Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ODDĚLENÍ DĚJIN 19. STOLETÍ


Vedoucí:

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.  

Zástupce vedoucího:

PhDr. Pavel Cibulka, CSc.
Zaměření oddělení:

Oddělení se zabývá výzkumem politických, sociálních, hospodářských, duchovních a každodenních dějin českých zemí v období 1790/92-1914/18 v kontextu vývoje habsburské monarchie, respektive střední, východní a jihovýchodní Evropy, analýzou formování českého národního vědomí v širších evropských souvislostech a studiem geneze a proměn mezislovanských vztahů. Edičně připravuje a vydává dvě specializovaná periodika: Moderní dějiny a Slovanské historické studie. Pracovníci oddělení vyučují na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a na Filozofické a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Usilují o popularizaci výsledků základního výzkumu v televizi, rozhlase, tisku a prostřednictvím přednášek pro širší veřejnost. Zároveň se spolupodílejí na koncipování učebnic dějepisu pro základní, střední a odborné školy.

Dlouhodobé tematické zaměření oddělení
1. Kolektivní identity, politická modernizace a homogenizace české společnosti v mezinárodních souvislostech
2. Sociální vztahy a sociální otázka ve středoevropském prostoru
3. Ekonomická modernizace české společnosti – průběh, dopady, rezidua ve středoevropském kontextu
4. Kulturní dědictví, náboženství a místa paměti české a středoevropské společnosti
5. Slovanský kontext českých dějin: obrazy a stereotypy, vztahy ke středoevropskému, východoevropskému a jihoevropskému prostotu 
 

Členové oddělení: