Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

o nás

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

navazuje na tradici Státního historického ústavu vydavatelského (zal. roku 1921). V nynější podobě je součástí Akademie věd od jejího založení v roce 1952 (v letech 1970-1990 jako Ústav československých a světových dějin), od 1. ledna 2007 se statutem veřejné vědecké instituce.

Historický ústav  je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých a obecných dějin. Patří k předním světovým výzkumným pracovištím, která se zabývají systematicky minulostí českého/československého státu v celém rozsahu jeho historické existence, a soustřeďuje na svých pracovištích v Praze, Brně a Českých Budějovicích řadu vynikajících oborových specialistů. Odborná reflexe minulosti a role historické vědy při uchování národní paměti a formování národní identity a kultury v nejširším, multikulturním smyslu tvoří nepostradatelnou součást civilizované společnosti, přispívá k rozvíjení jejích pozitivních hodnotových norem a prostřednictvím analytických a kritických diskursů poskytuje odborné i širší veřejnosti potřebnou zpětnou vazbu.

V současné době na jeho pracovištích působí cca 58 výzkumných a 26 nevýzkumných pracovníků.

Výzkumný program Historického ústavu byl pro pro léta 2005-2010 vymezen výzkumným záměrem Český dějinný prostor v evropském kontextu, který se soustřeďoval převážně na problematiku českých a československých dějin od 9. do poloviny 20. století. Nová koncepce základního výzkumu na léta 2014-2020 ke specializované problematice českých, československých a obecných dějin od 9. do 20. století je blíže specifikována na http://www.hiu.cas.cz/cs/veda-a-vyzkum/obecna-charakteristika.ep/. Prioritní tematikou základního výzkumu Historického ústavu AV ČR (dále jen HÚ AV ČR) jsou interní výzkumné programy, které podporují a doplňují témata vybraných okruhů a programů Strategie AV 21. Vedle základního výzkumu se ústav věnuje aplikaci získaných poznatků v praxi, správě oborové knihovny o cca 250 000 svazcích, uchovávání a doplňování datových souborů (zejména bibliografická databáze) a specializovaných sbírek.

V nakladatelství Historický ústav, které je součástí Historického ústavu, jsou vydávány vědecké monografie (ročně kolem 12 titulů) a několik předních oborových časopisů – Český časopis historický (zal. 1895), Slovanský přehled (zal. 1898), Folia Historica Bohemica, Historická geografie, Hospodářské dějiny (do r. 2013), Mediaevalia Historica Bohemica a Moderní dějiny, které poskytují publikační prostor domácí i zahraniční vědecké obci.