Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

SLOVANSKÝ PŘEHLED
2016
ročník 102
číslo 1OBSAH / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ


STUDIE / STUDIES / СТАТЬИ

SEZNAM AUTORŮ / LIST OF AUTHORS / СПИСОК АВТОРОB

Mgr. Emil Minčev
Ústav historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
Studentská 84, 532 10 Pardubice
EmilMincev@seznam.cz

Mgr. Filip Šisler
Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
U Kříže 661/8
158 00 Praha 5 – Jinonice
filip.sisler@fsv.cuni.cz

Mgr. Jana Škerlová, Ph.D.
Historický ústav AV ČR, v.v.i., pobočka Brno
Veveří 97
602 00 Brno
hrabcova@brno.avcr.cz


ŠKERLOVÁ Jana
Politická opozice v Jugoslávii po vydání oktrojované ústavy 1931 a postoj Československa
s. 9–32

ШКЕРЛОВА Яна
Политическая оппозиция в Югославии после издания октроированной конституции и позиция Чехословакии

Political Opposition in Yugoslavia after the Issuing of the Octroyed Constitution and the Position of Czechoslovakia
The following contribution sketches in the political developments in Yugoslavia after the issuing of the octroyed constitution in September 1931, mainly based upon thorough research into sources in Czech and foreign archives and analysis of period publications. It particularly focuses on the activity of the Yugoslav opposition and on the position adopted by Czechoslovakia – as one of Yugoslavia’s key foreign policy allies, as well as a country with which many representatives of the Yugoslav opposition movement had close relations. Another aim is to capture the transformations that took place in Czechoslovakia in public opinion, in the press, and in some of the political parties’ stances on the political situation in Yugoslavia, as contrasted with the official position of Czechoslovakia’s foreign policy formulated and represented by Minister Edvard Beneš.

Key words: Czechoslovakia, Kingdom of Yugoslavia, political opposition, octroyed constitution, parliamentary elections, political and diplomatic relations


MINČEV Emil
Z každodennosti Čechů v Bulharsku v letech 1878–1904
s. 33–51

МИНЧЕВ Эмиль
Из повседневной жизни чехов в Болгарии в 1878–1904 гг.

The Everyday Life of Czechs in Bulgaria in 1878–1904
This study treats aspects of the everyday life of Czechs in Bulgaria in the years following 1878. Individual sections describe the manner of travel from the Czech lands to the Balkans, the reality encountered there, economic and employment conditions, accommodations and the possibilities for leisure-time activities. In order to shed light on the subject, the author utilized sources from Czech and Bulgarian archives and analyzed memoirs published in books or in newspaper articles. To round it out the author examined monographies dedicated to Czech-Bulgarian relations and to Czechs in Bulgaria. This study elucidates some heretofore unanswered questions relating to the lives of Czechs in Bulgaria.

Key words: Czechs in Bulgaria, Bulgaria, 19th century, everyday life, travel, money, work, accommodation, leisure time


ŠISLER Filip
Politika Bulharska vůči turecké národnostní menšině v letech 1971–1989
s. 53–90

ШИСЛЕР Филип
Политика Болгарии по отношению к турецкому национальному меньшинству в 1971–1989 гг.

Bulgaria’s Policy Towards its Turkish National Minority 1971–1989
The aim of this article is to describe Bulgaria’s policies towards its Turkish minority in the 1970s and 1980s, analyzing its causes and consequences. The text is based upon the author’s study of unpublished sources and published editions of documents from the Bulgarian archives, as well of secondary literature of Bulgarian and Western provenience. In the first subchapter, Bulgaria’s minority policies in 1956–1971 are introduced because they are important for contextualizing later developments. The main part of the study is composed of two related texts that analyze the assimilationist character of Bulgaria’s policy for its Turkish minority, which reached its high-water mark in the so-called “renewal process”. These subchapters analyze the measures undertaken by Zhivkov’s administration in detail, and then examine reactions by members of the Turkish minority and the impact of the repressive policy on bilateral relations between Sofia and Ankara. In conclusion, the author attempts to evaluate the intentions behind these measures within the context of their time, and to answer the question of whether or not the initiative fulfilled its authors’ expectations.

Key words: Bulgaria, minority policy, Turks, Todor Zhivkov, repression, renewal procesRECENZE / REVIEWS / РЕЦЕНЗИИ

ROSŮLEK Přemysl, Albánci a Makedonská republika (1991–2014)
(František Šístek)
s. 91–98

KLABJAN Borut, Češi a Slováci na Jadranu. Vztahy s Terstem a severním Jadranem v letech 1848–1948
(Jana Škerlová)
s. 98–101

KOVAĆEVIĆ Radovan, Proleće posrnulog bratstva. Dalmacija 1967–1972 u predigri za jugoslovensku tragediju
(Jan Pelikán)
s. 102–105

LEŠAJA Ante, Knjigocid. Uništavanje knjiga u Hrvatskoj 1990-ih
(Jan Pelikán)
s. 105–107

MANOLIĆ Josip, Politika i domovina. Moja borba za suverenu i socijalnu Hrvatsku
(Jan Pelikán – Boris Mosković)
s. 107–115

FATKOVÁ Gabriela, Bulharští Karakačani a usedlý život: dům, jméno a identita
(Václav Štěpánek)
s. 115–118

NIKIFOROV Konstantin Vladimirovič – VALJEVA Jelena Ljubomirovna – ZADOROŽNJUK Ella Grigorjevna – MAJOROVA Olga Nikolajevna (eds.), Istorik – slavist. Prizvanije i professija. K jubileju V. V. Marjinoj
(Jiří Pernes)
s. 118–126

KOSMAN Michał M., Polityka RFN wobec ZSRR/ Rosji w latach 1989–2009
(Emil Voráček)
s. 127–130

STEJSKALOVÁ Eva, Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740
(Zdeněk Šimeček)
s. 130–133

ČECHUROVÁ Jana – RANDÁK Jan a kol., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin
(Martin Vitko)
s. 133–137

LEBOW Katherine, Unifinished Utopia. Nowa Huta, Stalinism, and Polish Society, 1949–56
(Jiří Friedl)
s. 137–142


ZPRÁVY / NOTICES / СООБШЕНИЯ
s. 143–149

ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / REPORTS FROM THE SCHOLARLY LIFE / СООБЩЕНИЯ ИЗ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Aktuální problémy současné slavistiky
Current Issues in Contemporary Slavic Studies
(Radomír Vlček)
Актуальные проблемы современной славистики
(Радомир Влчек)
s. 151

Konference o proměnách státu, církve, víry a ideologie
Conference on Transformations of the State, Church, Faith, and Ideology
(Radomír Vlček)
Конференция об изменениях государства, церкви, веры и идеологии
(Радомир Влчек)
s. 152–154

Násilné migrační procesy v českých zemích ve 20. století
Violent Migration Processes in the Czech Lands in the 20th Century
(Ludmila Tomášková)
Насильственные миграционные процессы в чешских землях в ХХ веке
(Людмила Томашкова)
s. 154–155

Páté multidisciplinární setkání balkanistů v Plzni
The Fifth Multidisciplinary Conference of Balkanists in Plzeň
(Ladislav Hladký)
Пятая мультидисциплинарная встреча балканистов в Пльзене
(Ладислав Гладки)
s. 155–156

9th Europe-Ukraine Forum v Lodži (24.–26. ledna 2016)
9th Europe-Ukraine Forum in Łódź (24 – 26 January 2016)
(David Svoboda)
9th Europe-Ukraine Forum в Лодзи (24–26 января 2016)
(Давид Свобода)
s. 156–158

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 1940–1945 jako historický pramen
Records from the Sessions of the Czechoslovak Government in London 1940 – 1945 as a Historical Source
(Jiří Friedl)
Записи с заседаний чехословацкого правительства в Лондоне 1940–1945 гг. как исторический источник
(Йиржи Фридл)
s. 158–159

Výročí narození zakladatele brněnské balkanistiky prof. dr. Josefa Kabrdy
Anniversary of the Birth of the Founder of Balkan Studies in Brno, prof. dr. Josef Kabrda
(Ladislav Hladký)
Годовщина рождения основателя брненской балканистики проф. др. Йозефа Кабрды
(Ладислав Гладки)
s. 159–161

Za Dagmar Lantayovou
Obituary: Dagmar Lantayová
(Vladimír Goněc)
За Дагмар Лантаиовой
(Владимир Гонец)
s. 161–162

Zemřel Wojciech Rojek (1954–2015)
Wojciech Rojek Deceased (1954–2015)
(Jan Rydel – Andrzej Essen)
Умер Войцех Роек (1954–2015)
(Ян Ридел – Анджей Эссен)
s. 163–164

Odešel profesor Piotr Stawecki (3. června 1930–7. září 2015)
Professor Piotr Stawecki Passed Away (3 June 1930–7 September 2015)
(Marek Piotr Deszczyński)
Скончался профессор Петр Ставецки (3-го июня 1930–7-го сентября 2015)
(Марек Петр Дещиньски)
s. 164–167