Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ODDĚLENÍ DĚJIN 19. STOLETÍ


Vedoucí:

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.  

Zástupce vedoucího:

PhDr. Pavel Cibulka, CSc.
Zaměření oddělení:

Oddělení se zabývá výzkumem politických, sociálních, hospodářských, duchovních a každodenních dějin českých zemí v období 1790/92-1914/18 v kontextu vývoje habsburské monarchie, respektive střední, východní a jihovýchodní Evropy, analýzou formování českého národního vědomí v širších evropských souvislostech a studiem geneze a proměn mezislovanských vztahů. Edičně připravuje a vydává dvě specializovaná periodika: Moderní dějiny a Slovanské historické studie. Pracovníci oddělení vyučují na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a na Filozofické a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Usilují o popularizaci výsledků základního výzkumu v televizi, rozhlase, tisku a prostřednictvím přednášek pro širší veřejnost. Zároveň se spolupodílejí na koncipování učebnic dějepisu pro základní, střední a odborné školy.

Dlouhodobé tematické zaměření oddělení
1. Kolektivní identity, politická modernizace a homogenizace české společnosti v mezinárodních souvislostech
2. Sociální vztahy a sociální otázka ve středoevropském prostoru
3. Ekonomická modernizace české společnosti – průběh, dopady, rezidua ve středoevropském kontextu
4. Kulturní dědictví, náboženství a místa paměti české a středoevropské společnosti
5. Slovanský kontext českých dějin: obrazy a stereotypy, vztahy ke středoevropskému, východoevropskému a jihoevropskému prostotu

Rozpracování tohoto programu na jednotlivé badatele:
Politické programy českých a německých šlechtických stran v 19. století; Vznik politické veřejnosti na moravském venkově – Pavel Cibulka
Proměny českého venkova v 19. století – Milan Řepa
Family business history – Milan Hlavačka
Symboly doby – Milan Hlavačka, Václava Kofránková, Magdaléna Pokorná
Dějiny dějepisectví a historického vědomí – Milan Řepa
Paměťová studia a digitalizace rukopisných pamětí – Václava Kofránková, Vojtěch Kessler, Milan Hlavačka
Historická demografie – Alice Velková
Tolerance a evangelictví v českých dějinách – Sixtus Bolom-Kotari
Úloha slovanství v procesu formování moderního českého národního vědomí; Rusko v kategoriích přítel - nepřítel. Geneze a proměny českého rusofilství a českého rusofóbního pohledu; Geneze a vývoj českých historicko-rusistických bádání – Radomír Vlček
Dějiny českých polonistických studií - Roman Baron
Češi a jihoslovanské národy, proměny jejich vzájemných vztahů – Ladislav Hladký
Národní vědomí balkánských národů, historické mýty a stereotypy – František Šístek
Kartografické ztvárnění města a krajiny – Aleš Vyskočil

Redigování časopisu Slovanský přehled – Radomír Vlček a Ladislav Hladký
Výzkumné centrum pro dějiny východní Evropy – Radomír Vlček

Nejdůležitější monografické výstupu oddělení:  zde

Členové oddělení: