Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

číslo 2

SLOVANSKÝ PŘEHLED
2/2005


ČLÁNKY

Andrej TÓTH
Oficiální pozvání Maďarska na pařížskou mírovou konferenci a stanovisko maďarské vlády (prosinec 1919) [The Official Invitation of Hungary to the Peace Conference in Paris and the Hungarian Standpoint (December 1919)].
s. 153-190

David M. YOUNG
H. M. Hyndman a snahy o sebeurčení ve střední Evropě [H. M. Hyndman and the Self-Determination Aspirations in Central Europe].
s. 191-204

Anton SVĚŠNIKOV - Jelena ALEXANDROVA
Skandály ruských univerzitních historiků konce 19. a začátku 20. století jako předmět vědeckého výzkumu [Scandals of Russian University Historians by the Turn of the 19-20th Centuries as a Topic of Scientific Research].
s. 205-220

Miroslav TEJCHMAN
Rok přelomu (1944/1945) [The Year Turn: 1944/1945].
s. 221-232

István JANEK
Aktivity Mihálye Károlyiho v letech 1945-1948, vztahující se k uspořádání československo-maďarského vztahu a k výměně obyvatelstva [Mihály Károlyi and His Activities Concerning the Settlement of Czechoslovak-Hungarian Relations and the Exchange of Population in 1945-1948].
s. 233-245

Eva IRMANOVÁ
Maďarská menšina na Slovensku [Hungarian Minority in Slovakia].
s. 247-266

MATERIÁLY A DOKUMENTY

Jiří FRIEDL
Svatokřížská brigáda NSZ v Československu - hlášení čs. styčného důstojníka (červen - červenec 1945) [The Saint Cross Brigade "Narodowe Siły Zbrojne" in Czechoslovakia - The Report of Czechoslovak Liaison Officer (June - July 1945)].
s. 267-286

RECENZE, POZNÁMKY, ZPRÁVY

Orlando FIGES
Natašin tanec. Kulturní historie Ruska.
(Josef Šaur)
s. 287-288

Maciej Piotr MAJEWSKI
Nierozegrana kampania. Możliwości obronne Czechoslowacji jesienią 1938 roku.
(Jiří Friedl)
s. 288-290

Slavistika, Tom I., Dmitro Čiževskij i svitova slavistika
(Mikuláš Nevrlý)
s. 290-292

Oleg V. KHLEVNIUK, ed.
The History of the Gulag (From Collectivization to the Great Terror).
(Lukáš Babka)
s. 292-293

Iris ADRIĆ, Vladimir ARSENJEVIĆ, Djordje MATIĆ, eds.
Leksikon yu mitologije
(Tomáš Chrobák)
s. 294-295

Wacław GOJNICZEK, wyd.
Leopold Jan Szersznik: Materiały genealogiczno-heraldyczne do dziejów szlachty Księstwa Cieszyńskiego.
(Pavel Cibulka)
s. 295-296

Václav DRŠKA - Dana PICKOVÁ
Dějiny středověké Evropy.
(Michal Téra)
s. 296-297

KRONIKA

Radomír VLČEK - Ladislav HLADKÝ
K nedožitým osmdesátinám docenta Lubomíra Havlíka [To the Unfinished Eighties Jubilee of Associate Professor Lubomír Havlík].
s. 299-300

Milan SKÁLA
Lužičtí Srbové, Češi a Poláci ve vzájemném sousedství [The Sorbs, the Czechs and the Poles in the Mutual Neighbourhood ].
s. 300

LIDÉ a DOBA

Miroslav KRYL
Jiří Weil - intelektuál mezi Východem a Západem [Jiří Weil - Intellectual Between East and West].
s. 301-308

Lubomíra HAVLÍKOVÁ
Ze života starých Slovanů: lázeň typu "sauna" ve zprávách středověkých arabsky píšících geografů [From the Life of the Old Slavs: the Bath of "Sauna" Type in the Reports of Medieval, in Arabic Writing Geographers].
s. 309-319