Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ODDĚLENÍ DĚJIN STŘEDOVĚKU 


Vedoucí:

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

Zástupce vedoucí:

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.Zaměření oddělení:

Odborné zaměření oddělení dějin středověku se dělí do dvou základních tematických skupin, a to na: dějiny středověku s akcentem na vývoj českých a středoevropských dějin (cca 10. – 16. stol.) a historickou geografii se zaměřením na vývoj krajiny od historických počátků do moderní doby. Mezi základní badatelské úkoly oddělení patří vydávání pramenů ke středověkým českým dějinám. Jedná se přitom zejména o ucelené řady edic panovnických listin a vydávání textů k církevním a náboženským dějinám. Druhou prioritou oddělení je transdiciplinární výzkum témat v obecnějším evropském kontextu, jako např. dějiny elit, společenské interakce, dvory a rezidence či židovské osídlení, dále pak také proměna historické krajiny i urbánní sítě.
Při oddělení dějin středověku funguje Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy, jejímž cílem je koordinace ediční činnosti středověkých pramenů v rámci České republiky.

Hlavní výzkumné projekty:

 1. Komparativní studium vzniku a vývoje formování státních útvarů střední a středovýchodní Evropy
 2. Dvory a rezidence ve středověku ve středoevropském kontextu (http://www.hiu.cas.cz/cs/organizacni-struktura/vyzkumne-centrum-dvory-a-rezidence-ve-stredoveku.ep/)
 3. Církevní a náboženské dějiny středověku s akcentem na vývoj v českých zemích
 4. Dějiny židovského osídlení v Čechách a na Moravě do poloviny 16. století

 5. Historickogeografická a historickokartografická studia
  http://www.historickageografie.cz/
  http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicky-atlas-mest-cr.ep/
  http://towns.hiu.cas.cz/
  http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/historicka-geografie.ep/
 6. Prameny k českým dějinám od historických počátků do doby reformace
 7. Prameny k historickému vývoji měst dnešní České republiky (Historický atlas měst České republiky)


Ediční projekty oddělení:

  1. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae
  2. Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (vybrané archivy)
  3. Prameny k církevním dějinám a dějinám náboženského myšlení
  4. Edice historických map a mapových podkladů

Členové oddělení, stipendisté a grantoví pracovníci:


Periodika oddělení:


Spravované fondy a sbírky: