Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Centrum pro dějiny vzdělanosti


Centrum pro dějiny vzdělanosti je interdisciplinárním pracovištěm, které vzniklo při Historickém ústavu AV ČR k 1. 9. 2018 s cílem koordinace výzkumu v České republice v oblasti dějin vzdělanosti od středověku po nejnovější dobu a zároveň jeho intenzivnějšího propojení s podobně zaměřeným bádáním v zahraničí. Vedle toho má vlastní badatelské ambice, jež budou realizovány prostřednictvím vědeckých setkání různého druhu, podávání či řešení kolektivních grantových projektů, stejně jako vydávání odborných publikací. Kromě odborné veřejnosti cílí centrum rovněž na širokou odbornou i laickou veřejnost, které zpřístupňuje dosažené poznatky formou přednášek i dalších aktivit (výstavy apod.). Činnost centra je založena na široké mezioborové spolupráci s dalšími institucemi, a to jak s ústavy AV ČR (Filosofický ústav, Ústav pro soudobé dějiny), tak také s vysokými školami (FF UK, FHS UK, ÚDAUK, FF JČU, FF OSU, FP TUL ad.) i s některými muzejními institucemi (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha, Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě ad.).


Vedoucí centra:

doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.; holy@hiu.cas.cz

Zástupce vedoucího:
PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.; marek.durcansky@ruk.cuni.cz

Tajemník:
Bc. Michael Lužný; cdv@hiu.cas.cz


Vědecká rada centra:
Prof. Dr. Stefan Ehrenpreis
Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
Doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D.
Dr. Jean-Luc Le Cam
Doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.
Prof. dr. hab. Krzysztof Ożóg
PhDr. Markéta Pánková
Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Prof. PhDr. Jiří Pokorný, Ph.D.
Prof. PhDr. Petr Svobodný, CSc.