Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

SLOVANSKÉ HISTORICKÉ STUDIE
33/2008OBSAH/CONTECTS


František ŠÍSTEK
Od vlasti junáků k muzeu staré slávy (Obraz Černé Hory a Černohorců v české společnosti, 1912 – 1938)
[From the Homeland of Heroes to a Museum of Old Glory (Image of Montenegro and the Montenegrins in Czech Society, 1912–1938) ]
s. 7-41

Martin MAREK
Hospodářské kontakty Baťových závodů se Sověty v letech 1918−1938
[Business Contacts of Baťa Concern with the Soviets in 1918–1938]
s. 43-118

Miloš FŇUKAL, Michal ŠRUBAŘ
Nucené migrace vyvolané rozpadem Jugoslávie a jejich dopad na migrační politiku vybraných evropských zemí (1991−2006)
[Forced Migrations Caused by the Break-up of Yugoslavia an theirs Impact on the Migration Policy of Selected European Countries (1991–2006)]
s. 119-171

Ladislav HLADKÝ
Češi a Slovinci − národy, které se opět našly (Patnáct let nově se rozvíjející kulturní a vědecké spolupráce)
[The Czechs and the Slovenians – Nations Who Rediscovered Each Other
(Fifteen Years of Newly Developing Cultural and Scientific Collaboration)]
s. 175-186

Zbyněk VYDRA
Jiná Evropa? Carské Rusko očima The Cambridge History of Russia
[The Different Europe? The Tsarist Russia − looking at it from The Cambridge History of Russia]
s. 187-206