s osobními připomínkami historiků. Nejsme si jisté, jestli je to tím, že česká historická obec je tak skromná a nenáročná, nebo jen taktní. Statistiky k internetové databázi nám sice nedávají informace o kvalitě jejího obsahu, ale můžeme z nich vyčíst přinejmenším ty údaje, že databáze našla své uživatele a že počet uživatelů databáze každým rokem stoupá.

Z hlediska využití databáze během dnů v týdnu je patrné, že databáze je nejvíce využívaná studenty a vědci jako pracovní pomůcka během pracovního dne, o víkendu pak databázi vyhledává nejméně lidí. Během roku je pak databáze nejméně využívaná v červenci a srpnu, tedy v době prázdninových měsíců.

Z hlediska geografického záběru je největší využití databáze uživateli ze středoevropského regionu. Na prvním místě samozřejmě v České republice, pak na Slovensku, dosti velký počet uživatelů nacházíme též v Německu, Rakousku, Maďarsku a Polsku. V dalších zemích Evropy už je databáze využívána jen ojediněle a mimo Evropu (snad kromě Japonska a USA) se už jedná převážně jen o jednotlivé náhodné návštěvníky, kteří do databáze zabloudí.

Následující tabulka ukazuje aktuální stav bibliografických záznamů v internetové databázi o literatuře vydané po roce 2000, tedy záznamů, které ještě nebyly vydány v tištěných bibliografiích. Jak je vidět, v databázi už jsou záznamy za minulé roky téměř v úplnosti, takže díky internetu a CD-ROMu se nám daří zpřístupnit průběžnou periodickou historickou bibliografii dějin Českých zemí veřejnosti jen s o něco více jak ročním zpožděním, přes šestiletou ztrátu ve vydávaní tištěných ročenek.

Bibliografické záznamy za rok

Počet záznamů (do konce srpna 2007)

2001

9412

2002

9003

2003

9593

2004

9385

2005

9300

2006

8060

2007

1182


Bibliografické pracoviště kromě průběžné periodické bibliografie v minulých letech plnilo též  řadu dalších rešeršních i publikačních úkolů. Z rozsáhlejších projektů bychom jmenovaly rejstříky sta ročníků základního českého historického periodika Českého časopisu historického za léta 1895-2002. Databáze o více než 42 000 záznamech vyšla v roce 2002 na CD-ROM. Je též vystavena na internetu v rámci bibliografických databází Historického ústavu AV  ČR, v. v. i. Bibliografie české historie existují v tištěné podobě s některými mezerami již od roku 1904, ke zpracování souvislé počítačově zpracované databáze retrospektivní české historické bibliografie však zatím není dostatek sil. Pokud vyjdeme z předpokladu, že v Českém časopise historickém bylo referováno o převážné části významnější české historické produkce, je databáze jeho rejstříků částečnou náhradou této retrospektivy.

Bibliografické pracoviště též připravilo v roce 2000 a 2005 dva svazky výběrových bibliografií Select Bibliography on Czech History za léta 1990-1999 a 2000-2004. Bibliografie byly připraveny při příležitosti světových historických kongresů a tomu odpovídá i jejich zaměření.  Zachycují pouze literaturu vydanou k českým dějinám ve světových jazycích a jsou určeny především pro zahraniční uživatele.

Významný byl i podíl bibliografického pracoviště na přípravě tří svazků lexikonu zahraničních historiků - bohemistů autorů Jaroslava Pánka a Svatavy Rakové Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak History Studies, které vyšly v roce 2004 knižně a o rok později též jako CD-ROM. CD-ROM má ovšem podobu dokumentu s hypertextovými odkazy ve formátu .pdf, není tedy zpracován jako databáze.

Velkou inspirací i pomocí nám v našem úsilí o modernizaci české historické bibliografie byla od druhé poloviny 90. let spolupráce na výměně dat a přípravě společných bibliografických publikací s pracovníky Herder-Institut v Marburgu. Spolupráce na mezinárodním projektu Documentation of literature on the history of East Central Europe poskytla naší práci nové podněty pro další zlepšení, možnosti srovnání a  v neposlední řadě též řadu cenných těžko dostupných bibliografických údajů z celého světa. Do databáze Herder-Institut v Marburgu předáváme výběr nejvýznamnějších dat z naší databáze. Za rok je to asi 3500-4000 záznamů o literatuře vydané na území České republiky a též o literatuře k českým dějinám vydané ve středovýchodní a východní Evropě. Výměnou získáváme záznamy o pracích k českým dějinám vydaných především v Německu a západní Evropě.

Bibliografické pracoviště HÚ nadále spolupracuje též s bibliografickým úsekem knihovny  Historického ústavu Slovenskej akademie vied. Zde přetrvávají z dob jednotného Československa ještě stejným způsobem koncipované databáze, takže je  možnost výměny celých databází mezi oběma ústavy.  V posledních letech tato spolupráce poněkud stagnuje, jediným významnějším výsledkem kromě pravidelné výměny databází je česká pomoc při vystavení slovenské bibliografické databáze na internetu ( http://databazy.dejiny.sk/ ).

Práce bibliografického pracoviště Historického ústavu prošla v minulých letech řadou změn, dosáhla mnoha výsledků, nelze však tvrdit, že současný stav je zcela ideální. Bibliografové zpracovávají data stále ještě v prostředí DOSu a veškerá další prezentace se uskutečňuje pomocí různých konverzí. Bibliografie navíc nemá možnost využívat služeb softwarového odborníka jako stálého spolupracovníka, takže další vývoj může probíhat jen nárazově a stojí bibliografy mnoho času a úsilí, které by mohli jinak věnovat bibliografii. Průběžná periodická bibliografie není v české historické obci chápána jako vědecká práce, ale jako jedna z kategorií knihovnických služeb, která musí podávat co největší výsledky s co nejmenšími náklady. Současný stav české historické bibliografie je českou historickou obcí  vnímán jako zcela dostačující.

Databáze Historického ústavu AV ČR, v. v. i., vybudovaná počátkem 90. let navíc nesplňuje kritéria mezinárodního výměnného formátu, takže bibliografické pracoviště naráží na obtíže i v jednání o kooperaci s knihovnami. Proto považujeme v současné době za základní úkol bibliografie nejen vydávat bibliografické ročenky, ale pokusit se též nalézt partnera, který by nám pomohl s převodem dat do mezinárodního výměnného formátu MARC 21. Slibně se v tomto ohledu jeví jednání s Národní knihovnou České republiky, která projevila zájem o rozpisy článků z naší bibliografické databáze.

Velmi důležitá je pro nás mezinárodní spolupráce s Herder Institut v Marburgu, kterou bychom chtěly v příštích letech dále rozvíjet, nejen pro užitečnost výměny dat, ale také proto, že se jedná o progresivní pracoviště s novými bibliografickým nápady a myšlenkami, které jsou pro nás velmi užitečné a inspirující. Chceme dále rozvíjet  i spolupráci s Historickým ústavem SAV, už jen pro více než sedmdesát let společných dějin v Československé republice, kde strávily podstatnou část života i pracovnice dnešní české a slovenské bibliografie.

Předpokládáme, že mezinárodní spolupráce bude hrát stále větší roli v dalším vývoji národních historických bibliografií. Proto považujeme za důležité zapojení české historické bibliografie do mezinárodních projektů. Naše pracoviště je příliš malé na to, aby přicházelo s vlastními projekty, s potěšením se však zapojíme do nových forem spolupráce, pokud to bude v našich technických a personálních možnostech.

English version:    (pdf, 83 kB)      Zpráva o konferenci:  zde (doc, 62 kB)

Evropské historické bibliografie prezentované na konferenci:

Česká republika - Bibliografie dějin Českých zemí (on-line: http://biblio.hiu.cas.cz/ )
Francie - Bibliographie annuelle de l’Histoire de France (není on-line)
Irsko: Irish History Online (on-line: http://www.irishhistoryonline.ie/ )
Itálie: Bibliografia Storica Nazionale (on-line: http://www.giunta-storica-nazionale.it/bibliografia.htm )
Německo: Jahresberichte für deutsche Geschichte (on-line: http://jdgdb.bbaw.de/cgi-bin/jdg/cgi-bin/jdg )
Německo: Historische Bibliographie (on-line: http://www.oldenbourg.de/verlag/ahf/ )
Nizozemí: Repertorium Geschiedenis Nederland (on-line: http://www.dbng.nl/ )
Polsko: Bibliografia Historii Polskiej (on-line: http://www.bibliografia.ipn.gov.pl/portal/bhp/1046/8338/Katalog.html )
Rakousko: Österreichische Historische Bibliographie (on-line: http://www.uni-klu.ac.at/oehb/
Středovýchodní Evropa: Literaturdokumentation zur Geschichte Ostmitteleuropas (on-line: http://www.litdok.de/cgi-bin/litdok )
Švýcarsko: Bibliographie der Schweizergeschichte (on-line: http://www.nb.admin.ch/slb/dokumentation/publikationen/00753/00755/index.html
Velká Británie: Royal Historical Society Bibliography on British History