Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ODDĚLENÍ HISTORICKÉ BIBLIOGRAFIE


Vedoucí:

PhDr. Václava Horčáková 
  

Zástupce vedoucí:

Mgr. Věra Hanelová 


Členové oddělení:


Zaměření oddělení:


BDČZ – Bibliografie dějin Českých zemí
je kontinuální program vytváření, zpracování a vyhodnocování komplexní bibliografické databáze bohemikální literatury. Je pokračováním projektu oborové (historické) bibliografie nepřetržitě trvajícího v Českých zemích již od roku 1905, v Historickém ústavu od r. 1956. Moderními metodami navazuje na tyto činnosti a patří k základním informačním zdrojům pro historické vědy a příbuzné obory.

BDČZ si klade za cíl zachytit veškeré vědecké a odborné práce (knihy, studie a články, recenze a zprávy o literatuře) vydané k českým dějinám doma i v zahraničí. Součástí práce je také soustavný monitoring zahraničních bibliografických databází a dalších informačních zdrojů. Cílem bibliografie je dosažení co nejkomplexnějších informací, shrnutí veškeré dostupné produkce, včetně rozsáhlé regionální literatury. Informuje o teoretickém a metodologickém myšlení české historické obce, zachycuje informace o vědeckých projektech i zprávy z vědeckého života, sleduje české dějiny v mezinárodním kontextu.  Samostatné oddíly bibliografie jsou věnovány problematice vyučování dějepisu, studiu historie a dějinám školství. Systematicky je sledována domácí i zahraniční komeniologická literatura. Jedná se o soubor dat, který je obsahově jedinečný, především co se týká článků, recenzí a zpráv, které nezachycuje v tomto rozsahu žádná jiná dostupná oborová databáze.
 
BDČZ poskytuje na webu veřejný přístup do databází, které v současnosti obsahuje cca 400 000 záznamů o literatuře od r. 1990 (výběrově od r. 1945) (databáze Biblio), a z let 1895–2012 (rejstříky Českého časopisu historického). Všechna data jsou volně dostupná bez nutnosti registrace. Webové rozhraní je od r. 2000 přístupné v české, anglické a německé verzi.

Mezinárodní spolupráce a projekty


V roce 2016 byly ukončeny práce na projektu MŠMT (LM2011018), čímž skončila jedna etapa výstavby velké infrastruktury. Vývoj databáze probíhá i nadále. Smlouva se společností  KP-SYS o softwarovém zabezpečení je prodloužena na dalších pět let. V současnosti je projekt financován z institucionálních prostředků Historického ústavu AV ČR a byl též podpořen z prostředků Strategie AV 21 (http://av21.avcr.cz/).
Jako další výstup projektu velkých infrastruktur vznikl v roce 2016 Souborný katalog Bibliografie české a slovenské historiografie, který zpřístupňuje databáze Bibliografie dějin Českých zemí, Bibliografie dějin Slovenska a Bibliografie českého archivnictví a umožňuje jejich společné prohledávání v českém, slovenském, německém, anglickém a francouzském prostředí.


Projekt European Historical Bibliographies    
Mezinárodní projekt patnácti historických bibliografií z třinácti evropských zemí, který koordinuje od r. 2007 Berlínsko-Braniborská Akademie věd  v Berlíně. Projekt má podporovat průběžnou spolupráci zúčastněných institucí a jeho záměrem je na evropské úrovni spojit různorodé národní bibliografické projekty, především online dostupné databáze. Cílem projektu je dosáhnout co nejkomplexnějšího vyhledávání v těchto zdrojích  v rámci celé Evropy  a tím umožnit a ulehčit mezinárodní komparativní historický výzkum.

Projekt Literaturdokumentation zur Geschichte Ostmitteleuropas 
Projekt bibliografické dokumentace historického bádání o dějinách střední a východní Evropy. Zprostředkovává a dále vyvíjí elektronický online rešeršní systém pro veškerou relevantní vědeckou literaturu. Databáze je vytvářena v rámci mezinárodní spolupráce, které se účastní partnerské instituce v Německu, Polsku, České republice, Slovensku, Litvě a Maďarsku. Koordinátorem je od r. 1996 Herder Institut v Marburgu, který spravuje databázi.  Data jsou  přístupná  online bez omezení, v jazykových verzích všech zúčastněných partnerů.


Další spolupráce:


•  Historický ústav SAV v Bratislavě

•  Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

•  Sdružení knihoven České republiky – bibliografická sekce

•  Národní úložiště šedé literatury – referenční  partnerství
•  Národní archiv v Praze – tvorba společného Souborného katalogu české a slovenské historiografie
   

Kolokvia a konference


ROK 2020

21. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2020

Dne 2. 12. 2020 se uskutečnila videokonference 21. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2020. S příspěvkem Bibliografie dějin Českých zemí, Akademická encyklopedie českých dějin a jejich vzájemné propojení vystoupila Věra Hanelová.

Prezentace 

                                                                                                    

ARCHIV KONFERENCÍ

POSTERY


OCENĚNÍ

PhDr. Václava Horčáková, vedoucí oddělení historické bibliografie  Historického ústavu AV ČR, obdržela za významný přínos českému knihovnictví medaili Zdeňka Václava Tobolky  (předána 6. 9. 2016 v Olomouci). Srdečně gratulujeme. Více     Národní knihovna ČR

PUBLIKACE

Kristina REXOVÁ, Věra HANELOVÁ, Bibliografie dějin Českých zemí,
Edice Věda kolem nás, sv. 78, Academia 2018, 20s. 
Ke stažení zde


Kristina REXOVÁ, Věra HANELOVÁ, Bibliography of the History of the Czech Lands,
Edice Věda kolem nás, sv. 82, Academia 2018, 20s. 
Ke stažení  zde


Bibliografie vědeckých prací Jaroslava Pánka. Bibliography of scholarly works of Jaroslav Pánek. Sestavila Václava Horčáková. Práce Historického ústavu AV ČR, Opera Institut Historici Pragae, řada D - Bibliographia, sv. 17, 2016, 248 s. ISBN 978-80-7286-298-6  Svazek je neprodejný. V Pdf ke stažení zde.


Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th and 20th Centuries
Eds.: Olga Fejtová, Milan Hlavačka, Václava Horčáková a Veronika Knotková
Cambridge Scholars Publishing 2017, 465 s. 
Více

V britském nakladatelství Cambridge Scholars Publishing byl vydán sborník příspěvků z konference Historical Bibliography as an Essential Source for Historiography. Fifth International Conference of the European Historical Bibliographies, uspořádané bibliografickým oddělením v Praze ve dnech 7.–8. listopadu. 2013.   Více zde