Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

SLOVANSKÉ HISTORICKÉ STUDIE
2006
mimořádné číslo


Obsah/Contents

Jiří RAK
Svár starého a moderního v habsburské monarchii 19. století:
císař František Josef I. a jeho středoevropské (a české) dědictví
[Discord between the Old and the Modern in the Habsburg Monarchy of the 19th Century, Emperor Francis Joseph I. and his Central European (and Czech) Heritage]
s. 5-18

Eva IRMANOVÁ
Problém vztahu tradice a modernity v maďarské společnosti
[The Problem of the Relationship between Tradition and Modernity in Hungarian Society]
s. 19-72

Jiří VYKOUKAL
Polsko: modernizace jako naštípnutá tradice
[Poland: Modernisation as a Fractured Tradition]
s. 73-99

Luboš ŠVEC
Problém tradice a modernity v moderních lotyšských dějinách
[The Problem of Tradition and Modernity in Modern Latvian History]
s. 101-116

Bohdan ZILYNSKYJ
Proměny vnímání historických tradic v ukrajinském prostředí v první polovině 20. století
[The Changing Reflection of Historical Traditions in Ukraine in the First Half of the 20th Century]
s. 117-132

Miroslav TEJCHMAN
Cesta balkánských zemí k evropským integračním procesům(rumunský příklad)
[The Path of Balkan Countries towards European Integration Processes (the Romanian Example)]
s. 133-144

Michal REIMAN
Tradice a modernizace v meziválečném Rusku (úvaha)
[Tradition and Modernisation in Interwar Russia (an Essay)]
s. 145-153

Bohuslav LITERA
Historické a současné determinanty ovlivňující sociálně ekonomický vývoj Ruska
[Historical and Contemporary Determinants Influencing Russia’s Socioeconomic Evolution]
s. 155-171

Karel SVOBODA
Vývoj průmyslu v Rusku let 1900–1913
[Developments in Russian Industry 1900–1913]
s. 173-187

Daniela KOLENOVSKÁ
Impuls odmítnutí: sovětská zahraniční politika mezi dvěma světovými válkami
[The Denial Impulse: Soviet Foreign Policy between the Two World Wars]
s. 189-198

Slavomír HORÁK
Hybrid mezi tradicí a modernitou – neformální struktury ve středoasijských zemích (na příkladu Turkmenistánu)
[Hybrid between Tradition and Modernness – Informal Structures in Central Asian Countries (the Case Study of Turkmenistan)]
s. 199-223

Jan ŠÍR
Návrat k tradicím? Hledání moderních institucí v postsovětském Turkmenistánu
[Back to Traditions? Searching for Modern Institutional Design in Post-Soviet Turkmenistan]
s. 225-238