Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv konferencí 2008-2014


                                                   Konference a kolokvia v roce  2014Dne 19. listopadu 2014 se v uskutečnilo v Historickém ústavu AV ČR setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS.    Pozvánka      

     
    
   
Foto: Blanka Šubecová a Dana Vondrášková


Mezinárodní k olokvium slovenských, moravských a českých bibliografů se uskutečnilo v Malokarpatské knihovně v Pezinku ve dnech 5.–7. října 2014. PhDr. Václava Horčáková z Historického ústavu AV ČR vystoupila s příspěvkem „Jan Rychlík, historik česko-slovenského stýkání a potýkání ve společném státě. Personální bibliografie jako kronika života a díla“.   
Prezentace zde          Foto: Jiří Mika


Ve dnech 23.-25. června 2014 se konalo v Historickém ústavu školení o standardech jmenných autorit a jejich úloze v katalogizačních záznamech. Lektorem byl PhDr. Zdeněk Bartl (Národní knihovna ČR v Praze). Školení se zúčastnili bibliografky, knihovnice, studentky a studenti oboru historie a příbuzných oborů, kteří pracují na projektu Bibliografie dějin českých zemí. Pozvání k účasti na školení přijaly též kolegyně z Knihovny Historického ústavu AV ČR a Knihovny AV ČR.  První dva dny probíhaly v teoretickém duchu, třetí den následovala praktická cvičení. 


Inforum, 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích
Vysoká škola ekonomická v Praze, 27.-28. května 2014
Během konference se mohli účastníci seznámit s posterem 110 let služby české historické obci. Projekt Bibliografie dějin Českých zemí, které připravilo Oddělení historické bibliografie Historického ústavu AV ČR. Poster byl vystaven na chodbě před posluchárnou D. Blíže byl posluchačům prezentován Václavou Horčákovou a Věrou Hanelovou v rámci posterové sekce, která proběhla v odpoledních hodinách ve Vencovského aule v úterý 27. května. Diskuse u vystaveného posteru následně proběhly dopoledne ve středu 28. května.      Prezentace zde      Poster zde

   

Foto: Věra Hanelová


26. zasedání sekce SDRUK pro bibliografii - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 28.-29. dubna 2014
Oddělení historické bibliografie Historického ústavu AV ČR zastupovala na pracovním jednání Václava Horčáková. Důležitým bodem jednání byl kooperační systém článkové bibliografie (ANL ), na kterém se budou od roku 2014 podílet též bibliografky Historického ústavu excerpcí vybraných periodik a předáváním bibliografických záznamů do Souborného katalogu ČR v Národní knihovně.

Foto: Václava Horčáková

Konference a kolokvia v roce  20135. mezinárodní konference Evropských historických bibliografií 2013 "Historická bibliografie - významný pramen pro dějiny historiografie" se konala ve dnech 7.-8. listopadu 2013 ve vile Lanna, V Sadech 1,
Praha 6-Bubeneč. Více

Mezinárodní Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů se uskutečnilo v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně dne 6.-8. října 2013. PhDr. Václava Horčáková zde v příspěvku „Bibliografie dějin Českých zemí (BDČZ)“ zaměřila na především na představení cílů a dílčích výsledků projektu.    Prezentace  

Konference Paměť míst - O vlastivědné práci na Moravě pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně se konala 27. září 2013 v Moravském zemském archivu v Brně. PhDr. Václava Horčáková zde vystoupila s příspěvkem „Bibliografie dějin Českých zemí a vlastivědná periodika Moravy“.  Prezentace  

37. seminář knihovníků muzeí a galerií ČR se konal v Muzeu města Ústí nad Labem 3.-5. září 2013. PhDr. Václava Horčáková vystoupila s příspěvkem „Regionální a vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí“, kde poprvé představila nové webové stránky projektu a databáze v novém prostředí webového katalogu Portaro.  Prezentace

Konference Die geschichtswissenschaftliche Fachbibliographie der Zukunft – moderne Informationsdienstleistungen für Historiker.  V Mnichově se konala ve dnech 8. – 9. dubna 2013 konference Die geschichtswissenschaftliche Fachbibliographie der Zukunft – moderne Informationsdienstleistungen für Historiker. Zúčastnily se jí Mgr. Adéla Jůnová Macková Ph.D., PhDr. Václava Horčáková a PhDr. Kristina Rexová.

Seminář Elektronicky, online, na dosah: Moderní rešeršní služby. Národní technická knihovna v Praze dne 12. března 2013 uspořádala čtvrtý ročník semináře "Elektronicky, online, na dosah: Moderní rešeršní služby".  S příspěvkem „Rešeršní služby Bibliografie dějin Českých zemí v Historickém ústavu AV ČR“ vystoupila Mgr. Věra Hanelová.    Prezentace   


                                                       Konference a kolokvia v roce  2012


Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů 2012
V Prešově ve dnech 7.-9. října 2012 uspořádaly Sdružení knihoven ČR - Sekce pro bibliografii a Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav Martin. K tématu Menšiny v česko-slovenských vztazích připravila PhDr. Václava Horčáková příspěvek „Češi na Slovensku v české historiografii od roku 1993“.

Seminář  České databáze
Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové se uskutečnil dne 17. dubna 2012 seminář České databáze. PhDr. Václava Horčáková v příspěvku „Volně dostupné databáze ke společenským vědám v ústavech Akademie věd České republiky“ podala přehled a krátkou charakteristiku některých databází společenskovědních ústavů AV ČR, se zaměřením na možnosti jejich využití při tvorbě rešerší.   Prezentace: zde

Konference Regionální periodika – pramen poznání místní historie a kultury
Ve dnech 27.-28. března 2012 se konala v Přešticích konference Regionální periodika – pramen poznání místní historie a kultury. PhDr. Václava Horčáková  v referátu hovořila na téma „Historická bibliografie a regionální periodika v éře digitalizace“.    Prezentace: zde


                                                      Konference a kolokvia v roce 2011


Konference Regionální a vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii
Ve dnech 24.-25. listopadu 2011 se konala ve Vlašimi konference Regionální a vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii. Příspěvek PhDr. Václavy Horčákové „Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí“ se zaměřil na metodiku zpracování regionálních vlastivědných periodik v Bibliografii dějin Českých zemí a její vývoj v souvislosti s přechodem na počítačové zpracování dat  a vytváření databáze od počátku devadesátých let minulého století.      Prezentace:  zde           Konferenční příspěvek: zde

Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů 2011
v Jihlavě ve dnech 2.-4. října 2011 uspořádaly Sdružení knihoven ČR - Sekce pro bibliografii a Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav Martin. K tématu Paměti a regionální sborníky jako pramen historického bádání PhDr. Václava Horčáková připravila příspěvek Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie.      Prezentace: zde

4. mezinárodní konference o evropských historických bibliografiích
Ve dnech 17.–18. března 2011 se v budově Bavorské státní knihovny v Mnichově uskutečnila 4. mezinárodní konference o evropských národních historických bilbiografiích (4th Conference on European Historical Bibliographies), věnovaná především diskusi o možnostech jejich zapojení do společného metavyhledávače.
Konference se zúčastnily PhDr. Václava Horčáková a PhDr. Kristina Rexová s krátkým referátem o současném stavu české historické bibliografie a o přijetí projektu Bibliografie dějin Českých zemí do Cestovní mapy velkých infrastruktur.


                                                             Konference a kolokvia v roce  2010


Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů 2010
se konalo v Trnavě ve dnech 3.–5. října 2010 po záštitou Slovenské národní knihovny – Národního bibliografického ústavu v Martině, Spolku slovenských knihovníků, Trnavského kraje a Knihovny Juraje Fándlyho Trnava. Hlavním tématem konference byly významné osobnosti v regionech v kontextu bibliografického zpracování. PhDr. Václava Horčáková z bibliografického pracoviště Historického ústavu referovala o historických a vlastivědných periodikách v regionech.


                                                            Konference a kolokvia v roce  2009

3. mezinárodní konference o evropských historických bibliografiích
Ve dnech 3.–4. prosince 2009 se v prostorách pořádajícího Instituut voor Nederlandse Geschiedenis v Haagu konala 3. mezinárodní konference o evropských historických bibliografiích (Third Conference on European Historical Biblioraphies) za účasti bibliografů z Holandska, Belgie, Německa, Maďarska, Velké Británie, Švýcarska, České republiky, Francie a Polska.
Českou historickou bibliografii zastupovaly PhDr. Václava Horčáková a PhDr. Kristina Rexová s referátem „Czech Historical Bibliography. Plans and Perspectives. Search for the Place on the Border of Two Virtual Worlds (the World of Historians and the World of Librarians)“.      Prezentace: zde 

 
Konference o nových trendech v bibliografii
Ve dnech 1.–4. dubna 2009 uspořádal Herder-Institut v Marburgu konferenci „Bibliographien im Kontext kulturwissenschaftlicher Portale und Datenbanken. Erfahrungen – Ko  ope rationen – Pers  pektiven“. První dva dny konference byly věnovány interním jednáním evropských spolupracovníků na společném projektu bibliografické databáze „Literaturdokumentation zur Geschichte Ostmitteleuropas“ (českou účast na projektu zastupovaly PhDr. Václava Horčáková PhDr. Kristina Rexová). Další dny probíhaly přednášky k problematice prezentace historických bibliografických databází na internetu, standardizaci dat a možnostem propojení různých typů databází.    Program  konference  zde (pdf, 10 kB)    
  
Foto: Eligiusz Janus, Herder-Institut Marburg

                                                          Konference a kolokvia v roce  2008


Kolokvium českých, slovenských a moravských bibliografů
Ve dnech 5.-7. října 2008 se konal v Krajské knihovně Ľudovíta Štúra ve Zvoleni 11. ročník Kolokvia českých, slovenských a moravských bibliografů. Hlavní témata kolokvia byla: Perspektivy bibliografie, Pohádkáři a vypravěči a Česko-slovenské vztahy v dějinách regionů.
Na konferenci vystoupila PhDr. Václava Horčáková z Historického ústavu AV ČR s referátem o novější literatuře k životu a dílu Boženy Němcové.   Více  

   


2. mezinárodní konference o evropských historických bibliografiích 
Ve dnech 15.-16. září 2008 se v prostorách Berlínsko-braniborské akademie věd v Berlíně konala 2. mezinárodní konference o historických bibliografiích za účasti bibliografů z řady evropských zemí, mimo jiné též z Dánska, Francie, Litvy, Irska, Itálie, Německa, Rakouska, Velké Británie a Švýcarska.
O  zpracování Bibliografie dějin Českých zemí referovaly na konferenci PhDr. Václava Horčáková PhDr. Kristina Rexová z Historického ústavu AV ČR v Praze.   Zpráva o konferenci zde (pdf, 136 kB)

   

Foto: Eligiusz Janus, Herder-Institut Marburg