Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ODDĚLENÍ DĚJIN 20. STOLETÍ


Vedoucí:

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. 

Zaměření oddělení

Oddělení se zabývá dějinami českých zemí a Československa v kontextu evropských dějin ve 20. století. V centru pozornosti jsou zejména politické a sociální dějiny a také dějiny mezinárodních vztahů v příslušném období. Významnou složkou je zpracování a vydávání kritických edic pramenů. Členové oddělení vyučují v rámci akreditovaného oboru historie na Pedagogické fakultě a na Fakultě sociálních věd UK v Praze, na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, na Filozofické fakultě a Pedagogické fakultě MU v Brně a na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Podílejí se na koncipování učebnic dějepisu, na další spolupráci se sférou vysokoškolského i středoškolského vzdělávání a na popularizaci výsledků výzkumu. 


Významné projekty:

1. Problémy vývoje evropské demokracie a Československa v průběhu 20. století v mezinárodních souvislostech,
    vzájemné reflexe demokracie a diktatury.
2. Postavení a role moderních politických stran v českých zemích a v Československu. Analytický výzkum a edice
    politických programů. Cílem je komplexní postižení celého spektra politického stranictví a jeho místa v životě
    společnosti.
3. Výzkum zahraniční politiky Československé republiky. Hlavní pozornost je zaměřena na zpracování syntéz 
    a fundamentálních edic diplomatických dokumentů k dějinám československé zahraniční politiky od roku 1918.
4. Studium vybraných otázek domácího i zahraničního odboje proti nacistické okupaci českých zemí a úsilí o obnovu
    samostatného Československa.
5. Problém nucené migrace a jejích forem jako cílevědomého procesu řešení hospodářských a politických problémů
    Evropy ve 20. století.
6. Studium otázek církevních a náboženských dějin v širším kontextu politických, sociálních a ideových dějin 20. století
    a v rámci reflexe evropského vývoje a papežské politiky ve sledovaném období.
7. Historiografie dějin Československa ve 20. století.
8. Politická orientace a politická struktura národnostních menšin v Československu.


Členové oddělení:


Periodika oddělení:

  • Slovanský přehled
  • Moderní dějiny (s oddělením dějin 19. století)

  •