Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ODDĚLENÍ DĚJIN STŘEDOVĚKU 


Vedoucí:

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

Zástupce vedoucí:

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.


Zaměření oddělení:

Těžištěm badatelské činnosti oddělení je výzkum politických, hospodářských a kulturních dějin českého státu od 9. do přelomu 15. a 16. století s důrazem na srovnání se středoevropským a evropským vývojem. Důležitým předpokladem tohoto výzkumu je práce na edičním zpřístupňování písemných pramenů k těmto dějinám.

Významné projekty:

 1. Komparativní studium vzniku a vývoje formování státních útvarů střední a středovýchodní Evropy (Velká Morava, Čechy, Polsko, Uhry, středověká římská říše aj.) s využitím interdisciplinárního přístupu (kulturní antropologie, archeologie, dějiny umění aj.).
 2. Komplexní studium vrcholně středověké transformace české společnosti, soustřeďující se především na zkoumání kvality a intenzity kolonizačních aktivit, proměn šlechty a významu panovnického dvora (Dvory a rezidence ve středověku), měst, vývoje pozemkové držby a zapojování Českého království a jeho reprezentace do evropské politiky za posledních Přemyslovců a Lucemburků.
 3. Studium vývoje společenské skladby a mentality pozdněstředověké české společnosti s důrazem na zkoumání příčin a důsledků husitské revoluce a hledání specifik a paralel v celoevropském vývoji. Zvláštní pozornost je věnována zasazení českého reformního myšlení (Hus, Rokycana, Jan z Příbramě, Chelčický) do tohoto vývoje.
 4. Historickogeografická a historickokartografická studia
  http://www.historickageografie.cz/
  http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicky-atlas-mest-cr.ep/
  http://towns.hiu.cas.cz/
  http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/historicka-geografie.ep/

 5. Ediční činnost oddělení:
  Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, ediční zpracování bohemikálních listin a listů z doby Václava IV. a klášterní diplomatáře. Specifický ediční projekt Historický atlas měst České republiky. V celorepublikovém rámci koordinuje ediční činnost v rámci tohoto období Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy.

Členové oddělení, stipendisté a grantoví pracovníci:

Periodika oddělení:

Spravované fondy a sbírky: