Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

MODERNÍ DĚJINY
č. 8/2000


OBSAH

STUDIE

Martin Kučera
Múzy v ozvěně zbraní. (K válečnému prožitku kulturních tvůrců v českých zemích)

Karel Šilpoch
Etiopie a Československo meziválkami (1918-1938)

Jan B. Uhlíř
20. červenec 1944 v českém protektorátním a emigrantském tisku
Z diskuze na VIII. Sjezdu českých historiků

Josef Harna
Poznámky k problematice komparativního studia dějin první Československé republiky

Eva Broklová
Evropské parametry českoslovensého politického systému 1918-1938

Jindřich Dejmek
Československo a státy střední a východní Evropy; náčrt komparace některých předpokladů a rysů jejich politického vývoje

Václav Průcha
Pozice československého hospodářství v meziválečném období ve srovnání se státy střední Evropy

Vlastislav Lacina
Hospodářská desintegrace střední Evropy a snahy o její překonání po první světové válce. Český pohled

Miloš Trapl
Postavení katolické církve a politický katolicismus v zemích střední Evropy v letech 1918-1938

Jaroslav Šebek
Pokus o srovnání českého a rakouského politického katolicismu v letech 1918-1933/1934. Analogie a diference

Česko-slovensko-francouzská kolokvia z moderních dějin

František Kolář
Úvod

Jan Gebhart
Avant le debacle de l'alliance de l'entre-deux-guerres. Observations aux relations franco-tchécoslovaques dans la seconde moitié des années trente

Catherine Horel
La voyage de Ferenc Pulszky a Paris en 1836

František Kolář
La Mission militaire francaise en Tchécoslovaquie dans l'Entre-deux-guerres

Daniela Tinková
Fred Berence, écrivain francophone a Prague

Martin Nechvátal
Les deux visities importantes de 1923: Foch a Prague; Masaryk et Beneš a Paris. Les coulisses de la préparation du traité de l'amitié franco-tchécoslovaque

Pavla Horská
Saint-René Taillandier

Valér Mikula
Bohuslav Tablic a francúzska literatúra

Daniela Tinková
Otázka trestu smrti a trestů tělesných na prahu moderní doby


DOKUMENTY

Martin Kučera
Poznámky o politické aktivitě Emanuela Chalupného před rokem 1918