Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ODDĚLENÍ DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU

Vedoucí:

prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

Zástupce vedoucího a tajemník oddělení:

PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.

 

Zaměření oddělení:

Oddělení se zabývá výzkumem politických, náboženských, kulturních, intelektuálních a vzdělanostních dějin 16.-18. století s hlavním zaměřením na země České koruny vnímané jako integrální součást habsburské monarchie a středoevropského prostoru. Mimo to jsou některé oblasti výzkumu orientovány na Itálii, Francii a USA. Oddělení rovněž zajišťuje vydávání časopisu Folia Historica Bohemica, jediného domácího specializovaného odborného periodika věnovaného dějinám raného novověku. Členové oddělení vyučují na řadě vysokoškolských pracovišť (FF, FSV a FHS UK v Praze, FF JČU v Českých Budějovicích, FF UPCE, FF UJEP v Ústí nad Labem). Jejich cílem je rovněž popularizace výsledků základního výzkumu, zejména v České televizi a v Českém rozhlase, stejně jako ve formě přednášek pro širší veřejnost či univerzitu třetího věku.

Hlavní výzkumné projekty:

1. Politická kultura a panovnická moc ve střední Evropě v raném novověku
2. Církevní a náboženské dějiny českých zemí ve středoevropském kontextu
3. Vzdělávání, intelektuální sítě a komunikace v 16.-18. století
4. Srovnávací dějiny měst v socioekonomické, kulturní a vojensko-politické perspektivě
5. Ideje, struktury, identity. Habsburská monarchie a Evropa v proměnách staletí
6. Prameny k českým dějinám 16.-18. století (viz dále)

Ediční projekty oddělení:

1. Historica Třeboň 1526-1547, 1. svazek vyšel 2011, druhý v roce 2015, třetí je plánován na rok 2020 
    (garant: Tomáš Sterneck)
2. Consuetudines assistentiae Germaniae, 1. svazek vyšel 2011, 2. vyjde 2019 (garantka: Kateřina Valentová)
3. Acta Unitatis Fratrum, 1. svazek vyšel 2018 (garant: Jiří Just)
4. Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592-1628
    – nunciaturní zprávy Antonia Caetaniho (1607–1611) - svazek 4. vydán v roce 2013; svazek 5. vydán v roce 2017
    – nunciaturní zprávy Carla Caraffy (1621–1628) - 1. svazek v přípravě

Členové oddělení:Periodikum oddělení:

Folia Historica Bohemica