Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

číslo 3

SLOVANSKÝ PŘEHLED
3/2003


ČLÁNKY

Jiří VYKOUKAL
Od sarmatských genealogů ke kritickým diletantům: skupinový portrét polské osvícenské historiografie [From Sarmatian Genealogists tu Critical Diletanti: Collective Portrait of the Polish Enlightened Historiography].
s. 305-324

Petr PROKŠ
Střední a jihovýchodní Evropa ve válečných cílech Rakousko-Uherska (1914-1915) [Central and South-Eastern Europe in the War-Aims of Austria-Hungary (1914-1915)].
s. 325-341

Jan WANNER
Kolektivizace zemědělství a krize stranického aparátu v provinciích a neruských republikách SSSR [The Collectivization of Agriculture and the Crisis of the Party-Apparatus in the Provinces and Non-Russian Republics of the USSR].
s. 343-377

MATERIÁLY A DOKUMENTY

Emil VORÁČEK
Stalinismus a Sovětský svaz 1927-1939. IV. Kulminace teroru 1927-1939. Problém historiografického výkladu [The Culmination of the 1927-1939 Years Terror. The Problem of Historical Interpretation, 4th Part].
s. 379-403

RECENZE, POZNÁMKY, ZPRÁVY

A. B. ŠIROKORAD
Russko-tureckie vojny 1676-1918 gg.
(Josef Šaur)
s. 405-407

Bernd J. FISCHER
Albania at War, 1939-1945.
(František Šístek)
s. 407-409

Stephanie SCHWANDNER-SIEVERS and Bernd J. FISCHER (eds.)
Albanian Identities. Myth and History.
(František Šístek)
s. 409-412

Jasna DRAGOVIĆ-SOSO
'Saviours of the Nation'. Serbia's Intellectual Opposition and the Revival of Nationalism.
(František Šístek)
s. 412-415

Kramářovské číslo ročenky Rossica.
(Jaroslav Valenta)
s. 415-418

Václav VEBER, Milan HLAVAČKA, Petr VOREL, Miloslav POLÍVKA, Martin WIHODA, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ
Dějiny Rakouska.
(Eduard Maur)
s. 418-422

KRONIKA

Emil VORÁČEK
Výběr prací T. G. Masaryka v ruštině [T. G. Masaryk's selected Works in Russian Language].
s. 428-430

LIDÉ A DOBA

Miroslav TEJCHMAN
Bulharská okupace egejské Makedonie a západní Thrákie v letech druhé světové války (1941-1944) [The Bulgarian Occupation of Aegean Macedonia and Western Thrace in the Years of World War II (1941-1944].
s. 431-439